Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏ DUYMAQ

ƏLAQƏ DUYMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çəksinmək
burda məni qorlayan bir qonu yox

ƏLAQƏ DUYMAQ : Turuz Farsca - Türkce

duyqulanmaq

ƏLAQƏ DUYMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ilgilənmək

ƏLAQƏ DUYMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qorlanmaq