Multilingual Turkish Dictionary

ƏDALƏTSİZLİK

ƏDALƏTSİZLİK : Azerbaijani English Dictionary

i.
[haqsızlıq] unjustness, injustice;
[insafsızlıq] unfairness; ədalətsizlik etmək to act unjustly / unfairly

ƏDALƏTSİZLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Ədalete, haqq ve insafa müğayir hereket. Burjua məhkəmə-sinin ədalətsizliyi.
Bu hürriyyət əsrində [XX esrde] belə ədalətsizliyə [zülme ve
tecavüze] baxdıqda ürəyimiz qan ilə dolur.. F.Köçerli. Zənnimcə, xilqətdən əvvəl ədalət-sizlik və vicdansızlıq yaranmışdır. C.Cabbarlı.