Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏ

ƏLTƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əldə.
(toplam, çarpmada: cəm zərbdə). qalan. qalır. baqi.
əlaltı.- əldə duran: (- çıxılan, bölünən sayıdan, nərsədən əldə duran: qalan.
onda doqquzun çıxsan, qalan bir olur).
əldə edmə: əldəmə. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. alma. alış. tutma. tutuş. edinmə. elinmə. qapma. qazanma. yaxalama. ittixaz. əxz

ƏLTƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əldə. (sayıda, hesabda cəmdə). zəxirə. mandə.
igirmi doqquzla igirmi biri cəmliyək: doqquzla bir elər: on. sıfırı yazarıq, bir əldə. iki ilə iki elər: dörd, əldə olanla elər: beş

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

-əldə edilmiş nərsə: edin. edinmə. edinic. edinc. edic. ediş. kəsbə. kəsəb. kəsib. kəsbi. sağı. sağıc. sağış. sağınc. tapı. qazanc. qazanma. yaran. yaranc. yarac. yaraş.
gəvəndən əldə edilib, bezi sərtləştirmə üçün işlənən öğə: kəstərə. kitrə. qıraç. qıraz.
əməksiz əldə edilən nərsə: keşliminə. keçliminə. qırt. qırtın. qırat. pulsuz. parasız. qarşılıqsız. ələki. müfdə.
böyləcə yemişi keşliminə aldım

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

-sevmək əldə, durmaq bilməz tələsər, unutmağa çox tələsmə çağ istər

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

əldə
-doğru olsam ox kimi, yabana atarlar məni, əğri olsam yay kimi, əldə tutarlar məni. (yalan, əğri gücənmədən gücə minər)

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

-əldə edmək: ələ gətirmək. alınmaq. edinmək. kəsb edmək.
çaxmağa kov qoyub çaxmasan, od alınmaz.
ilim bilim alınmaq

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

əldə.
əllək. əl altı. ərsək. ortal. qoltut. dəsdrəs. dəstrəs.
nəğd. (# aldan. nisyə. (alınan nərsənin alda, qabaqda, irəldə verilən parası).
qoluc (qol, əl ucunda olan. qol çatan). dəstrəs.
qoluc değil.
qoluc olursa gətirrim.
movcud. çıxılan sayıdan yerdə qalan. baqi.
ikidən biri çıxsan, əldə bir qalar

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

əldə.
qutluq gətirir, əldə olanı sana bilsən, qutluq gətiməz, özgə davarın, gözə tiksən. (davarın: malını. devlətini)..¶-əllər dursa sağ əldə, bayraq qalar yerində..¶-əldə olan, bulunan:azçoq. az çox. artığ əsgik.
az çoxla yaşamaq: əldə olanla keçinmək

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

-sevgi ərklə deyil, sevilmə əldə deyil. (ərklə: istəklə. ixtiyarla). ¶-çalış düşman ələ düşmüyəsən, yağu əldə ölmüyəsən. ¶-ərginliyin dəğəri əldə ikən, ağçanın dəğəri cibdə ikən bəllənsin. (ərginliyin: azadlığın)

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

-tutarın bilməlisən əldə olanda günüvün, yola çıxmazdan alunda yoluvun qıl yarağun. (alunda: qabağ. öncə).¶-əldə varın olsa belə sərçəcik, avlanmamış almaşılmaz qartala. (almaşılmaz göydə uçan qartala). (almaşılmaz: çalışılmaz. dəğişilməz)

ƏLTƏ : Turuz Dictionary


əldə olandan iyisinə yararlanmaq: oltarlamaq.
düşmandan bilgi əldə edmək üçün göndərilən qol, qurul, quruh: seziş qolu. izic qolu. izçi qolu. kəşif qolu. iktişaf quruhu.
ələ gətirilmiş, əldə edinmiş nərsə: əki. öğrəni. öğrəti. tə'lim. yarınış. amuziş.
ayaq vardır yürməyə, əldə vardır almağa, qulaq vardır duymağa, beyin vardır gördüklərin, duyduqların qanmağa.
çalış tanı əldə olan varıvı, mutluğuvun burda durur haçarı.
daş qoyub əldə atılan oxluq: çıpba. əl oxu.
əldə edilmiş, olunmuş: edik. yapıq. qazanc. sonuc. hasil. düzəlmiş. məsnuv'. saxt. tovlid. istehsal. e'mal. təbiyət olunmuş.
əldə edməmiş: çatmaz dişə.
ərinmə başla işə, yorulma çatmaz dişə.
ölüm bilməz çağını, dəniz bilməz yağını, yaşam əldə xoş yaşa, yeyib yayıt barını. (yeyib yayıt: yaralanıb yararlat)
keçirdiyin günlərilə yaşama, eski başlar yatıb qalsın qaşama, bu gün əldə yaşam səni gözləyir, diləklərin eykusu yarın səni özləyir. (başlar: yaralar)

