Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞİT

ƏŞİT : Arin Turkish Etimology Dictionary

artmaq. dənğ. aynı. təppə tənğ. təp tənq. tənqləş. tənq. dək. tənqişər. dəkşər. tənqiş. dəkləş. tıpatıp. eynən. tamamiylə. boyuna uyqun. bərabərliq. bərabər. yaşıt. müsavi.
birdənğ. birdəngə. dəngəş. ayni. birlikdə. bərabər. varavar. musavi.- əşit tutmaq: tənqsinmək. bir tutmaq. bərabər tutmaq. musavi tutmaq

ƏŞİT : Arin Turkish Etimology Dictionary

dəng. daşadaş. başabaş. bərabər. birəbir. musavi.
eşit. tay. özdəş. bənzər. eyni. bərabərlik. musavi. bərabər. həmvar.başabaş. dəng. musavi. bir. musavi. dəngək. bənizdəş. manğızdaş.
bədəl. əşdəğər. dənğ. həmərz. maadil.
boyca, yaşca dəng.
əşit, dəng olmaq: başa baş gəlmək.
tutarlı. dəngli. dəngəli. uyumlu. uyşumlu. uyuşumlu. muvazinəli. uyqunuşlu. çəlşiksiz. çəlişiksiz. çəlişksiz. çalşıqsız. bütün. sırqın. düzgün. münsəcim. ğeyri mütənaqiz.
dəng. daşadaş. başabaş. bərabər. birəbir. musavi.
dəngəş. taydaş. taylı. bəkdəş. bağdaş. həmtay.
yaşıt. tayıt. dəngit. əmsal.
bərabərlik.
əş. qaruq. qarıq.
qarıq gəlmək: birbirinə qarşıt, əşit, uc uca, tam gəlmək.
qarıq qatıq: ayran.
əşit tutmaq: bir, əş görmək. bir baxmaq.
iç əşit: çox yaxın. can ciyər.
əşit davranmaq: əş saymaq. dəng tutmaq.- gecəylə günüzün əşit olduğu gün: əşit güntün. gün dönümü (- gün dönüm bayramı.).
əşit bölüt: əş bölüş. əşit bölüş. əşiş bölüş. qardaş paylaş. qardaş payı

ƏŞİT : Turuz Dictionary


bərabər. yarşıq. yarşaq. dəng. sınar. sınğar. sınğarı (kimi). tay. (şəbih. manənd). (tie (ingilis) (səslənməsi 'tay').
uşaq sınğarı.
yele uçrulan pambığ sınğarı.
bu sınğarı işlər sizdən gözlənilmir.
izəl. izgəl. tuşal. tuşqal. (bir izdəlik, tuşdalıq, səviyyədəlik). yarşıq. yarşaq. bərabər. bir səviyyədə olma

ƏŞİT : Turuz Dictionary


adal. tay. əş. bərabər. eyni. bənzər. kimi. misli. nəzir.
adalı. tayı. əşi. bənzəri. ki kimi.
onun adalı tapılmaz daha.
adalı olmayan: tayı olmayan.
adal. tay. əş. bərabər. eyni. bənzər. kimi. misli. nəzir.
günəş hərkəsin üzərinə əşit doğar, bırak biri gül qoxar , biri pox qoxar.
acı acıya əşit. (kötü kötüdür)

ƏŞİT : Turuz Dictionary

dənğtay.
o mənə dənğtay bəlgiləndi: o mənə əşit göründü.
tənə tən. paya pay. musavi. bərabər.
dərək. dəng. bərabər. muqabil. maadil.
bunlar ikisi dərək gəlmək.
dərək dərəkə: gərək gərəkə.
dərəkin bilib, dəğər biçilər.
bunla onu dərək tutmam.
dərəkin ödə (tölə).
sözü işinə dən dərək: tam uyğun..¶-əşit yapılan bölüş: (-qul üləşi: qul böləşi)

ƏŞİT : Turuz Dictionary

əş.
ödəş. ötəşik. ödəşik. uyuq. uy. bir. birəş. birəşik. fit. fitəş. bərabər. salasal. yarşıq. yarşaq. müsavi.
əşti. bənzər. oxşar. sarqıt. salqıt. sırqıt. örnək. öğnək. uyaq. nusxə. surət. eyni. nimunə

ƏŞİT : Turuz Dictionary

qıbış. uyuq. bərabər. yarşıq. yarşaq

ƏŞİT : Turuz Dictionary

dəng. uyuq. bədəl.
əş. dərək. uyuq. uy. bərabər. yarşıq. yarşaq

ƏŞİT : Turuz Dictionary


bərabər. yarşıq. yarşaq. dəng. sınar. sınğar. sınğarı (kimi). tay. (şəbih. manənd). (tie (ingilis) (səslənməsi 'tay').
uşaq sınğarı.
yele uçrulan pambığ sınğarı.
bu sınğarı işlər sizdən gözlənilmir.
izəl. izgəl. tuşal. tuşqal. (bir izdəlik, tuşdalıq, səviyyədəlik). yarşıq. yarşaq. bərabər. bir səviyyədə olma

ƏŞİT : Turuz Dictionary


adal. tay. əş. bərabər. eyni. bənzər. kimi. misli. nəzir.
adalı. tayı. əşi. bənzəri. ki kimi.
onun adalı tapılmaz daha.
adalı olmayan: tayı olmayan.
adal. tay. əş. bərabər. eyni. bənzər. kimi. misli. nəzir.
günəş hərkəsin üzərinə əşit doğar, bırak biri gül qoxar , biri pox qoxar.
acı acıya əşit. (kötü kötüdür)

ƏŞİT : Turuz Dictionary

dənğtay.
o mənə dənğtay bəlgiləndi: o mənə əşit göründü.
tənə tən. paya pay. musavi. bərabər.
dərək. dəng. bərabər. muqabil. maadil.
bunlar ikisi dərək gəlmək.
dərək dərəkə: gərək gərəkə.
dərəkin bilib, dəğər biçilər.
bunla onu dərək tutmam.
dərəkin ödə (tölə).
sözü işinə dən dərək: tam uyğun..¶-əşit yapılan bölüş: (-qul üləşi: qul böləşi)

ƏŞİT : Turuz Dictionary

əş.
ödəş. ötəşik. ödəşik. uyuq. uy. bir. birəş. birəşik. fit. fitəş. bərabər. salasal. yarşıq. yarşaq. müsavi.
əşti. bənzər. oxşar. sarqıt. salqıt. sırqıt. örnək. öğnək. uyaq. nusxə. surət. eyni. nimunə

ƏŞİT : Turuz Dictionary

qıbış. uyuq. bərabər. yarşıq. yarşaq

ƏŞİT : Turuz Dictionary

dəng. uyuq. bədəl.
əş. dərək. uyuq. uy. bərabər. yarşıq. yarşaq