Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏN

ƏLTƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əldən. arasız. aracısız. ara vermədən. çapacaq. həmən.
əldən düşmüş: işdən düşmüş: işdən çıxmış. qocalmış. qaqlaq. əldən qoymaq: çalralamaq. kanralamaq. yellənmək. yel çıxartmaq. qırağın, yanın çəkmək.
bəğni içmiş, əsrəmiş, qoldan əldən kəkrəmiş. (bəğni: çaxır). (kəkrəmək: kehəlmək).
əldən qoymaq: qabara atmaq. qaz çıxarmaq. yel bıraqmaq. pısıtmaq. osturmaq.
əldən düşmək: işdən çıxmaq. yarmazlamaq. qaqnıldamaq. qanğıldamaq

ƏLTƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əldən.
əlsiz. sırasız. nobətsiz.
tələsik. acilən.
əldən düşmə. ələ düşmə. düşmə. okazyon (latin).
bu arabanı əldən aldım.
hərrac bazarı.
dəllalsız, satıcının özündən alınan nərsə.
əldən düşmək: uşanmaq. oğulmaq. yorulmaq. hissidən hərəkətdən düşmək. alızlamaq. acizləmək.
əldən vermək: itirmək. itqurmaq

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

-əldən düşmək: kəpərmək. kəpəkmək. kəvəkmək. kəvərmək. yorulmaq. aşımaq. aşınmaq. gücsüzünmək. koruqşumaq. koruqsumaq. koraqsumaq.
işləyib işlədim, sonunda aşıyıb qaldım.
yaşlanıb əldən düşmək: gəmişmək. gəbişmək. gəvişmək. salvaşmaq. səlvəşmək. arığlamaq. qurumaq. solaymaq. zayıflamaq.
əldən düşmək: kəvkəlləmək. kəvəlləmək. kovcallamaq. kövgürləmək. kövcürləmək. qocalmaq. kövəlmək. çökəlmək.
əldən düşmüş: kavaltaz. qoca. gəvərə. kəvərə.
əldən, gücdən düşmək: çökəzmək. kəngilləmək. kəngirrəmək. gəvəzləşmək. gəvəzimək.
əldən, gücdən düşürmək: gəvəzitmək. gəvzitmək. çökəzmək

ƏLTƏN : Turuz Dictionary


başqa əldən yeyən doymaz, baş gedirsə ayaq durmaz. (ağıl çaşsa saxlamaq çətin, öz işivə kəndliyin yetin).
əldən iş, baxda güc verər.
dildən gələn dartılmaz, əldən gələn datılar.
əldən qalan əlli il qalar. (əl işi yaşamda birinci yeri tutur).
əldən gəlirsə yeğ iş, uyqulamına yeriyiş.
dildən gələn əldən gəlsin.
əllə könlün gizini mən bilə bilməm, əldən gedənin nisgili könlümdə can almış.
dünyanı yığdırar sənə, sonda salar əldən gedər. (yalan dünya).
verən əldən alan çox, alan ələ verən yox

ƏLTƏN : Turuz Dictionary


güc gələn ələ, gec çıxar əldən

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

-beteri vear:-əldən çolaq, qoldan sınıq, axsaq ayaq, başdan sapaq, quşqun ürək..¶-oğul beldən, söz didən, iş əldən

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

əldən
-sözünü bilib söyləyən, üzdən suyu tökülməz, yerin bilib tükətən, əldən malı tökənməz.(tükətən: xərcləyən.). (tökənməz:tükənməz: qutulmaz)

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

-əldən çıxan günlər: yazan günlər. ¶-günüm qaçar, ay qovalar, il yazar. ¶-eldən uman, gorunda bulur. (el: yad.)¶-nə eldən yardımım vardı, belə durmuş dağırdandı. (durmuş:yaşam)

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

əldən.
əl əldən ötgün: əl üstnünə əl var..¶-əldən qoymaq: aldıdmaq.
özüvü aldıtma.
od aldıtdı: tutuşdurtdu, alışdırtdı. od saldı.
dağva aldıtmaq: bulağay salmaq

