Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİ

ƏLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qarış. ön. alı. qabaq

ƏLİ : Turuz Dictionary

-əli bal, əli bol, bolaq: kovalı. ürəyi çox açıq, əli boluna bağışlayan kimsə. süt çalır, süt calır.
əli kasa, teli süpürgə: qolu kasov, saçı süpov: qaraqaravaş.
soxa əli > soxal. soxadal. soxqol ( < soxa qolu) nərsəni soxada, həvəhdə döğmək üçün döğəc, qol, dəsdə.
əli üzük: üzükəl. məhrum. məyus. ümüdsüz.
baxdı açıq, əli işli, ağzı dişli. (alqış sözü)

ƏLİ : Turuz Dictionary

-donduraçı əli buzsada, ürəyi sıcaq.¶-ağzı ütük aş bitirir, əli ütük iş.¶-əli yalın: başnaq. qeyri müsəlləh.¶-əli yazıq: əli açıq.¶-əli quru: qur əlli. əli dalı. əli boş. yoxsul

ƏLİ : Turuz Dictionary

-əli ağzına çatsa, yeyəcək. (imkanı, gücü çatsa).¶-əli işli olunca, baxtı güclü olsun..¶-verən əli tut, alan əli güd

ƏLİ : Turuz Dictionary

-əli işə yatmıyan: əlküt. ¶-əli yavaş: əlküt

ƏLİ : Turuz Dictionary

-əli olduğun danmaq: iştirakın inkar edmək

ƏLİ : Turuz Dictionary

-işçi əli kövük durar..¶-əli enik: əliaşağ..¶-əli saxla oyundan, qurdu saxla qoyundan (əlivünən şaka, şuxluq olmaz, qurtla qoyunun oyun olmaz).¶-əli toxla, gözü yoxla. (əlin dolu olsunda, göz ölçəyin unutma)..¶-baş qaldırıb, tökmə təni, əli yarağa, ayağ dayağa, qayrat kanı, türk qadını!

ƏLİ : Turuz Dictionary

-qadınların dili, erkəklərin əli yumşanmalıdır. (yumşaq dil təpməz, yumşaq əl itməz, oxşar)

ƏLİ : Turuz Dictionary

qolu. gücü. ilişgisi.
yukarlarda qolu olanın, yer salar. ¶-əli dar könlü dar: çiğis çinis. ¶-əli uzun olan, kefindən göt qıvırar. (əli yuxarlara çatan, kefindən göt burcudar)

ƏLİ : Turuz Dictionary

-əli pəs: əl dalı, əli alçaq

ƏLİ : Turuz Dictionary

-ağzı dişsiz, əli dırnaqsız börü olamaz.¶-dili yalan görməmiş, əli kötüyə çalınmamış, kötü söz qulağına sürünməmiş. (sürünmək: çalınmaq).¶-əli alçaq: əğib. (aşağıya əğimli). yoxsul.¶-əli dar: əğib. (aşağıya əğimli). yoxsul.¶-əli işli, baxtı güclü

