Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLMƏK

ƏQİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilmək. ( < > əlikmək).
əyilmək. əğin (əyin) vermək. yükünmək (riku edmək).
utanmaq. gizlənmək. çəkinmək.
əkəlmək. böyümək. iriləşmək.
ərinmək. üşənmək.
enqkəymək. əkilmək. çayşarmaq. kəmsəmək. bükülmək. yanlamaq. yantaymaq. yastılmaq. yassılmaq.
əğ !
kəmsə !
bük !.
ayrılmaq. sapmaq.
yoldan əğrilib: ayrılıb.
çarpılmaq. çarpazmaq. meyillənmək. çevrilmək. bükülmək. {(k < > ğ ) əkilmək: yapşınmaq # (k < > ğ ) əğilmək: ayrılmaq}.
sərinmək. sarqımaq. uzanmaq. aslanmaq.
pencərədən sarqımaq.
əğilim. meyl.
abanmaq. yapanmaq. salqınmaq. sarqınmaq.
ərimək. arınmaq. utanmaq.
incəlmək. yencgəlmək. səcdə qılmaq.
səvülmək. savılmaq. yönəlmək.
könlüm sənə səvülür. əmitmək. meyillənmək. məyl edmək.
könlüm ona əmitti.
əğlənmək. yönəlmək. meyillənmək. qatlanmaq.
qıyışıqmaq. qıyışmaq. bükülmək. örkürmək. örkələmək.
yantaymaq. yampaymaq. yan yatmaq

ƏQİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilmək.
yönəlmək. inanmaq. inaqmaq. inaqlamaq. meyl edmək. girişmək.
baş kəsmək. təslim olmaq.
bel vermək. ortası çökmək, çıxmaq.
bükülmək. qıvrılmaq. dönüşmək. döngəmək. dönmək. çönmək. çevrilmək. evrilmək.
bükülmək. sınmaq. çarpılmaq. çaprılmaq. çaplaşmaq > çaplaşlıq, çaplusluq edmək. sırnaşmaq. sürnəşmək. yaltanmaq. yaltağınmaq.
əğilmək. qayışlanmaq > kağışlanmaq.
əkil görüm. çəkdir, dəf ol. çöz baxalım.
nərsənin üzərinə dayanmaq, əğilmək: abanmaq.- başqasının önündə əğilmək: bel qırmaq.
əğilib büzülüb, qırcın hırcın, nazlın salınan, sallanan, yeriyən: çalış. çapış. çağış.- sağ sola sallanmaq, əğilmək: yalpalanmaq. yalxalanmaq. çalxalanmaq. çalpalanmaq.- geri əğilmək, bükülmək: qayışlanmaq > kağışlanmaq. qayışmaq > kağışmaq.
dəngəsin itirib, bir yana əğilmək, yanalmaq, yaslanmaq, büdrəmək. yanılmaq. yaynılmaq. qayğılmaq. qayğışmaq. qayrışmaq. qayışmaq. qaytılmaq. qanğışmaq. qanğrılmaq. qanrılmaq.
yerirkən birdən qanrıldım, belimə ağrı girdi.
atın yükü geriyə qayğılmış.
bizim uşaq böyüdükcən düzəlməkdənsə qayrışır.
nərsənin üzərinə əğilmək: qapanmaq. abanmaq. yabanmaq. yapanmaq

ƏQİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkilmək.
əkdilmək. becərilmək. bəsilmək.
əğilmək. qayışmaq. bükülmək.
məni gördü əkildi: bükdü

ƏQİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkilmək. pərhiz edmək

ƏQİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilmək. qınğırlanmaq.
qıyışmaq. yan yatmaq. qıysaymaq. bükülmək.
önündə əğilmək: baş əğmək. yükünmək. çökünmək

ƏQİLMƏK : Turuz Dictionary

əğilmək. yönəlmək. enmək. yenmək

ƏQİLMƏK : Turuz Dictionary

əğilmək. qavrıqlaşmaq. qavruqlaşmaq. qayrıqlaşmaq. qayruqlaşmaq.
bu yeldən ağacla qayruqlaşdılar.
əğilmək. qayışmaq. sapmaq.
gün batıya qayışdı.
əkilmək. qıyınmaq. qıyınlamaq. gizlidən qaçmaq. qıvlamaq. qıvmaq. qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq

