Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTİŞƏLƏNMƏK

ƏNTİŞƏLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əndişələnmək. < anğaşalanmaq. düşünmək. tasalanmaq. üzülmək. sıxınmaq. anlaşınmaq. qayğılanmaq. kədərlənmək

ƏNTİŞƏLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əndişələnmək < anğaşınmaq. sanğırmaq. qayğırmaq

ƏNTİŞƏLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əndişələnmək. anğaşınmaq. oyçunmaq. talğaşınmaq. talaşlanmaq. həyəcanlanmaq.
bu salığı oyçunmadan dinlədilər

ƏNTİŞƏLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əndişələnmək. ürəgi yellənmək. quruntalmaq. hovsalmaq. hövlənmək. tovsalanmaq. (< tov. tav). qərarsız olmaq. anğaşmaq. həyəcanlanmaq. talaşlanmaq

ƏNTİŞƏLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əndişələnmək < anğaşınmaq. sanğırmaq. qayğırmaq

ƏNTİŞƏLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əndişələnmək. anğaşınmaq. oyçunmaq. talğaşınmaq. talaşlanmaq. həyəcanlanmaq.
bu salığı oyçunmadan dinlədilər

ƏNTİŞƏLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əndişələnmək. ürəgi yellənmək. quruntalmaq. hovsalmaq. hövlənmək. tovsalanmaq. (< tov. tav). qərarsız olmaq. anğaşmaq. həyəcanlanmaq. talaşlanmaq