Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİN

ƏLİN : Turuz Dictionary

-axar çaylar qurudu, kəsən çayı, əlin qurusun..¶-əlin başına dayararaq yaslanmaq: qayqışmaq. dayqışmaq..¶-əlin içi, düzlüyü: (əl) aya. aytım(açıqlıq)

ƏLİN : Turuz Dictionary

-dədivin tiltə tutan əlin sikim.(yaman) (berimi bərəkəti qaçsın)..¶-əlin əkəli biçəli olsun. {kimsəyə diləngi olmayasın. (diləngi: möhtac)}. (əli barlı gəlirli, bərəkətli olsun)..¶-yetməzə çatarsa əlin, başın qoyub salma ayağa daşı. (yetməz: namərd)

ƏLİN : Turuz Dictionary

-qolçomaq bir əlin çomağı, bir əlin qolçağı olur. (qolçomaq: quldur. lotu) (çomağı: basqı aracı) (qolçağı: oyunçağı.).¶-qonağa aş qoy, iki əlin boş qoy. (qonağa iş buyurma).¶-usda qatda əlin güd, xoca qatda dilin. (qatda: yanında. huzurunda)

ƏLİN : Turuz Dictionary

-onda gördün devran sürdü tərsinə, tax devrilib, əlin çatmaz ərkinə

ƏLİN : Turuz Dictionary

-öz əlin öz, daşın, ağrımaz başın

ƏLİN : Turuz Dictionary

-sol əlin soyuq unda, sağ əlin sarı yağda. (gəlinə söylənir)

ƏLİN : Turuz Dictionary

-əlin kəsib ayaq açmaq: qapıdan qoğub pəncərəden almaq

ƏLİN : Turuz Dictionary

-qatarda dəvən olsa yükün yerdə qalmaz, əkində əlin olsa, xırmanda çuval boş qalmaz.¶-aslana əl uzatsan əlin, baş uzatsan başın gedər. (qarşıvı tanı danış)

ƏLİN : Turuz Dictionary


yoxsunluq əlin uzatmaq: ocağına düşmək. sığınmaq. köməklik gümanı ilə bir yerə yoluğmaq, gedmək.
dəhlə gözün sakıncana bax mənə, çaşma əlin tuta bilər özgəsin. (dəhlə: tarazla). ( sakıncana: ehtiyatla)
əlin işdə us başda, bilik qazan yaşlıqda. (yaşlıqda: yaşkən. gənckən)
əlin yetsə: imkan olsa
hürən itin sözü var, iki əlin sesi var.
içində yatan gücü başın seçməz, əlin ölçməz, gözün görməz. kəndivə güvən.
qızdınsa əlin tutub dilin tut

ƏLİN : Turuz Dictionary


əlin içi qaşınsa sürt gütüvə.
qonşuya əl uzatsan əlin qırılar, ayaq versən kökün, baş versən başın üzülər.
kəndivə güvən.
düşmüş birinə çatmır əlin vurma təpik. (çatmır əlin
köməklik edəmirsən).
qazan başda əlin , topluluğda dilin saxla. (topluluğda: köpçülükdə. cəmiyyət içində)
bu gün əlin ertirə yetməz, yarın qayğısı iş bitirmәz, bu gün əldə, ötürmə boşa, ötük önə, izəki gedməz. (ötük: zaman. tarix). (izəki: dalıyaki).
düşdün suya üzmə üzüşdən əlin

ƏLİN : Turuz Dictionary

-dədəvin tiltə tutan əlin sikim. (bolluq, bərəkət qaçsın)-əlin ələ güvən güvənə, gözün yummaz itən itənə.
gözdə olur gözəlliklər, dalma gözə gözəlim, birisinə sevilsən oxşar əlin, dalar sana gözəlin.
könül yarıq göz yaşar, əlin yarın qan axar.
indidən

ƏLİN : Turuz Dictionary

-ağız çoxu aşa qolay, əlin çoxu işə.
bir əlin nəsi var, iki əlin səsi var.
bir əlin nəsi var, ikinin səsi var

