Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏQ

ƏLƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

böyük ələk: çığıldıq. şingir

ƏLƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələk. gözələk. qəlbir. qabaran.
iri gözlü, yekə ələk: burca. bucar. çalbır. çalqır. qalbır. qalbur. qəlbir. oğuntulu nərsəni burub əlləyib, çalxayaraq, irisin xırdasından ayırdamaq üçün işlənən girdə qasnaqlı, iri gözlü, yekə ələk.
qəlbir qulaq: yelpik qulaq.
qəlbir üstü:
başqın. başqarı içindən seçilən. seçgin. dəğərli. önəmli.
qalıntı. ələnibdə, ələk gözlərindən keçməmiş, ələkdə qalan dənələr. (# töküntü).
qəlbir altı: töküntü. ələk gözündən keçən dənələr. (# qalıntı).
qəlbirə dönmək: ələk vələk, dəlik deşik olmaq.
qəlbirlə su daşınmaz, başlı ağız, hər gələni danışmaz.
incə ələk: yaşmak kimi incə turlu ələk. narıngöz.
ələk gözündən keçən dənələr: qəlbir altı. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. tör töküntü. (# qalıntı).
iri gözlü, yekə ələk: burca. bucar. çalbır. çalqır. qalbır. qalbur. qəlbir. oğuntulu nərsəni burub əlləyib, çalxayaraq, irisin xırdasından ayırdamaq üçün işlənən girdə qasnaqlı, iri gözlü, yekə ələk.
taxılı yelləyib, savurub seçməyə, ayıqlamağa yarar böyük ələk, arac: ovsar. əvsər. övsər. savsar. sovsar. əsgü (< əsmək).
iri göz ələk: abaltıq. abaltay.- iri gözlü ələk: apara. abara.
pambıq qozası arıtlamaqda işlənilən böyük ələk: çırçır. çalxağı. çalxar.qoşqunara.- ələyəndə, ələkdə qalan iri dənələr: irinti.
ələk vələk, dəlik deşik olmaq: qəlbirə dönmək.
ələnibdə, ələk gözlərindən keçməmiş, ələkdə qalan dənələr: qəlbir üstü. qalıntı. (# töküntü.).
ələntidən,ələk gözündən keçməmiş, qalan iri dənə, kəpək: qalıntı

ƏLƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələk. {ilək. əliğ. ələği. əliğisi. ərüğü. əlqək. ( < əlləmək) }.
böyük ələk əsgü.
ələcək.
ələkdən keçirmək: ələçək. incədən incəyə aramaq.
yün əğirmə aracı. kirman. varğal. qəlbir.
sağrac.
təsfiyə.
sumaxbalan. süzgü. süzdəç. süzək. təpir. qalbur. qalaq.
ilgisi olan. bağı olan.
ələvul. qəlbir.
ələk ağac: ələk qasnağı.
qıbıt ələk: tarı ələk: qəlbir.
ələk çələk qalmaq: əli əlinə yapışmaq. əli üzündə qalmaq. çaşmaq. çaşıb keh ( < genğ) alcıranq qalmaq

ƏLƏQ : Turuz Dictionary

-(tapmaca)
alçaq damdan qar yağar. (ələk-un)

ƏLƏQ : Turuz Dictionary

ələk.
əlaltı aracı, əbzarı.
əlgək (< il: bağ. ilişgi). şəbəkə. ilgək (ilmək) ortasında qalan gözlərdən (deşiklərdən) keçirərək, iri xırdanı ayırmaq üçün gözənəkli (şəbəkli) arac. qəlbir

ƏLƏQ : Turuz Dictionary

-yırtıq ələk, yıxıq dam

ƏLƏQ : Turuz Dictionary

ələk. qərbil. pərvizən (fars). < bəzrənək. (< bəz. bez: dənə).
ələk, qaval sövəsi, söyəsi, çərçivəsi. qopsar. opsar. qasaq. gərgəf. çərgəv. dərgəf. qapınsaq. qasnaq. qasbanaq. qapsanaq

ƏLƏQ : Turuz Dictionary


ələk vələk edəmək: aldan vurub üsdən çıxmaq. bucaq bucaq gəzmək. hər yanı dolanmaq.
yırtıq ələk, yıxıq dam

ƏLƏQ : Turuz Dictionary


bir ağzı var sən qoyusan doymuru, yüz gözü var doldurusan dolmuru. (bir ağzı var qoysan doymaz, yüz gözü var yedirdisən dolmuru). (tapmaca)

ƏLƏQ : Turuz Dictionary

ələk.
keşgür. keçgür. qəlbir.
qəlbir. gəm. (çevrəli, qurşatlı, quşatlı, sınırlı hərnə).
yerə qoyulub, dayanaqla əğri dikətilmiş böyük, uzun, enli ələk: gəldigedər. şətərə. ələnən nərsəni bellə üzərinə səpirlər.
ələnən nərsənin, ələk altına keçən bölümü.
geçinti.
saplardan, dəmir tellərdən dartılara düzənlənən ələk: gərçil. qəlbir.
yuvarın, yuvağın, qəltəyin iki yanına iyicə, kipinə taxılan ağac, qulp, qol, ələk, dəsdə: qıcırqa. qıycırqa. qaycırqa. qıcırıq. qıycırıq. qaycırıq. qıcın. qıyın. qıycın. qıcır. qıyır. qıycır

ƏLƏQ : Turuz Dictionary

-(tapmaca)
alçaq damdan qar yağar. (ələk-un)

ƏLƏQ : Turuz Dictionary

ələk.
əlaltı aracı, əbzarı.
əlgək (< il: bağ. ilişgi). şəbəkə. ilgək (ilmək) ortasında qalan gözlərdən (deşiklərdən) keçirərək, iri xırdanı ayırmaq üçün gözənəkli (şəbəkli) arac. qəlbir

ƏLƏQ : Turuz Dictionary

-yırtıq ələk, yıxıq dam

ƏLƏQ : Turuz Dictionary

ələk. qərbil. pərvizən (fars). < bəzrənək. (< bəz. bez: dənə).
ələk, qaval sövəsi, söyəsi, çərçivəsi. qopsar. opsar. qasaq. gərgəf. çərgəv. dərgəf. qapınsaq. qasnaq. qasbanaq. qapsanaq

ƏLƏQ : Turuz Dictionary


ələk vələk edəmək: aldan vurub üsdən çıxmaq. bucaq bucaq gəzmək. hər yanı dolanmaq.
yırtıq ələk, yıxıq dam

ƏLƏQ : Turuz Dictionary


bir ağzı var sən qoyusan doymuru, yüz gözü var doldurusan dolmuru. (bir ağzı var qoysan doymaz, yüz gözü var yedirdisən dolmuru). (tapmaca)

ƏLƏQ : Turuz Dictionary

ələk.
keşgür. keçgür. qəlbir.
qəlbir. gəm. (çevrəli, qurşatlı, quşatlı, sınırlı hərnə).
yerə qoyulub, dayanaqla əğri dikətilmiş böyük, uzun, enli ələk: gəldigedər. şətərə. ələnən nərsəni bellə üzərinə səpirlər.
ələnən nərsənin, ələk altına keçən bölümü.
geçinti.
saplardan, dəmir tellərdən dartılara düzənlənən ələk: gərçil. qəlbir.
yuvarın, yuvağın, qəltəyin iki yanına iyicə, kipinə taxılan ağac, qulp, qol, ələk, dəsdə: qıcırqa. qıycırqa. qaycırqa. qıcırıq. qıycırıq. qaycırıq. qıcın. qıyın. qıycın. qıcır. qıyır. qıycır