Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏ

ƏLƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələ keçirmək: qeyd olmaq. tutağlaşmaq

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-əlin ələ güvən güvənə, gözün yummaz itən itənə.
sevgi kolu könüldə bitər, düşsə ələ dibindən itər.
elə indi: ötəbas. öcəbas. həmən.
ötəbas gəl.
elə yapki ölsün: örtki ölsün.
elə ocür: elə öcür. öylə öylə. o biçimdə. böyləcə. yavaş yavaş. səkin səki

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-ölüm qudurğan olur, aldığın ələ verməz, ala deməz ələ girməz!

ƏLƏ : Turuz Dictionary


ələ gətirmək: edinmək. piruz olmaq.
nə edinmək, çatacaq sonu, nə sınmaq, yoxluğun qolu, dirənmək dirikmək yolu. (çatacaq: çatcaq. uc amac. nəhayi hədəf) (dirənmək: çalışmaq). (dirikmək: yaşamaq)
ələ gətirilmiş, əldə edinmiş nərsə: əki. öğrəni. öğrəti. tə'lim. yarınış. amuziş.
əldən ələ düşmək, gəzmək, keçmək: əllərdə gəzmək
ələ almaq: yığmaq.
ələ gəlmir: edinmir.
istəklilərin edinmir, edinmişlər istəlsin. (edinmişlər: ələ gəlmişlər).
ələ gəlmişlər: edinmişlər.
istəklilərin edinmir, edinmişlər istəlsin. (edinmir: ələ gəlmir).
ələ, işə tutmaq: gərəkləmək. gərəcləmək. gərəklənmək. işlədənmək. işlətmək. kullamaq. kullanmaq. qullamaq. qullanmaq. qollamaq. qollanmaq. çalışdırmaq. yararlanmaq. yarlanmaq. yağlanmaq. yağırlanmaq. dəğərlənmək. yoğurunmaq. yoğrunmaq. qazanmaq. edinişmək. edinmək. sınaşmaq. sınaşınmaq. istifadə edmək. kəsb edmək. istifadələnmək. istifadə edmək.
məndə kövrək bir quşam, ələ tez alışan, küsməmiş barışan, bir diləklə yarışan. (yarışan: yarlışan: yoldaşlaşan)
bu incəlik olqunluq tapılmaz hələ, deyiblər quyruğu uzun, tez keçər ələ.
özünü ələ almaq: özənmək. özünə enmək. özünə gəlmək.
satma ucuz yaşamı, sürən evrən düşmüş ələ bir kərə.
topla kəndin al ələ, el içində yararsan nəyə?.
yaşam deyil bir tapmaca tapmağa, yaşan onu düşmüş ələ bir bağış. (bağış: hidyə)

ƏLƏ : Turuz Dictionary


ələ gətir: qolda edin. qazan.
qolda edin malı sən, edmədən qul mal səni. (qolda edin malı sən, tutanmadan qulluğuna mal səni).
arac ələ baxar. (arac işlədəndən asılıdır)
ələ salma: alaydı. məsxərə.
ac oynasa alaydı, bəy oynasa halaydı. (halaydı: qalaydı. şənlik)
yararsa ələ vermə yelə.
şıllaq atıb osduran, yelə verər əldəkin, dincəşibən düşüngən, ələ alır göydəkin.
ələ sarmaq. düllü gəlmək. dollu gəlmək. dodulu gəlmək. dolandırmaq.
güc gələn ələ, gec çıxar əldən.
ələ düşən əkilir, başa gələn çəkilir.
baldan süycü, baltadan ağır, ələ düşməz, tartavacda çəkilməz, bazarlarda satılmaz. (tartavacda: tərəzidə). (tapmaca). (yuxu).
inamı qoru, vermə ələ, inam qalır, köçən bizlər.
yoxsul ələ baxan yox, dolu əli süzən çox. (gidi acun (dünya) var donatar, yox soyatar). (varlı bəzək, yoxsul təzək)
yaralı ələ iş vermə.
dolu ələ baxan çox , yoxsul ələ baxan yox.
ələ salma: alay.
könlüncə olsun diyə, özün işi al ələ.
verən əldən alan çox, alan ələ verən yox