ƏLİ : Turuz Dictionary


əli ərmək: fürsət bulmaq. çağ bulmaq. haça bulmaq. imkan bulmaq.
qurdun əli dəğişsə, qoymaz qoyun sağqalı. (dəğişsə: çatışsa) (sağqalı: amanda ola. əl dəğilməz ola).
əli çatmaq, yetişmək: dəğişmək.
pişik yağa dəğişməz, aydar: özgə malı yaraşmaz. (gərəkməz).
əli çatmaz: dəğişməz. yetişməz.
pişik yağa dəğişməz, aydar: özgə malı yaraşmaz. (gərəkməz). (aydar: deyər).
dəğişməmiş yad əli. (dəğişməmiş: çatışmamış)
əl əli yuğar. {kişi kişə yoluğar. (kişə: kişiyə)}. (yoluğar: dərdinə dəgər)
əli,könlü açıq çörəyin tək yeyənməz.
dossuz başım, duzsuz aşım.
əli açıq: əlaçıq. qıyımlı. qıymal. əricən. ərigən. ərkinli. gənc oğlan. gəncin. iğdik. iyit. iğit. iğid. qonur. iyuq. özbaşdaq. çörəkli. oğlan. olğan. ulğan. uğlan. ulan. yaraş. ağıdar. axıdar. sıypa. əsirgəməz. asırqamaz. yasırqamaz. acırqamaz. onğlu. uğruq. uluğ. bolcum. boldamaçı. əlibol. əlisaçığ. saçəlli. saçal. verəlli. berəlli. bərəlli. verimçi. vergili. verimli. yarğın. yarğan. onqun. bağışlı. yenğ. yenik. yoşa könül. alçaq könül. alçaq ürək. engin ürək > enginrək. yenik könül > yenikönül. enik könül. enikürək. ürəyi alçaq. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. cəvanmərd. covmərd. comərd. səxi. xeyrxah. firutən. kərim.
əli boş: sırıq.
köçən çağda hamı sırıq:
müflis. vərşikəstə

ƏLİ : Turuz Dictionary


ağzı bol aşa, gəpə , əli bol işə yaxşı. (gəpə
söyləşə)
yoxsulun yoxu verməyə, varlının əli almağa.
ağzı yarın aşa yatğın, əli yarın işə yatğın. (yarın: yarqın. yaraqlı)
əli boşa çıxmaq: boşğunmaq.
dedim qocaldı yazıq çəlikdə tutmur əli, dedi qocalsada o, yaxar könül, o sözki onda durur.
oxşaçı əli təpləyən, təpən ayağa düşər. (təpləyən: itən. rədd edən. təpikləyən).
əli yamanın gözü ac, eli yamanın götü qaç. (yaman dünyanı yaxar, doymaz, bir yaramaz topluluqdan uzaq dur).
yoxsul ələ baxan yox, dolu əli süzən çox. (gidi acun (dünya) var donatar, yox soyatar). (varlı bəzək, yoxsul təzək)
dargündə tutan dosd əli doslar yaşasın.
iş bilənin yoxsa əli ayağı, gəlməz umat gülməz gün. (umat: şans) (ələyağlı olmaq: bildiyin yerin yerinə yetirə bilmək. avara gor qalmamaq).
dəğsə əli altun olur tansuq nə, bassa ayağ kanğu olur tansuq yər. (hər nəyə əl vurur altun olur, ayaq basdığı kana (kanğa, mə’dənə) dönür). (kanğu: kan. mə’dən). (tansuq: müqəddəs). (nə: nənğ. varlıq).
od tutan odu atmış, əl tutan əli qopmuş. (əl tutma, od tut)

ƏLİ : Turuz Dictionary

- əli bol, gülər üzlüydü: ötədən bəri.
öz əli ilə öz evin deşmək, yıxmaq: oynarkən çulun yırtmaq.
bu güvəndir verən qan turuza, bəlkə yazı bu eli duruza (yaşada)
gürəşdə, əli quşaq içinə soxaraq uyqulanan (qılınan): qazıq. oyun

ƏLİ : Turuz Dictionary

-əli qoltuğunda qalan: kəmkəsin. təpirsiz. çarasız. çarəsiz. üzsır. gücsüz. kovdan. kovcan. onmazıq. onmadıq. aciz. müztərr.
kəmkəsin qalmayasın
birinin yanağın, başın əli ilə yasmaq, yaslamaq, yaslamaq, oxşamaq: kəstirmək. kəsitmək.
əli aşağı düşmək: kəvkəlləmək. kəvəlləmək. kovcallamaq. kövgürləmək. kövcürləmək. yoxsunlamaq. yoxuzlamaq. kasıblamaq

ƏLİ : Turuz Dictionary

-əli ayağı tutmayan: küt. çolaq. axsaq. enik. enic. enməli. korut. çökək. quruq. çalıq. çolpa. çarpıq. çalpıq. səggit. səgirt. səggit. şikəs. əlil. fələc. məfluc

