Multilingual Turkish Dictionary

Turuz Dictionary

Turuz Dictionary
A : Turuz Dictionary


a. kimi.
a bənzər: adama bənzər: insannəma

A : Turuz Dictionary

o.
alar: anlar: olar. onlar

A : Turuz Dictionary

a dan z eyə dək: sapdan hörüyə. sapdan örə dək

AB : Turuz Dictionary

av tav:ab tav (avma: tutma). ab. (abmaq: qabmaq: tutmaq.). ¶-av tav: durum tutum. durum qoşum. ¶-av tavası necədir: durum qoşumu nasıldır. ¶-ab tav: yol yöndəm. sap qılığ. uğur. yağday. şərayit. təhər. ¶-av tavın bilmək: nərsənin durumun, işləmək yolun bilmək. ¶-av tavın bilməyən güclük duyar, çəkər

ABA : Turuz Dictionary

abla. xan nənə

ABA : Turuz Dictionary

(sayqı olaraq) ana.
ayı.
bir dişi böyüyə çağırma sözü.
böyük ana. (# abu: böyük ata).
əbə. ana. nənə. maman.
əba. (< qapa) yelək.
abral. azman. böyük. saltanat

ABA : Turuz Dictionary

abaq. əba. qazaqı. qataqı. qapaqı. gürdə. kürdə.
qaynaba: qaynəbə. qayınana. qaynana

ABA : Turuz Dictionary

yeldirmə. üsdon

ABABA : Turuz Dictionary

abla+baba. aba+baba. ananın babası

ABAC : Turuz Dictionary

əcəb. şaşrıdıcı. təəccübləndirici.
abac deyil

ABAC OLDU : Turuz Dictionary

əcəb oldı

ABACI : Turuz Dictionary

opaçi. hopaçi. (hop edən. utan). cin. xortlaq. öcü. uşaqları, cocuqları qorxutma sözü. umacı. xuxan. qoxur

ABACUR : Turuz Dictionary

abajur. < yapkök. kökü topraqda yapıq, gizli olan bitgi. yerkökü. kök. çətirli

ABAÇI : Turuz Dictionary

abarçı < aparçı < albarçı (alıb baran). alıb aparan. aparıcı.
əbəci (divan). firiştə

ABADANLAŞMAQ : Turuz Dictionary

abadanlaşmaq. abadlaşmaq. (b v) avadanlaşmaq. avadlaşmaq.
barha (ged gedə) gəlişmək.
mücəhhəzləşmək

ABAJUR : Turuz Dictionary

abacur. < yapkök. kökü topraqda yapıq, gizli olan bitgi. yerkökü. kök. çətirli

ABAL : Turuz Dictionary

qabal(< qabmaq. qapmaq). nərsənin bulunduğu şərayit, vəziiyyət. dururm.
calpa abal: umumi durum.
uruş abalı: döğüş vaziyeti.
abalı yaman: o, fena vəziyəttədir

ABALI : Turuz Dictionary

çəpmənli. çəkmənli.
əğni çəpmənli: əğni çəkmənli: sırt əbalı. (əğin: sırt)

ABALI : Turuz Dictionary

burqa. buraq. bürgə. bürəg. az ucralır, raslanır, tapılır. dəğərli. salmıqlı. qanalı. dəğişli. qiymətli. bahalı. qıyamı. qıyatı. qıyam. qıyat. qıyaç. seyrək. sayaz. tənsik. çənsik. tınsıq. qınsıq. gərsik. (# gənsik). təkçil. təksil. qıtçıl. sanaz. sayaz. nadir. kəmyab. (ğərib)

ABALI : Turuz Dictionary

evli

ABALI : Turuz Dictionary

qazıq. azıq. qıyamı. qıyatı. qıyam. qıyat. qıyaç. sayaz. nadir. kəmyab

ABALIQ : Turuz Dictionary

qapalıq. miniş. (uzun qollu ətəkli, gənə bol üst geyim, cübbə, üstənək)

ABAMAQ : Turuz Dictionary

apamaq. apatmaq. apıtmaq. yapamaq. yapatmaq. yapıtmaq. gizlətmək.
işi məndən apıtma.
apanmış büküş, tez yeyər içi.
avamaq. muzayiqə edmək

ABAN : Turuz Dictionary

abanğ.
əgər.
gəlsəz aban tez gəlin.
aban sən barsan: əgər sən gedsən.
aban çaban (əgər məgər) iş olmaz, su gəlməsə nol dolmaz.
abıtqan. abid. qıraqlardan uzaq, özlüyünə, öz içinə qapanan adam.
aman. (# yaman: kötü. pis. yoz). (istənilməzdən, gözlənilməzdən, yamandan yan, qıraqlıq).(yapın. ortülü. qorulu. duraqlı. dinc.). qoruq. himayə.
allah amanında:
allah abanında.
aman vermək: dinc (macal) vermək

ABAN : Turuz Dictionary

-aban ol: take care. özün gözlə