Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBİ

ƏDƏBİ : Azerbaijani English Dictionary

s. literary; ədəbi dil literary language; ədəbi dairələr literary circles / world; ədəbi irs literary heritage; ədəbi ifadə literary expression; ədəbi tənqid literary criticism; ədəbi fəaliyyət literary activity

ƏDƏBİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif [ər.] Ədebiyyata aid olan. Ədəbi əsər. Ədəbi cərəyan. Ədəbi irs. Ədə-bi müşavirə. Ədəbi müsabiqə.
Əlbəttə, ədəbi ənənənin mütərəqqi məziyyətlərini yaşatmaq gərəkdir və zəruridir. S.Rehimov. Ədəbi əsər bədii təfəkkürlə bağlıdır. M.İbrahimov. □ Ədəbi işçi
qezet ve ya jurnallarda çap edilen materialların dili ve üslubu üzerinde işleyib onu çapa hazırlayan işçi. [C.Cabbarlı] sonra
. ədəbi işçi və mütərcim vəzifəsində çalışmağa başladı. M.Arif. Ədəbi oğurluq
özgenin eserini öz adı ile verme, yaxud adını göstermeden
özgenin eserinden istifade etme. // Ədebiy-yatla bağlı, elaqedar. Yazıçının ədəbi fəaliy-yəti. Ədəbi dairələr.
Yeni yetişən ədəbi gənclik həmişə Cabbarlının diqqət mərkə-zində idi. M.Arif.
◊ Ədəbi dil
ümumxalq dilinin qramma-tika, leksika, teleffüz ve s. cehetden müey-yen normalara malik olan işlenmiş forması. Ədəbi dil normaları.
Səmədin o dövrdəki ədəbi dili təşbehlər, idiomlarla dolu canlı xalq dilidir. O.Sarıvelli.