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

əldən.
əldən sal ötür: yor bırak

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

əldən. nəğdən..¶-əldən çıxmış: yüzük.
yüzüklərin üzüklüğü: əldən çıxmışların həsrəti. keçmişlərin həsrəti

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

əldən.-əkdim əl verməz əkdisizlik edənə, susmaq ən gözəl yanıt, əkdi əldən gedənə. (əki: əkdi: ədəb. tərbiyət).¶-əldən keçirmək: yoxlamaq.¶-demişlər ki ''əldən qoyma, əldən keçir''.¶-əldən çıxıb ayağa düşmək. (ölçünü qoru, alçalma).¶-pozan əldən duz güdmə, yalançıdan düz güdmə

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

-görəndə uçdu əldən hər nə var barım, us başımda, qan damarda, təndə can durmaz. (uçdu: məhv oldu). ¶-əldən qoma: yaddan çıxarma

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

-məni əldən qoy: məni bırax. məni ötür

ƏLTƏN : Turuz Dictionary


əldən çıxılmaq, qaçılmaq: əldən gedilmək, itirilmək: savrulmaq. çərtmək. çərtinmək. dərinmək. dərtinmək. nabud olunmaq.
yarqan çərtinmədən: fürsət qaçırılmadan.
para əldə olsa tez çərtinər.
ötər ötün, alar acun,kəndi öcün, bəylik xanlıq çərtilür. (ötün: zaman). (acun: dünya). (öcün: intiqamın).
əldən ələ düşmək, gəzmək, keçmək: əllərdə gəzmək
əldən gedmiş ötənin, durma yürün ilərin. (ilərin: iləriyə)
əldən qoldan olmaq: gücdən düşmək.
əldən vermək: daşqınmaq. dışqınmaq.
ged oğul ta qalasan sən görəsən çox qalırı, tez düşər əldən ayaqdan birinin dinlə dininə dolaşan.
kəndivə güvən, könülcə sürən. yoxsaki.
ilan kimi çalarlar, tikan kimi atarlar, əldən varın, üzdən görkün alarlar!. (sürən: yaşa. dad, həzz al) (görkün: gözəlliyin)
ged oğul ta qalasan sən görəsən çox qalırı, tez düşər əldən ayaqdan birinin dinlə dininə toxuşan

ƏLTƏN : Turuz Dictionary


almalıdır , tutarı yok , kullanılır, yiyəsi yok, işdənilir saxlacı yok, əldən verdin dönməsi yok. (tapmaca). (ödün. çağ. zaman)
üzün suyu tökülsə artıq daha yığılmaz, güvən əldən gedirsə, artıq geri qayıtmaz

ƏLTƏN : Turuz Dictionary


it düşünən çomaq əldən düşürməz

ƏLTƏN : Turuz Dictionary


çor toprağa ək tuxum, əldən gedsin var yoxun

ƏLTƏN : Turuz Dictionary


varıkən əldə dərək verməlisən, çıxsa əldən quzular tək məlisən. (dərək
dəğər.qədir)

ƏLTƏN : Turuz Dictionary


əldən salası ağır etgiləmək: basımaq. basnamaq.
isti bizi basnayır

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

- uşaq, oğul əldən vermə acısı: oğul üzüyü.
əldən salmaq: əzdələmək. örsələmək. döğü, çırpı, soxu, sox, zərbə altına salıb tapdalamaq, əzmək.
bu kəsəl onü lap örsələdi.
əldən verməmək: qapdırmamaq. qaçırtmamaq.
tək əldən, tək başdan oluşan yox, neçə

