Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani English Dictionary

Azerbaijani English Dictionary
AĞIRLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i.
[çəki] weight, heaviness;
[yük] load;
[ciddilik] seriousness, heaviness;
fiz. gravity; ağırlıq qaldırma id. weight lifting

AĞIRLIQQALDIRAN : Azerbaijani English Dictionary

i. id. weight-lifter, athlete competing in weight-lifting

AĞIRSANBALLI : Azerbaijani English Dictionary

s.
solid, sturdy; ağırsanballı tikinti sturdy building
[etibarlı] reliable, sedate; ağırsanballı adam a reliable man*; ağırsanballı jurnal reputable magazine;
[çox, xeyli] considerable

AĞIRTAXTALI : Azerbaijani English Dictionary

s. bax ağırtəbiətli

AĞIRTƏBİƏTLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. serious; dignified

AĞIRTƏHƏR : Azerbaijani English Dictionary

s. heavyish; məc. hardish

AĞIRTƏRPƏNİŞLİ : Azerbaijani English Dictionary

c. bax ağırtərpənən II

AĞIRTƏRPƏNƏN : Azerbaijani English Dictionary

I. i. slowcoach, sluggard; a slow-witted person; amer. Slowpoke II. s. sluggish; slow-moving; ağırtərpənən adam slowcoach, sluggard, laggard; amer. slowpoke

AĞIRXASİYYƏT : Azerbaijani English Dictionary

s. serious; difficult; ağırxasiyyət adam a difficult man*

AĞIRXASİYYƏTLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. bax ağırxasiyyət

AĞIRXASİYYƏTLİLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. wilfulness, waywardness; [özbaşınalıq] self-will; [şıltaqlıq] capriciousness

AĞIRYANA : Azerbaijani English Dictionary

s. staid; sedate ağıryana yaşlı xanım a sedate old lady, an old lady of sedate manner

AĞIRYANALIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. sedateness, staidness

AĞIRYÜKLÜ : Azerbaijani English Dictionary

s. heavy, heavily-loaded; ağıryüklü yük qatarı heavy freight train

AĞIZ : Azerbaijani English Dictionary

i.
mouth; opening;
[bıçağın, xəncərin və s. ağzı] blade;
[odlu silahın ağzı] muzzle;
[çayın ağzı] outfall, mouth; ağızdan nəfəs almaq to breathe through the mouth; ağız büzmək 1] [narazılıq əlaməti olaraq] to make* a mouth; 2] [kal meyvədən] to draw* the mouth; ağız açmaq to ask [for]; to beg [for]; ağız yummaq [sirr saxlamaq] to keep* one;s mouth shut; bir kəsin ağzını yummaq [susmağa məcbur etmək] to stop someone;s mouth; bir kəsin ağzından söz almaq [yə?`ni birinin demək istədiyini ondan əvvəl demək] to take* the words out of someone;s mouth; bir kəsin ağzını sulandırmaq to make* smb.;s mouth water; Ağzım sulanır My mouth waters; bir ağızdan with one mouth; ağız dan ağıza from mouth to mouth; ağız- ağıza mouth to mouth; ağız- ağıza vermək to speak* / to sing* together, to sing* in chorus, to speak* in chorus; ağızdan qaçırmaq to let* the cat out of the bag idiom; d.d. to blab [out]; ağzı ağzına dəymək d.d. to have* a talk over [d.], to discuss [d.]; ağzı qızışmaq to wander in one;s speech, to let* one;s tongue run away with one idiom., Ağzın qızışmasın! Don;t let your tongue run away with you! Ağzın nədir! [hədə] How dare you! ağzı açıla qalmaq to open wide one;s mouth; to be*greatly charmed; f. ağzını əzmək to beat* black and blue; ağız ləzzəti ilə yemək to eat* with great pleasure; ağzına yiyəlik etmək to be* self-controlled, to hold* one;s tongue; ağzına gələni demək to say* what comes into one;s head / mind; ağzına su almaq to hold one;s tongue, to be* silent; to say nothing; ağzından süd iyi gəlmək
- to be* a raw youth, [danlaq] to be* young puppy, ağzını açmaq 1] [butulkanın] to open [d.]; [çəlləyin] to tap [d.]; 2] to begin* to speak [indignantly]; ağzını əymək to imitate ironically; ağzını saxlamaq 1] to hold* one;s tongue, not to speak; 2] to stop a stream of mass; ağzı qızışmaq to get* carried away by a conversation [with], to forget* the time in conversation [with]; ağzı dolu danışmaq to mouth [mauθ]; to speak* heartily; ağzına baxmaq to act on smb.;s will/wish; ağzına gələni danışmaq to say* what one wants / thinks, ağzına söz atmaq to prompt [d.+to inf.], to put* up [d.to], to egg on [d.+to inf.]; Ağzını yum! Shut your mouth, Bottle up your mouth! Shut up! qapının ağzı threshold, doorstep; qapının ağzında on the threshold; ağzını saxlamaq not to blab [out], not to burst out a secret

AĞIZ-AĞIZA : Azerbaijani English Dictionary

z. mouth to mouth

AĞIZ-BURUN : Azerbaijani English Dictionary

i. physiognomy, face; ağızbarı əymək to pull / to make* faces; ağız-burnunu əzmək to beat black and blue

AĞIZAALINMAZ : Azerbaijani English Dictionary

s. tasteless, unpalatable

AĞIZABAXAN : Azerbaijani English Dictionary

i. servile, obsequious

AĞIZABAXANLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. servility, obsequiousness

AĞIZBAAĞIZ : Azerbaijani English Dictionary

s. filled to overflowing

AĞIZBARI : Azerbaijani English Dictionary

I. s. oral, verbal ağızbarı əlaqə verbal communication II. z. orally, verbally; ağızbarı demək to say orally

AĞIZDAN : Azerbaijani English Dictionary

z.
bax əzbərdən;
from mouth

AĞIZDAN-AĞIZA : Azerbaijani English Dictionary

z. from mouth to mouth

AĞIZDOLUSU : Azerbaijani English Dictionary

I. i. mouthful II. z. heartily, openly, frankly; ağızbarı danışmaq to speak* frankly / heartily / openly