Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLMİŞ

ƏQİLMİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilmiş.
qampıl. kəmpil. əğiq.
yatıq. yatılmış

ƏQİLMİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilmiş. əyilmiş.
əğrib. əğrik. yaprığ. qatlanmış. yığıq. bir bir üsdünə yığılmış.
bükük. bükülmüş. çarpılmış. çalıq. yatmış. dönmüş. çönmüş. oynamış.
əğrilmiş. əyrilmiş. əğimli. əyimli. əğiliş. əyiliş. əğilim. əyilim. əğim. əyim. əğrənti. əyrənti.yayaq.yayqa. əğrik. əyrik. əğik. əyik. əğinik. əyinik. yönəliş. yönəlim. girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. girayiş. istəklik. axım. axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. meyl. meyilli. mayil. meyillik. təmayül.- bir yana əğrik, əğilmiş: qıvrıq. bükmə. bükük. əğmə. əymə.
əkilmiş yer: əkili.
geriyə, arxara əğilmiş: qağyır. qayğır. qayır

ƏQİLMİŞ : Turuz Dictionary

-gəzinti, at, top yarışı üçün əkilmiş, becərilmiş yer: tapuğ. tapığ. patuq. çəmənlik

ƏQİLMİŞ : Turuz Dictionary

büksülmüş. sınsırmiş.
büksülmüş beli, tökülmüş dişi.
gün əkilmiş, dan biçilmiş. (gün: bu gün. indi)

ƏQİLMİŞ : Turuz Dictionary

-tarla çıplara bölünmüş, hər çıpda başqa əkin əkilmiş. (çıplara: kərdilərə). (çıpda: kərdidə)

ƏQİLMİŞ : Turuz Dictionary

-gəzinti, at, top yarışı üçün əkilmiş, becərilmiş yer: tapuğ. tapığ. patuq. çəmənlik

ƏQİLMİŞ : Turuz Dictionary

büksülmüş. sınsırmiş.
büksülmüş beli, tökülmüş dişi.
gün əkilmiş, dan biçilmiş. (gün: bu gün. indi)

ƏQİLMİŞ : Turuz Dictionary

-tarla çıplara bölünmüş, hər çıpda başqa əkin əkilmiş. (çıplara: kərdilərə). (çıpda: kərdidə)