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

əldən ötürmək: osdurmaq. uçğunmaq. əldən vermək, bıraxmaq. itirmək.
uçğunub hələ üstünədə gülümsür.
əldən gedmək: uçmaq. qurtarmaq. məhv olmaq.
yalançı bir uyuq (kölgə), seviş adlı, yuxu dadlı uçurdu yaşın.
əldən vermək, bıraxmaq: uçğunmaq. itirmək.
öz əliylə, öz quşunu, öz əlindən uçğundu.
yaxadakın yalayıb, əlindəkin uçğunma.
uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı əldən darığmış, bənzi üzü sarığmış, çapıl (əcəl) gözlər can verə. { ümüdsüz kişi doğruda (haqda) söylənir}.
tez əldən: tələsiklə. qızdırbasıc. qısdırbasıc. çapıcaq. qırpadaq.
əldən geddi başa gəldi üzülmə, yağu qarşı, meydan içrə süzülmə. (süzülmə: əkilmə).
əldən qoymaq: ötürmək. yan çəkmək. qırağın çəkmək. osturmaq.
onun sözünə yan çəkmək neynəsin.
əldən qoy: atur. ötür

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

-əldən düşmək: kəpərmək. kəpəkmək. kəvəkmək. kəvərmək. yorulmaq. aşımaq. aşınmaq. gücsüzünmək. koruqşumaq. koruqsumaq. koraqsumaq.
işləyib işlədim, sonunda aşıyıb qaldım.
yaşlanıb əldən düşmək: gəmişmək. gəbişmək. gəvişmək. salvaşmaq. səlvəşmək. arığlamaq. qurumaq. solaymaq. zayıflamaq.
əldən düşmək: kəvkəlləmək. kəvəlləmək. kovcallamaq. kövgürləmək. kövcürləmək. qocalmaq. kövəlmək. çökəlmək.
əldən düşmüş: kavaltaz. qoca. gəvərə. kəvərə.
əldən, gücdən düşmək: çökəzmək. kəngilləmək. kəngirrəmək. gəvəzləşmək. gəvəzimək.
əldən, gücdən düşürmək: gəvəzitmək. gəvzitmək. çökəzmək

ƏLTƏN : Turuz Dictionary


başqa əldən yeyən doymaz, baş gedirsə ayaq durmaz. (ağıl çaşsa saxlamaq çətin, öz işivə kəndliyin yetin).
əldən iş, baxda güc verər.
dildən gələn dartılmaz, əldən gələn datılar.
əldən qalan əlli il qalar. (əl işi yaşamda birinci yeri tutur).
əldən gəlirsə yeğ iş, uyqulamına yeriyiş.
dildən gələn əldən gəlsin.
əllə könlün gizini mən bilə bilməm, əldən gedənin nisgili könlümdə can almış.
dünyanı yığdırar sənə, sonda salar əldən gedər. (yalan dünya).
verən əldən alan çox, alan ələ verən yox

ƏLTƏN : Turuz Dictionary


güc gələn ələ, gec çıxar əldən

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

-beteri vear:-əldən çolaq, qoldan sınıq, axsaq ayaq, başdan sapaq, quşqun ürək..¶-oğul beldən, söz didən, iş əldən

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

əldən
-sözünü bilib söyləyən, üzdən suyu tökülməz, yerin bilib tükətən, əldən malı tökənməz.(tükətən: xərcləyən.). (tökənməz:tükənməz: qutulmaz)

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

-əldən çıxan günlər: yazan günlər. ¶-günüm qaçar, ay qovalar, il yazar. ¶-eldən uman, gorunda bulur. (el: yad.)¶-nə eldən yardımım vardı, belə durmuş dağırdandı. (durmuş:yaşam)

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

əldən.
əl əldən ötgün: əl üstnünə əl var..¶-əldən qoymaq: aldıdmaq.
özüvü aldıtma.
od aldıtdı: tutuşdurtdu, alışdırtdı. od saldı.
dağva aldıtmaq: bulağay salmaq

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

əldən.
əldən sal ötür: yor bırak

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

əldən. nəğdən..¶-əldən çıxmış: yüzük.
yüzüklərin üzüklüğü: əldən çıxmışların həsrəti. keçmişlərin həsrəti

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

əldən.-əkdim əl verməz əkdisizlik edənə, susmaq ən gözəl yanıt, əkdi əldən gedənə. (əki: əkdi: ədəb. tərbiyət).¶-əldən keçirmək: yoxlamaq.¶-demişlər ki ''əldən qoyma, əldən keçir''.¶-əldən çıxıb ayağa düşmək. (ölçünü qoru, alçalma).¶-pozan əldən duz güdmə, yalançıdan düz güdmə

