Multilingual Turkish Dictionary

ƏFĞAN

ƏFĞAN : Azerbaijani English Dictionary

i. yell, howl, scream, [loud] cry

ƏFĞAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] klas. Feryad, feğan. Oyadır xəlqi əfğanım; Qara bəxtim oyan-mazmı? Füzuli. Hər qədər, kim artıq əfğan eylərəm, əfğan gəlir. Qövsi. Firqətdə lazım-dır aşiqə əfğan; Sakit olmaq gərək yarı gö¬rəndə. Q.Zakir. Bir an səni görməyəndə, ya-rım; Əfğani yetirrəm asimanə. Heyran xanım. Bilmirəm bunca nədir ah ilə əfğanın sənin. Ə.Nezmi. □ Əfğan etmək (eyləmək qılmaq çəkmək) klas.
feğan etmek, fer-yad etmek. Bir neçə gün ol əsiri-hicran; Məktəbə gəlib qılırdı əfğan. Füzuli. Mən Molla Vaqifəm, eylərəm əfğan; Gözlərim də yaş yerinə tökər qan. M.P.Vaqif. Zakirəm, çəkirəm əfğan; Bülbül kimi şəbi-hicran. Q.Zakir. Əfğanə gəlmək
bax əfğan et-mək. Gül camalın görüb düşsün torpağa; Bülbülü götürüb əfğanə gəlsin! Q.Zakir. Bağ ara bülbüli-şeyda genə əfğanə gəlib. S.Ə.Şirvani.