Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏMƏK

ƏLTƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əldəmək. əldə edmək.
qazanmaq.
çıxarmaq. istixrac edmək

ƏLTƏMƏK : Turuz Dictionary

əldəmək.
əldə edmək. qarmamaq.
ələ salmaq

ƏLTƏMƏK : Turuz Dictionary

əldəmək. qoldamaq. arxa durmaq

ƏLTƏMƏK : Turuz Dictionary

əldəmək.
əldə edmək. qarmamaq.
ələ salmaq

ƏLTƏMƏK : Turuz Dictionary

əldəmək. qoldamaq. arxa durmaq