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

-görəndə uçdu əldən hər nə var barım, us başımda, qan damarda, təndə can durmaz. (uçdu: məhv oldu). ¶-əldən qoma: yaddan çıxarma

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

-məni əldən qoy: məni bırax. məni ötür

ƏLTƏN : Turuz Dictionary


əldən çıxılmaq, qaçılmaq: əldən gedilmək, itirilmək: savrulmaq. çərtmək. çərtinmək. dərinmək. dərtinmək. nabud olunmaq.
yarqan çərtinmədən: fürsət qaçırılmadan.
para əldə olsa tez çərtinər.
ötər ötün, alar acun,kəndi öcün, bəylik xanlıq çərtilür. (ötün: zaman). (acun: dünya). (öcün: intiqamın).
əldən ələ düşmək, gəzmək, keçmək: əllərdə gəzmək
əldən gedmiş ötənin, durma yürün ilərin. (ilərin: iləriyə)
əldən qoldan olmaq: gücdən düşmək.
əldən vermək: daşqınmaq. dışqınmaq.
ged oğul ta qalasan sən görəsən çox qalırı, tez düşər əldən ayaqdan birinin dinlə dininə dolaşan.
kəndivə güvən, könülcə sürən. yoxsaki.
ilan kimi çalarlar, tikan kimi atarlar, əldən varın, üzdən görkün alarlar!. (sürən: yaşa. dad, həzz al) (görkün: gözəlliyin)
ged oğul ta qalasan sən görəsən çox qalırı, tez düşər əldən ayaqdan birinin dinlə dininə toxuşan

ƏLTƏN : Turuz Dictionary


almalıdır , tutarı yok , kullanılır, yiyəsi yok, işdənilir saxlacı yok, əldən verdin dönməsi yok. (tapmaca). (ödün. çağ. zaman)
üzün suyu tökülsə artıq daha yığılmaz, güvən əldən gedirsə, artıq geri qayıtmaz

ƏLTƏN : Turuz Dictionary


it düşünən çomaq əldən düşürməz

ƏLTƏN : Turuz Dictionary


çor toprağa ək tuxum, əldən gedsin var yoxun

ƏLTƏN : Turuz Dictionary


varıkən əldə dərək verməlisən, çıxsa əldən quzular tək məlisən. (dərək
dəğər.qədir)

ƏLTƏN : Turuz Dictionary


əldən salası ağır etgiləmək: basımaq. basnamaq.
isti bizi basnayır

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

- uşaq, oğul əldən vermə acısı: oğul üzüyü.
əldən salmaq: əzdələmək. örsələmək. döğü, çırpı, soxu, sox, zərbə altına salıb tapdalamaq, əzmək.
bu kəsəl onü lap örsələdi.
əldən verməmək: qapdırmamaq. qaçırtmamaq.
tək əldən, tək başdan oluşan yox, neçə

ƏLTƏN : Turuz Dictionary

əldən ötürmək: osdurmaq. uçğunmaq. əldən vermək, bıraxmaq. itirmək.
uçğunub hələ üstünədə gülümsür.
əldən gedmək: uçmaq. qurtarmaq. məhv olmaq.
yalançı bir uyuq (kölgə), seviş adlı, yuxu dadlı uçurdu yaşın.
əldən vermək, bıraxmaq: uçğunmaq. itirmək.
öz əliylə, öz quşunu, öz əlindən uçğundu.
yaxadakın yalayıb, əlindəkin uçğunma.
uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı əldən darığmış, bənzi üzü sarığmış, çapıl (əcəl) gözlər can verə. { ümüdsüz kişi doğruda (haqda) söylənir}.
tez əldən: tələsiklə. qızdırbasıc. qısdırbasıc. çapıcaq. qırpadaq.
əldən geddi başa gəldi üzülmə, yağu qarşı, meydan içrə süzülmə. (süzülmə: əkilmə).
əldən qoymaq: ötürmək. yan çəkmək. qırağın çəkmək. osturmaq.
onun sözünə yan çəkmək neynəsin.
əldən qoy: atur. ötür