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-çalış düşman ələ düşmüyəsən, yağu əldə ölmüyəsən

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-dil!, dilə düşmədən, ələ gəlməz, ələ gəldisə, dildən düşməz

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-ələ almaq:qarmamaq. yaxalamaq..¶-kim desə tikanı batmasın ələ, koldan qızıl gülü qopara bilməz!..¶-ələ keçirmək: iyələmək. malik çıxmaq

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-ələ gətirmək: əldə edmək. alınmaq. edinmək. kəsb edmək.
çaxmağa kov qoyub çaxmasan, od alınmaz.
ilim bilim alınmaq. ¶-keçi izlədin, dağa bardın, yadı izlədin, gora bardın, dili izlədın, elə bardın!

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-küt piçaq ələ küt verir. (küt: kot. kor. kesgin olmayan) (küt verir: əziyət verir)..¶-ölüm, ala deməz ələ girməz, aldığın verməz

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-oğru oğurlab, yola düşər, axırı bir gün ələ düşər

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-uca tut düşüncəni, ələ al təcrübəni, yansıma, heç kimsəni.¶-yaşam geri verməz gedəni, ələ verməz itəni, istəklərin, çağunda yaşa, edinmədin, oturma yasa

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-ələ keçirmək: tutmaq. yaxlamaq.
ələ keçəni, ordan burdan yağmalama, çapmalama çapalama: yalıman. yalmanı.
ələ düşmək: tutsıqmaq. tutulmaq. əsir olmaq. qapalmaq

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-bu göz, açı, fürsət, qıv birdə ələ düşməz, geçdi: keçmiş ola.
keçmişi qınalı: keçmişi pozuq, iyi, düz olmayan, məzəmmətli.
keçmişi olmaq: bir olayı, olmanı, ilişgisi, aşıtı, qadırqası, macərası olmaq.
nərsəyi ələ salıb qonuşmaq: gəvələşmək

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-əlin ələ güvən güvənə, gözün yummaz itən itənə.
sevgi kolu könüldə bitər, düşsə ələ dibindən itər.
elə indi: ötəbas. öcəbas. həmən.
ötəbas gəl.
elə yapki ölsün: örtki ölsün.
elə ocür: elə öcür. öylə öylə. o biçimdə. böyləcə. yavaş yavaş. səkin səki

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-ölüm qudurğan olur, aldığın ələ verməz, ala deməz ələ girməz!

ƏLƏ : Turuz Dictionary


ələ gətirmək: edinmək. piruz olmaq.
nə edinmək, çatacaq sonu, nə sınmaq, yoxluğun qolu, dirənmək dirikmək yolu. (çatacaq: çatcaq. uc amac. nəhayi hədəf) (dirənmək: çalışmaq). (dirikmək: yaşamaq)
ələ gətirilmiş, əldə edinmiş nərsə: əki. öğrəni. öğrəti. tə'lim. yarınış. amuziş.
əldən ələ düşmək, gəzmək, keçmək: əllərdə gəzmək
ələ almaq: yığmaq.
ələ gəlmir: edinmir.
istəklilərin edinmir, edinmişlər istəlsin. (edinmişlər: ələ gəlmişlər).
ələ gəlmişlər: edinmişlər.
istəklilərin edinmir, edinmişlər istəlsin. (edinmir: ələ gəlmir).
ələ, işə tutmaq: gərəkləmək. gərəcləmək. gərəklənmək. işlədənmək. işlətmək. kullamaq. kullanmaq. qullamaq. qullanmaq. qollamaq. qollanmaq. çalışdırmaq. yararlanmaq. yarlanmaq. yağlanmaq. yağırlanmaq. dəğərlənmək. yoğurunmaq. yoğrunmaq. qazanmaq. edinişmək. edinmək. sınaşmaq. sınaşınmaq. istifadə edmək. kəsb edmək. istifadələnmək. istifadə edmək.
məndə kövrək bir quşam, ələ tez alışan, küsməmiş barışan, bir diləklə yarışan. (yarışan: yarlışan: yoldaşlaşan)
bu incəlik olqunluq tapılmaz hələ, deyiblər quyruğu uzun, tez keçər ələ.
özünü ələ almaq: özənmək. özünə enmək. özünə gəlmək.
satma ucuz yaşamı, sürən evrən düşmüş ələ bir kərə.
topla kəndin al ələ, el içində yararsan nəyə?.
yaşam deyil bir tapmaca tapmağa, yaşan onu düşmüş ələ bir bağış. (bağış: hidyə)

