Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİBOL

ƏLİBOL : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlitox. əlidolu.
qarun. qavurn. (< qavmaq: qavarmaq: qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. bay. bay. baysar. bəy. bəyik. bəygil. bayqıl. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. qanıq. qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ. kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. mürəffəh.
ağa. əliaçıq. əlaçıq. comərd. covmərt

ƏLİBOL : Turuz Dictionary

-əli bol: orançı
səxi. səxavət. bolçuluq

ƏLİBOL : Turuz Dictionary

yiğit. əlaçıq.
əl yiğit olur, göz çiğit. {(yiğit: əlaçıq. əlibol). (çiğit: çinis. əlaçıq, əlibol olmayan. bərk)}. (əl verəni, göz danar). (göz qorxaq olur, qol yılmaz!. (yılmaz: qorxmaz). (əl mərd olur, göz naməd). (ürək qısır, əl utanır). (ürək verməz, əl utanar)

ƏLİBOL : Turuz Dictionary

əlibol. əlisaçığ. saçəlli. saçal. bolcum. boldamaçı. əsirgəməz. asırqamaz. yasırqamaz. acırqamaz. onğlu. uğruq. uluğ. verəlli. berəlli. bərəlli. əlaçıq. əli açıq. qıyımlı. qıymal. əricən. ərigən. ərkinli. gənc oğlan. gəncin. iğdik. iyit. iğit. iğid. qonur. iyuq. özbaşdaq. çörəkli. verimçi. vergili. verimli. yarğın. yarğan. onqun. bağışlı. yenğ. yenik. yoşa könül. alçaq könül. alçaq ürək. engin ürək > enginrək. yenik könül > yenikönül. enik könül. enikürək. ürəyi alçaq. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. oğlan. olğan. ulğan. uğlan. ulan. cəvanmərd. covmərd. comərd. yaraş. ağıdar. axıdar. sıypa. səxi. xeyrxah. firutən. kərim

ƏLİBOL : Turuz Dictionary

əligen. əliaçıq. əlaçıq. gənik. genik. qıyımlı. qıymal. verəlli. berəlli. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. sələğ (< salanğ). comərt. comərd. covmərd. covmət. yaraş

ƏLİBOL : Turuz Dictionary

-əli bol: orançı
səxi. səxavət. bolçuluq

ƏLİBOL : Turuz Dictionary

yiğit. əlaçıq.
əl yiğit olur, göz çiğit. {(yiğit: əlaçıq. əlibol). (çiğit: çinis. əlaçıq, əlibol olmayan. bərk)}. (əl verəni, göz danar). (göz qorxaq olur, qol yılmaz!. (yılmaz: qorxmaz). (əl mərd olur, göz naməd). (ürək qısır, əl utanır). (ürək verməz, əl utanar)

ƏLİBOL : Turuz Dictionary

əlibol. əlisaçığ. saçəlli. saçal. bolcum. boldamaçı. əsirgəməz. asırqamaz. yasırqamaz. acırqamaz. onğlu. uğruq. uluğ. verəlli. berəlli. bərəlli. əlaçıq. əli açıq. qıyımlı. qıymal. əricən. ərigən. ərkinli. gənc oğlan. gəncin. iğdik. iyit. iğit. iğid. qonur. iyuq. özbaşdaq. çörəkli. verimçi. vergili. verimli. yarğın. yarğan. onqun. bağışlı. yenğ. yenik. yoşa könül. alçaq könül. alçaq ürək. engin ürək > enginrək. yenik könül > yenikönül. enik könül. enikürək. ürəyi alçaq. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. oğlan. olğan. ulğan. uğlan. ulan. cəvanmərd. covmərd. comərd. yaraş. ağıdar. axıdar. sıypa. səxi. xeyrxah. firutən. kərim

ƏLİBOL : Turuz Dictionary

əligen. əliaçıq. əlaçıq. gənik. genik. qıyımlı. qıymal. verəlli. berəlli. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. sələğ (< salanğ). comərt. comərd. covmərd. covmət. yaraş