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

əldə. atılı. taxılı. taxıq. oxlu. oxulu. qoyuc. hazır.
əldə olan:
kontırolda olan.
oxlamaqda, yasrıqda, yarsıqda, yasrıqda, yapnıqda, hazırlamaqda olan.
çalışdınsa əldə bul, çalışmadın eldə bul. (eldə: başqalarında) (çabanmadan əldə edinmir).
alan əllər aldıqların bilirlər, verən əldə verdiklərin bilməli. (hər işivi çək ilə, görən desin ha böylə). (çək: həd)
dan axşamım erkən aşdı neyləyim, pis yaxşıdan keçirmişəm günlərim, bu gün əldə mən bilirəm neyləyim, boş veribən dünləri, tox keçirəm günləri. (dan axşamım: ömür günüm). (erkən aşdı
çox tez keçdi). (tox
nəfsi dolu. gözü dolu).
əldə edmək: barığmaq. qazanmaq.
bu işdən heç nə barığamadıq.
əldə qalmış əğri yay, barağ alar doğru ox. (barağ
mənzil)
sevgi seviş əldə deyil, könül başlar, aşar başı.
qan gəzsə damarda huş başında gücü qolda tavan əldə, verməklə dәnәr əldə edinmiş dəğərin mal. (qan damarda gəzmək: qayratlı (qeyrətli) olmaq). (varın işlətməyi bilən sağ başlı olur).
dincin alıb çetdə yaşam xoş gəlir, əldə çəlik, qıçda dayaq olunca. (çetdə: qıraq).
bu gün əlin ertirə yetməz, yarın qayğısı iş bitirmәz, bu gün əldə, ötürmə boşa, ötük önə, izəki gedməz. (ötük: zaman. tarix). (izəki: dalıyaki).
mutluq edinməz əldə, dilənçilik edinsə, ilik bilək varınkən armanların edinsən. (ilik: bacarıq). (bilək: tovan. güc). (armanların: çatınmamış, edinməmiş arzuların).
ayrılıq adlı yoxdurur yol , ardıca gəzilən umut, ayrılıq ölümdü demiş, 'əldə olan' umud adlanır. (ayrıldınsa unut, geriyə yoxdu umut). (umut varlığından gəlir, gün düşərsə qarlar ərir). (belin bağlı əlindəkinə, göz yumular dalındakına).
əldə malın, qolda gücün, başda usun olursa, düşman dönüb gələr sənə dosd olar, yoxsul olsan qaçar səndәn dəh döşün, yaman çıxar yaxcı qılığ işlərin.
sevgi əldə deyil yapam qapısın, sevib sevilməyən çox olar.
gərəklərin tümü istəyə bağlı deyil, onları sağlamaq əldə deyil. (sağlamaq:tə'min edmək).
bağırlının baxışı, kəsgin olar qorxaq əldə qılıcdan. (bağırlının: ürəklinin. cəsurun).
varıkən əldə dərək verməlisən, çıxsa əldən quzular tək məlisən. (dərək
dəğər.qədir)

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

- əl var qınıfı kirli, əldə var çınıfı. (çınıf: iç).
əldə ed: qaldır. al. çək.
əldə edinməz: əldənməz.
yaşam bu gün, yarın gələr bəllənməz, versən yelə bir dahada əldənməz.
ormandan əldə edilən tarla:. kalağ. kələk. quraq. eşvə. eşvəl. işvə. işvəl. qu

