Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏ GÖSTƏRMƏK

ƏLAQƏ GÖSTƏRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ilgi göstərmək

ƏLAQƏ GÖSTƏRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

istəkmək meyillənmək.
evlənməyə istikməyir evlənmir

ƏLAQƏ GÖSTƏRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

istəşmək

ƏLAQƏ GÖSTƏRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

istikmək