ƏLİ : Turuz Dictionary

-əli bal, əli bol, bolaq: kovalı. ürəyi çox açıq, əli boluna bağışlayan kimsə. süt çalır, süt calır.
əli kasa, teli süpürgə: qolu kasov, saçı süpov: qaraqaravaş.
soxa əli > soxal. soxadal. soxqol ( < soxa qolu) nərsəni soxada, həvəhdə döğmək üçün döğəc, qol, dəsdə.
əli üzük: üzükəl. məhrum. məyus. ümüdsüz.
baxdı açıq, əli işli, ağzı dişli. (alqış sözü)

ƏLİ : Turuz Dictionary

-donduraçı əli buzsada, ürəyi sıcaq.¶-ağzı ütük aş bitirir, əli ütük iş.¶-əli yalın: başnaq. qeyri müsəlləh.¶-əli yazıq: əli açıq.¶-əli quru: qur əlli. əli dalı. əli boş. yoxsul

ƏLİ : Turuz Dictionary

-əli ağzına çatsa, yeyəcək. (imkanı, gücü çatsa).¶-əli işli olunca, baxtı güclü olsun..¶-verən əli tut, alan əli güd

ƏLİ : Turuz Dictionary

-əli işə yatmıyan: əlküt. ¶-əli yavaş: əlküt

ƏLİ : Turuz Dictionary

-əli olduğun danmaq: iştirakın inkar edmək

ƏLİ : Turuz Dictionary

-işçi əli kövük durar..¶-əli enik: əliaşağ..¶-əli saxla oyundan, qurdu saxla qoyundan (əlivünən şaka, şuxluq olmaz, qurtla qoyunun oyun olmaz).¶-əli toxla, gözü yoxla. (əlin dolu olsunda, göz ölçəyin unutma)..¶-baş qaldırıb, tökmə təni, əli yarağa, ayağ dayağa, qayrat kanı, türk qadını!

ƏLİ : Turuz Dictionary

-qadınların dili, erkəklərin əli yumşanmalıdır. (yumşaq dil təpməz, yumşaq əl itməz, oxşar)

ƏLİ : Turuz Dictionary

qolu. gücü. ilişgisi.
yukarlarda qolu olanın, yer salar. ¶-əli dar könlü dar: çiğis çinis. ¶-əli uzun olan, kefindən göt qıvırar. (əli yuxarlara çatan, kefindən göt burcudar)

ƏLİ : Turuz Dictionary

-əli pəs: əl dalı, əli alçaq

ƏLİ : Turuz Dictionary

-ağzı dişsiz, əli dırnaqsız börü olamaz.¶-dili yalan görməmiş, əli kötüyə çalınmamış, kötü söz qulağına sürünməmiş. (sürünmək: çalınmaq).¶-əli alçaq: əğib. (aşağıya əğimli). yoxsul.¶-əli dar: əğib. (aşağıya əğimli). yoxsul.¶-əli işli, baxtı güclü