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.
bilgi əldə edinsəmək: sorbalamaq. sorcalamaq. sorçlamaq. sorbunmaq. sorcunmaq. sorçunmaq. sorçunlanmaq. soruşmaq. sorşunmaq. araşdırmaq.
əldə ediş: alış.
. yalvara yalvara alış, əldə edi: soruvalış.
yalvara yalvara almaq, əldə edmək: soruvalmaq.
əldə bulundurmaq: tutmaq.
əldə edmək: tutmaq. qazanmaq.
yügürüşdə ikinci yeri tutdu

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

-əldə edilmiş nərsə: edin. edinmə. edinic. edinc. edic. ediş. kəsbə. kəsəb. kəsib. kəsbi. sağı. sağıc. sağış. sağınc. tapı. qazanc. qazanma. yaran. yaranc. yarac. yaraş.
gəvəndən əldə edilib, bezi sərtləştirmə üçün işlənən öğə: kəstərə. kitrə. qıraç. qıraz.
əməksiz əldə edilən nərsə: keşliminə. keçliminə. qırt. qırtın. qırat. pulsuz. parasız. qarşılıqsız. ələki. müfdə.
böyləcə yemişi keşliminə aldım

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

-sevmək əldə, durmaq bilməz tələsər, unutmağa çox tələsmə çağ istər

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

əldə
-doğru olsam ox kimi, yabana atarlar məni, əğri olsam yay kimi, əldə tutarlar məni. (yalan, əğri gücənmədən gücə minər)

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

-əldə edmək: ələ gətirmək. alınmaq. edinmək. kəsb edmək.
çaxmağa kov qoyub çaxmasan, od alınmaz.
ilim bilim alınmaq

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

əldə.
əllək. əl altı. ərsək. ortal. qoltut. dəsdrəs. dəstrəs.
nəğd. (# aldan. nisyə. (alınan nərsənin alda, qabaqda, irəldə verilən parası).
qoluc (qol, əl ucunda olan. qol çatan). dəstrəs.
qoluc değil.
qoluc olursa gətirrim.
movcud. çıxılan sayıdan yerdə qalan. baqi.
ikidən biri çıxsan, əldə bir qalar

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

əldə.
qutluq gətirir, əldə olanı sana bilsən, qutluq gətiməz, özgə davarın, gözə tiksən. (davarın: malını. devlətini)..¶-əllər dursa sağ əldə, bayraq qalar yerində..¶-əldə olan, bulunan:azçoq. az çox. artığ əsgik.
az çoxla yaşamaq: əldə olanla keçinmək

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

-sevgi ərklə deyil, sevilmə əldə deyil. (ərklə: istəklə. ixtiyarla). ¶-çalış düşman ələ düşmüyəsən, yağu əldə ölmüyəsən. ¶-ərginliyin dəğəri əldə ikən, ağçanın dəğəri cibdə ikən bəllənsin. (ərginliyin: azadlığın)

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

-tutarın bilməlisən əldə olanda günüvün, yola çıxmazdan alunda yoluvun qıl yarağun. (alunda: qabağ. öncə).¶-əldə varın olsa belə sərçəcik, avlanmamış almaşılmaz qartala. (almaşılmaz göydə uçan qartala). (almaşılmaz: çalışılmaz. dəğişilməz)

ƏLTƏ : Turuz Dictionary


əldə olandan iyisinə yararlanmaq: oltarlamaq.
düşmandan bilgi əldə edmək üçün göndərilən qol, qurul, quruh: seziş qolu. izic qolu. izçi qolu. kəşif qolu. iktişaf quruhu.
ələ gətirilmiş, əldə edinmiş nərsə: əki. öğrəni. öğrəti. tə'lim. yarınış. amuziş.
ayaq vardır yürməyə, əldə vardır almağa, qulaq vardır duymağa, beyin vardır gördüklərin, duyduqların qanmağa.
çalış tanı əldə olan varıvı, mutluğuvun burda durur haçarı.
daş qoyub əldə atılan oxluq: çıpba. əl oxu.
əldə edilmiş, olunmuş: edik. yapıq. qazanc. sonuc. hasil. düzəlmiş. məsnuv'. saxt. tovlid. istehsal. e'mal. təbiyət olunmuş.
əldə edməmiş: çatmaz dişə.
ərinmə başla işə, yorulma çatmaz dişə.
ölüm bilməz çağını, dəniz bilməz yağını, yaşam əldə xoş yaşa, yeyib yayıt barını. (yeyib yayıt: yaralanıb yararlat)
keçirdiyin günlərilə yaşama, eski başlar yatıb qalsın qaşama, bu gün əldə yaşam səni gözləyir, diləklərin eykusu yarın səni özləyir. (başlar: yaralar)

