Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİNTƏN

ƏLİNTƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlindən.
əlindən gələni edmək: iyi edmək. yaxcı edmək. əcəb edmək

ƏLİNTƏN : Turuz Dictionary

əlindən.
qanana da can qurban, qanmayana da, dad yarımçıq əlindən

ƏLİNTƏN : Turuz Dictionary

-izingə qoymasın başda olan kişi, əlindən gəlirsə, kəndi qılsın işi. (mirasa qoymasın, ağlı başında olan kişi,
). (izingi yeyər izingəni, qoymaz qala izingiyə: varis mirası yeyərdə, öz varisinə, nərsə qoymaz). ¶-osduraq əlindən, ösgürmək olmur

ƏLİNTƏN : Turuz Dictionary

-yaşı yetmiş, varı gedmiş, çəlik düşmüş əlindən

ƏLİNTƏN : Turuz Dictionary


aman aman çox inanan az düşənən əlindən.
gəlməz əlindən kimin dəğişqıla keçmişin,çalış çaba çapın dəğiş indivi. (dəğişqıla: dəğişmiş ola).
ılıq ılıq söyləsən, ilan ninindən çıxar, kəttə kəttə gəpirsən, ilan əlindən qaçar. (ılıq ılıq dil ilə, ilan ninindən çıxar).
yağış yağdı, qoşa gəzdik səninlə, qaranlıqda tutdum sənin əlindən, od çaxnaşıb yandı könül odunda, qucaqlaşdıq qoyun boyun səninlə

ƏLİNTƏN : Turuz Dictionary


əlindən gəlsə: bacarsan.
öc almağı bacarsan, bağışlamaq güc gəlir.
öz əlində tutulu qalmağıvı bilməlisən, qutaranmaz səni kimsə öz əlindən başqa. (hamı öz içinin əsiri)

ƏLİNTƏN : Turuz Dictionary

-əlindən yapışıb ayağından dartır.
əlindən düşürmək: qaydırmaq. qaypıtmaq.
əlindən iş gəlməyən kimsə: oğa. oğanta. uyu. uynut. avara gəzən, işə yaramaz, əməyə, dərdə dəğməyən nərsə, kimsə. (sərbe həva).
əlindən iş gəlməyən:əlindən iş gəlməz. gombaş. go

ƏLİNTƏN : Turuz Dictionary

-öz əliylə, öz quşunu, öz əlindən uçğundu. ( uçğunmaq: əldən vermək, bıraxmaq. itirmək).
bir yəşil yapraq olur derviş əlindən sovqat.
axsağın əlindən alsan ağcın, yaman dərdə düşər tapmaz əlacın. (məxtuqulu)

ƏLİNTƏN : Turuz Dictionary

əlindən.
qanana da can qurban, qanmayana da, dad yarımçıq əlindən

ƏLİNTƏN : Turuz Dictionary

-izingə qoymasın başda olan kişi, əlindən gəlirsə, kəndi qılsın işi. (mirasa qoymasın, ağlı başında olan kişi,
). (izingi yeyər izingəni, qoymaz qala izingiyə: varis mirası yeyərdə, öz varisinə, nərsə qoymaz). ¶-osduraq əlindən, ösgürmək olmur

ƏLİNTƏN : Turuz Dictionary

-yaşı yetmiş, varı gedmiş, çəlik düşmüş əlindən

ƏLİNTƏN : Turuz Dictionary


aman aman çox inanan az düşənən əlindən.
gəlməz əlindən kimin dəğişqıla keçmişin,çalış çaba çapın dəğiş indivi. (dəğişqıla: dəğişmiş ola).
ılıq ılıq söyləsən, ilan ninindən çıxar, kəttə kəttə gəpirsən, ilan əlindən qaçar. (ılıq ılıq dil ilə, ilan ninindən çıxar).
yağış yağdı, qoşa gəzdik səninlə, qaranlıqda tutdum sənin əlindən, od çaxnaşıb yandı könül odunda, qucaqlaşdıq qoyun boyun səninlə

ƏLİNTƏN : Turuz Dictionary


əlindən gəlsə: bacarsan.
öc almağı bacarsan, bağışlamaq güc gəlir.
öz əlində tutulu qalmağıvı bilməlisən, qutaranmaz səni kimsə öz əlindən başqa. (hamı öz içinin əsiri)

ƏLİNTƏN : Turuz Dictionary

-əlindən yapışıb ayağından dartır.
əlindən düşürmək: qaydırmaq. qaypıtmaq.
əlindən iş gəlməyən kimsə: oğa. oğanta. uyu. uynut. avara gəzən, işə yaramaz, əməyə, dərdə dəğməyən nərsə, kimsə. (sərbe həva).
əlindən iş gəlməyən:əlindən iş gəlməz. gombaş. go

ƏLİNTƏN : Turuz Dictionary

-öz əliylə, öz quşunu, öz əlindən uçğundu. ( uçğunmaq: əldən vermək, bıraxmaq. itirmək).
bir yəşil yapraq olur derviş əlindən sovqat.
axsağın əlindən alsan ağcın, yaman dərdə düşər tapmaz əlacın. (məxtuqulu)