ƏLİN : Turuz Dictionary

-axar çaylar qurudu, kəsən çayı, əlin qurusun..¶-əlin başına dayararaq yaslanmaq: qayqışmaq. dayqışmaq..¶-əlin içi, düzlüyü: (əl) aya. aytım(açıqlıq)

ƏLİN : Turuz Dictionary

-dədivin tiltə tutan əlin sikim.(yaman) (berimi bərəkəti qaçsın)..¶-əlin əkəli biçəli olsun. {kimsəyə diləngi olmayasın. (diləngi: möhtac)}. (əli barlı gəlirli, bərəkətli olsun)..¶-yetməzə çatarsa əlin, başın qoyub salma ayağa daşı. (yetməz: namərd)

ƏLİN : Turuz Dictionary

-qolçomaq bir əlin çomağı, bir əlin qolçağı olur. (qolçomaq: quldur. lotu) (çomağı: basqı aracı) (qolçağı: oyunçağı.).¶-qonağa aş qoy, iki əlin boş qoy. (qonağa iş buyurma).¶-usda qatda əlin güd, xoca qatda dilin. (qatda: yanında. huzurunda)

ƏLİN : Turuz Dictionary

-onda gördün devran sürdü tərsinə, tax devrilib, əlin çatmaz ərkinə

ƏLİN : Turuz Dictionary

-öz əlin öz, daşın, ağrımaz başın

ƏLİN : Turuz Dictionary

-sol əlin soyuq unda, sağ əlin sarı yağda. (gəlinə söylənir)

ƏLİN : Turuz Dictionary

-əlin kəsib ayaq açmaq: qapıdan qoğub pəncərəden almaq

ƏLİN : Turuz Dictionary

-qatarda dəvən olsa yükün yerdə qalmaz, əkində əlin olsa, xırmanda çuval boş qalmaz.¶-aslana əl uzatsan əlin, baş uzatsan başın gedər. (qarşıvı tanı danış)

ƏLİN : Turuz Dictionary


yoxsunluq əlin uzatmaq: ocağına düşmək. sığınmaq. köməklik gümanı ilə bir yerə yoluğmaq, gedmək.
dəhlə gözün sakıncana bax mənə, çaşma əlin tuta bilər özgəsin. (dəhlə: tarazla). ( sakıncana: ehtiyatla)
əlin işdə us başda, bilik qazan yaşlıqda. (yaşlıqda: yaşkən. gənckən)
əlin yetsə: imkan olsa
hürən itin sözü var, iki əlin sesi var.
içində yatan gücü başın seçməz, əlin ölçməz, gözün görməz. kəndivə güvən.
qızdınsa əlin tutub dilin tut

ƏLİN : Turuz Dictionary


əlin içi qaşınsa sürt gütüvə.
qonşuya əl uzatsan əlin qırılar, ayaq versən kökün, baş versən başın üzülər.
kəndivə güvən.
düşmüş birinə çatmır əlin vurma təpik. (çatmır əlin
köməklik edəmirsən).
qazan başda əlin , topluluğda dilin saxla. (topluluğda: köpçülükdə. cəmiyyət içində)
bu gün əlin ertirə yetməz, yarın qayğısı iş bitirmәz, bu gün əldə, ötürmə boşa, ötük önə, izəki gedməz. (ötük: zaman. tarix). (izəki: dalıyaki).
düşdün suya üzmə üzüşdən əlin

ƏLİN : Turuz Dictionary

-dədəvin tiltə tutan əlin sikim. (bolluq, bərəkət qaçsın)-əlin ələ güvən güvənə, gözün yummaz itən itənə.
gözdə olur gözəlliklər, dalma gözə gözəlim, birisinə sevilsən oxşar əlin, dalar sana gözəlin.
könül yarıq göz yaşar, əlin yarın qan axar.
indidən

ƏLİN : Turuz Dictionary

-ağız çoxu aşa qolay, əlin çoxu işə.
bir əlin nəsi var, iki əlin səsi var.
bir əlin nəsi var, ikinin səsi var