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

əldə. atılı. taxılı. taxıq. oxlu. oxulu. qoyuc. hazır.
əldə olan:
kontırolda olan.
oxlamaqda, yasrıqda, yarsıqda, yasrıqda, yapnıqda, hazırlamaqda olan.
çalışdınsa əldə bul, çalışmadın eldə bul. (eldə: başqalarında) (çabanmadan əldə edinmir).
alan əllər aldıqların bilirlər, verən əldə verdiklərin bilməli. (hər işivi çək ilə, görən desin ha böylə). (çək: həd)
dan axşamım erkən aşdı neyləyim, pis yaxşıdan keçirmişəm günlərim, bu gün əldə mən bilirəm neyləyim, boş veribən dünləri, tox keçirəm günləri. (dan axşamım: ömür günüm). (erkən aşdı
çox tez keçdi). (tox
nəfsi dolu. gözü dolu).
əldə edmək: barığmaq. qazanmaq.
bu işdən heç nə barığamadıq.
əldə qalmış əğri yay, barağ alar doğru ox. (barağ
mənzil)
sevgi seviş əldə deyil, könül başlar, aşar başı.
qan gəzsə damarda huş başında gücü qolda tavan əldə, verməklə dәnәr əldə edinmiş dəğərin mal. (qan damarda gəzmək: qayratlı (qeyrətli) olmaq). (varın işlətməyi bilən sağ başlı olur).
dincin alıb çetdə yaşam xoş gəlir, əldə çəlik, qıçda dayaq olunca. (çetdə: qıraq).
bu gün əlin ertirə yetməz, yarın qayğısı iş bitirmәz, bu gün əldə, ötürmə boşa, ötük önə, izəki gedməz. (ötük: zaman. tarix). (izəki: dalıyaki).
mutluq edinməz əldə, dilənçilik edinsə, ilik bilək varınkən armanların edinsən. (ilik: bacarıq). (bilək: tovan. güc). (armanların: çatınmamış, edinməmiş arzuların).
ayrılıq adlı yoxdurur yol , ardıca gəzilən umut, ayrılıq ölümdü demiş, 'əldə olan' umud adlanır. (ayrıldınsa unut, geriyə yoxdu umut). (umut varlığından gəlir, gün düşərsə qarlar ərir). (belin bağlı əlindəkinə, göz yumular dalındakına).
əldə malın, qolda gücün, başda usun olursa, düşman dönüb gələr sənə dosd olar, yoxsul olsan qaçar səndәn dəh döşün, yaman çıxar yaxcı qılığ işlərin.
sevgi əldə deyil yapam qapısın, sevib sevilməyən çox olar.
gərəklərin tümü istəyə bağlı deyil, onları sağlamaq əldə deyil. (sağlamaq:tə'min edmək).
bağırlının baxışı, kəsgin olar qorxaq əldə qılıcdan. (bağırlının: ürəklinin. cəsurun).
varıkən əldə dərək verməlisən, çıxsa əldən quzular tək məlisən. (dərək
dəğər.qədir)

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

- əl var qınıfı kirli, əldə var çınıfı. (çınıf: iç).
əldə ed: qaldır. al. çək.
əldə edinməz: əldənməz.
yaşam bu gün, yarın gələr bəllənməz, versən yelə bir dahada əldənməz.
ormandan əldə edilən tarla:. kalağ. kələk. quraq. eşvə. eşvəl. işvə. işvəl. qu

ƏLTƏ : Turuz Dictionary

-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.
bilgi əldə edinsəmək: sorbalamaq. sorcalamaq. sorçlamaq. sorbunmaq. sorcunmaq. sorçunmaq. sorçunlanmaq. soruşmaq. sorşunmaq. araşdırmaq.
əldə ediş: alış.
. yalvara yalvara alış, əldə edi: soruvalış.
yalvara yalvara almaq, əldə edmək: soruvalmaq.
əldə bulundurmaq: tutmaq.
əldə edmək: tutmaq. qazanmaq.
yügürüşdə ikinci yeri tutdu