ƏQİLMƏK : Turuz Dictionary

əğilmək.
büksülmək. sınsırmaq.
büksülmüş beli, tökülmüş dişi.
yükünmək. tə'zim, hörmət edmək

ƏQİLMƏK : Turuz Dictionary

əğilmək. yastaşmaq.
astaşana yetdilər, yastaşanı əzdilər. (astaşmaq:
yavaşlamaq)

ƏQİLMƏK : Turuz Dictionary

əğilmək.
enğilmək. əğilmək.
yamulmaq. bükülmək.
bükdənmək. (# bökdənmək: şişinmək).
boyqırmaq. tə'zim edmək. təslim olmaq. kurniş edmək.
yalığmaq

ƏQİLMƏK : Turuz Dictionary

əğilmək. əğlişmək.
üstünə əğlişmə.
əğlişib durmaq: əğilib durmaq
abanışmaq

ƏQİLMƏK : Turuz Dictionary

əğilmək. bükülmək. qatlanmaq

ƏQİLMƏK : Turuz Dictionary

əğilmək.
gəvilmək. çarpılmaq. qırpalanmaq.
kəğilmək. qaytaymaq. qəytəymək. kərtəğəymək. kərtəymək.
kərtəyib basdı: əğilib girdi.
qəycirmək. bükülmək. burulmaq. qıvrışmaq. işdən qaçınşımaq, qaçışmaq. vazınşınmaq. qacırışımaq. qaycırışımaq, qacırşımaq. qaycırşımaq. qacırı, qaycırı, qayırı bükmək, boğmaq. qıcırı, qıycırı, qıyırı bükmək. qıcırın, qıycırın, qıyırın bükmək. qıcır, qıycır, qıyır bükmək. qıcırım, qıycırım, qıyırım bükmək, boğmaq

ƏQİLMƏK : Turuz Dictionary

əğilmək. yönəlmək. enmək. yenmək

ƏQİLMƏK : Turuz Dictionary

əğilmək. qavrıqlaşmaq. qavruqlaşmaq. qayrıqlaşmaq. qayruqlaşmaq.
bu yeldən ağacla qayruqlaşdılar.
əğilmək. qayışmaq. sapmaq.
gün batıya qayışdı.
əkilmək. qıyınmaq. qıyınlamaq. gizlidən qaçmaq. qıvlamaq. qıvmaq. qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq

ƏQİLMƏK : Turuz Dictionary

əğilmək.
büksülmək. sınsırmaq.
büksülmüş beli, tökülmüş dişi.
yükünmək. tə'zim, hörmət edmək

ƏQİLMƏK : Turuz Dictionary

əğilmək. yastaşmaq.
astaşana yetdilər, yastaşanı əzdilər. (astaşmaq:
yavaşlamaq)

ƏQİLMƏK : Turuz Dictionary

əğilmək.
enğilmək. əğilmək.
yamulmaq. bükülmək.
bükdənmək. (# bökdənmək: şişinmək).
boyqırmaq. tə'zim edmək. təslim olmaq. kurniş edmək.
yalığmaq

ƏQİLMƏK : Turuz Dictionary

əğilmək. əğlişmək.
üstünə əğlişmə.
əğlişib durmaq: əğilib durmaq
abanışmaq

ƏQİLMƏK : Turuz Dictionary

əğilmək. bükülmək. qatlanmaq

ƏQİLMƏK : Turuz Dictionary

əğilmək.
gəvilmək. çarpılmaq. qırpalanmaq.
kəğilmək. qaytaymaq. qəytəymək. kərtəğəymək. kərtəymək.
kərtəyib basdı: əğilib girdi.
qəycirmək. bükülmək. burulmaq. qıvrışmaq. işdən qaçınşımaq, qaçışmaq. vazınşınmaq. qacırışımaq. qaycırışımaq, qacırşımaq. qaycırşımaq. qacırı, qaycırı, qayırı bükmək, boğmaq. qıcırı, qıycırı, qıyırı bükmək. qıcırın, qıycırın, qıyırın bükmək. qıcır, qıycır, qıyır bükmək. qıcırım, qıycırım, qıyırım bükmək, boğmaq