Multilingual Turkish Dictionary

ƏNSƏ

ƏNSƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ensə. yensə. insə. ( < enmək: əğilmək. isdəmək. meyl edmək).
enğsə. ensə. enik. dalı. dal ard. arxa.
qapı ənsəsi.
ənsəsindən gedənlər: dalısından uyanlar.
bu çayın ensəsi: davamı.
başdan enən, arxa bölüm. güçgə. başın, boynun arxası. hər nəyin arxadan gələn bölüyü.
qonqqa. tompuv. ənsəkökü. yelkə.
yilkə. yelkə. peysək.
ənsə kökü: damdibi.
ənsə yapmaq: yeyib yatmaq.
ənsəsi qalın.
metatez > nəsnə. nərsə.
gövdəzi yaramaz nəsnədən uzaq, yararlı nəsnəyə ənsə etməlisiz.
ənsənin qalın yeri: qulmu.
ənsə kökü: burunçaq.
ənsəsi taqyaçı qalıbı: qalın, enli, düz odun kimi.- heyvanların ənsəsi: örəçə

ƏNSƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənğsə. yensə < yengsə.
yuxarı görə enişli yer.
başınan onquranın ortası. boynun arxası.
başaltı.
yal. yengsə. boynun arxası.
dal. iz. arxa. sırt. geri.
ənsədə olan çox sığ, dayaz çuxur: çavıla. çavla. çovla. cola. qatıla. qavıla. qavla.
qatılası dərin olan cılız qalır.
ənsə yapmaq: boynun yoğunlatmaq. işsiz gücsüz, dinc yaşamaq.
ənsəsi qalın: boynu yoğun.
ənsəsində boza pişirmək: çox sıxışdırmaq.
ənsəsinə minmək: bir işi qılmağa gücləmək. darıtmaq.
ənsəsinə yapışmaq: yaxalayıb bıraxmamaq

ƏNSƏ : Turuz Dictionary

ensə.
nərsənin ənli, düz bölümü. kəf.
çəkiş ənsəsi.
ayağ ənsəsi: pəncə.
əl ensəsi.
dağbaşı.
başın təpəsi. başın arxası.
başın arxasının aşağ bölümü. peysər.
səhnə. govdal. meydan.
tiyatr ənsəsi.
zorxana ənsəsi.
gürəş ənsəsi.
fəza. domen.
mülk. malikanə. qələmrov. hovzə. hitə.
alan. sahə. ərsə.
bu ənsənin bilginləri.
nərsənin dib bölümünə yaxın yer.
ensə qırxılmış saç, yün: saç dibləri görünər kimi qırxılmış olan saç, yün.
nərsənin ən alt, aşağ qatı.
toplum ənsələri: camiyətin aşağ qatları.
arayış. sabiqə.
yoxlaş. anket

ƏNSƏ : Turuz Dictionary

-ənsə, peysər, boyun kökü: süksün

ƏNSƏ : Turuz Dictionary

yelkə. peysər.
əğilənin yelkəsinə minən çox olur

ƏNSƏ : Turuz Dictionary

ensə.
nərsənin ənli, düz bölümü. kəf.
çəkiş ənsəsi.
ayağ ənsəsi: pəncə.
əl ensəsi.
dağbaşı.
başın təpəsi. başın arxası.
başın arxasının aşağ bölümü. peysər.
səhnə. govdal. meydan.
tiyatr ənsəsi.
zorxana ənsəsi.
gürəş ənsəsi.
fəza. domen.
mülk. malikanə. qələmrov. hovzə. hitə.
alan. sahə. ərsə.
bu ənsənin bilginləri.
nərsənin dib bölümünə yaxın yer.
ensə qırxılmış saç, yün: saç dibləri görünər kimi qırxılmış olan saç, yün.
nərsənin ən alt, aşağ qatı.
toplum ənsələri: camiyətin aşağ qatları.
arayış. sabiqə.
yoxlaş. anket

ƏNSƏ : Turuz Dictionary

-ənsə, peysər, boyun kökü: süksün

ƏNSƏ : Turuz Dictionary

yelkə. peysər.
əğilənin yelkəsinə minən çox olur