Multilingual Turkish Dictionary

ƏHƏMİYYƏT

ƏHƏMİYYƏT : Azerbaijani English Dictionary

i.
significance, importance, moment; beynəlxalq əhəmiyyət international significance; ümumdünya əhəmiyyəti world significance; xüsusi əhəmiyyət particular importance; həlledici əhəmiyyət decisive importance; Bunun əhəmiyyəti yoxdur It is of no importance/moment; It doesn;t matter; əhəmiyyəti olmayan unimportant; of no importance; əhəmiyyət vermək to attach importance / significance [to]; əhəmiyyət verməmək to attach no importance / significance [to]; böyük / az / xüsusi əhəmiyyətə malik olmaq to be* of great / little / particular importance; əhəmiyyət kəsb etmək to assume importance, to rise* in importance;
[fayda] use

ƏHƏMİYYƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Mühümlük, qiy-
metlilik, deyerlilik; rol, deyer. Məsələnin əhəmiyyəti. çıxarılan nəticələrin əhəmiy-yəti. Tədbirin əhəmiyyəti. Müzakirənin əhəmiyyəti.
..Ailədə məktəbəqədər tərbi-yənin xüsusi əhəmiyyəti vardır. S.Rehimov. □ Əhəmiyyət qazanmaq (kəsb etmək)
diqqeti celb etmek, nezere alınmasını teleb etmek, vacib olmaq. Məsələ çox böyük əhə-miyyət qazanmışdır. Əhəmiyyət vermək
çox lazımlı, çox deyerli, çox vacib hesab ederek nezere almaq, diqqet yetirmek. Məsələyə ciddi əhəmiyyət vermək; // mena vermek, fikir vermek. Onun dediklərinə çox əhəmiyyət vermə.
Mehriban onun hərə-kətinə əvvəlki qədər əhəmiyyət də vermirdi. S.Hüseyn. [Qarı] yolundakı saysız-hesabsız çiçəklərə əhəmiyyət vermədən dərəni kəsib keçdi. Ə.Memmedxanlı.