ƏLƏ : Turuz Dictionary


ələ gətir: qolda edin. qazan.
qolda edin malı sən, edmədən qul mal səni. (qolda edin malı sən, tutanmadan qulluğuna mal səni).
arac ələ baxar. (arac işlədəndən asılıdır)
ələ salma: alaydı. məsxərə.
ac oynasa alaydı, bəy oynasa halaydı. (halaydı: qalaydı. şənlik)
yararsa ələ vermə yelə.
şıllaq atıb osduran, yelə verər əldəkin, dincəşibən düşüngən, ələ alır göydəkin.
ələ sarmaq. düllü gəlmək. dollu gəlmək. dodulu gəlmək. dolandırmaq.
güc gələn ələ, gec çıxar əldən.
ələ düşən əkilir, başa gələn çəkilir.
baldan süycü, baltadan ağır, ələ düşməz, tartavacda çəkilməz, bazarlarda satılmaz. (tartavacda: tərəzidə). (tapmaca). (yuxu).
inamı qoru, vermə ələ, inam qalır, köçən bizlər.
yoxsul ələ baxan yox, dolu əli süzən çox. (gidi acun (dünya) var donatar, yox soyatar). (varlı bəzək, yoxsul təzək)
yaralı ələ iş vermə.
dolu ələ baxan çox , yoxsul ələ baxan yox.
ələ salma: alay.
könlüncə olsun diyə, özün işi al ələ.
verən əldən alan çox, alan ələ verən yox

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-çalış düşman ələ düşmüyəsən, yağu əldə ölmüyəsən

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-dil!, dilə düşmədən, ələ gəlməz, ələ gəldisə, dildən düşməz

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-ələ almaq:qarmamaq. yaxalamaq..¶-kim desə tikanı batmasın ələ, koldan qızıl gülü qopara bilməz!..¶-ələ keçirmək: iyələmək. malik çıxmaq

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-ələ gətirmək: əldə edmək. alınmaq. edinmək. kəsb edmək.
çaxmağa kov qoyub çaxmasan, od alınmaz.
ilim bilim alınmaq. ¶-keçi izlədin, dağa bardın, yadı izlədin, gora bardın, dili izlədın, elə bardın!

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-küt piçaq ələ küt verir. (küt: kot. kor. kesgin olmayan) (küt verir: əziyət verir)..¶-ölüm, ala deməz ələ girməz, aldığın verməz

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-oğru oğurlab, yola düşər, axırı bir gün ələ düşər

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-uca tut düşüncəni, ələ al təcrübəni, yansıma, heç kimsəni.¶-yaşam geri verməz gedəni, ələ verməz itəni, istəklərin, çağunda yaşa, edinmədin, oturma yasa

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-ələ keçirmək: tutmaq. yaxlamaq.
ələ keçəni, ordan burdan yağmalama, çapmalama çapalama: yalıman. yalmanı.
ələ düşmək: tutsıqmaq. tutulmaq. əsir olmaq. qapalmaq

ƏLƏ : Turuz Dictionary

-bu göz, açı, fürsət, qıv birdə ələ düşməz, geçdi: keçmiş ola.
keçmişi qınalı: keçmişi pozuq, iyi, düz olmayan, məzəmmətli.
keçmişi olmaq: bir olayı, olmanı, ilişgisi, aşıtı, qadırqası, macərası olmaq.
nərsəyi ələ salıb qonuşmaq: gəvələşmək