ƏLİ : Turuz Dictionary


əli ərmək: fürsət bulmaq. çağ bulmaq. haça bulmaq. imkan bulmaq.
qurdun əli dəğişsə, qoymaz qoyun sağqalı. (dəğişsə: çatışsa) (sağqalı: amanda ola. əl dəğilməz ola).
əli çatmaq, yetişmək: dəğişmək.
pişik yağa dəğişməz, aydar: özgə malı yaraşmaz. (gərəkməz).
əli çatmaz: dəğişməz. yetişməz.
pişik yağa dəğişməz, aydar: özgə malı yaraşmaz. (gərəkməz). (aydar: deyər).
dəğişməmiş yad əli. (dəğişməmiş: çatışmamış)
əl əli yuğar. {kişi kişə yoluğar. (kişə: kişiyə)}. (yoluğar: dərdinə dəgər)
əli,könlü açıq çörəyin tək yeyənməz.
dossuz başım, duzsuz aşım.
əli açıq: əlaçıq. qıyımlı. qıymal. əricən. ərigən. ərkinli. gənc oğlan. gəncin. iğdik. iyit. iğit. iğid. qonur. iyuq. özbaşdaq. çörəkli. oğlan. olğan. ulğan. uğlan. ulan. yaraş. ağıdar. axıdar. sıypa. əsirgəməz. asırqamaz. yasırqamaz. acırqamaz. onğlu. uğruq. uluğ. bolcum. boldamaçı. əlibol. əlisaçığ. saçəlli. saçal. verəlli. berəlli. bərəlli. verimçi. vergili. verimli. yarğın. yarğan. onqun. bağışlı. yenğ. yenik. yoşa könül. alçaq könül. alçaq ürək. engin ürək > enginrək. yenik könül > yenikönül. enik könül. enikürək. ürəyi alçaq. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. cəvanmərd. covmərd. comərd. səxi. xeyrxah. firutən. kərim.
əli boş: sırıq.
köçən çağda hamı sırıq:
müflis. vərşikəstə

ƏLİ : Turuz Dictionary


ağzı bol aşa, gəpə , əli bol işə yaxşı. (gəpə
söyləşə)
yoxsulun yoxu verməyə, varlının əli almağa.
ağzı yarın aşa yatğın, əli yarın işə yatğın. (yarın: yarqın. yaraqlı)
əli boşa çıxmaq: boşğunmaq.
dedim qocaldı yazıq çəlikdə tutmur əli, dedi qocalsada o, yaxar könül, o sözki onda durur.
oxşaçı əli təpləyən, təpən ayağa düşər. (təpləyən: itən. rədd edən. təpikləyən).
əli yamanın gözü ac, eli yamanın götü qaç. (yaman dünyanı yaxar, doymaz, bir yaramaz topluluqdan uzaq dur).
yoxsul ələ baxan yox, dolu əli süzən çox. (gidi acun (dünya) var donatar, yox soyatar). (varlı bəzək, yoxsul təzək)
dargündə tutan dosd əli doslar yaşasın.
iş bilənin yoxsa əli ayağı, gəlməz umat gülməz gün. (umat: şans) (ələyağlı olmaq: bildiyin yerin yerinə yetirə bilmək. avara gor qalmamaq).
dəğsə əli altun olur tansuq nə, bassa ayağ kanğu olur tansuq yər. (hər nəyə əl vurur altun olur, ayaq basdığı kana (kanğa, mə’dənə) dönür). (kanğu: kan. mə’dən). (tansuq: müqəddəs). (nə: nənğ. varlıq).
od tutan odu atmış, əl tutan əli qopmuş. (əl tutma, od tut)

ƏLİ : Turuz Dictionary

- əli bol, gülər üzlüydü: ötədən bəri.
öz əli ilə öz evin deşmək, yıxmaq: oynarkən çulun yırtmaq.
bu güvəndir verən qan turuza, bəlkə yazı bu eli duruza (yaşada)
gürəşdə, əli quşaq içinə soxaraq uyqulanan (qılınan): qazıq. oyun

ƏLİ : Turuz Dictionary

-əli qoltuğunda qalan: kəmkəsin. təpirsiz. çarasız. çarəsiz. üzsır. gücsüz. kovdan. kovcan. onmazıq. onmadıq. aciz. müztərr.
kəmkəsin qalmayasın
birinin yanağın, başın əli ilə yasmaq, yaslamaq, yaslamaq, oxşamaq: kəstirmək. kəsitmək.
əli aşağı düşmək: kəvkəlləmək. kəvəlləmək. kovcallamaq. kövgürləmək. kövcürləmək. yoxsunlamaq. yoxuzlamaq. kasıblamaq

ƏLİ : Turuz Dictionary

-əli ayağı tutmayan: küt. çolaq. axsaq. enik. enic. enməli. korut. çökək. quruq. çalıq. çolpa. çarpıq. çalpıq. səggit. səgirt. səggit. şikəs. əlil. fələc. məfluc