Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİMSİZ

ƏQİMSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğimsiz.
əyimsiz. düz.
amacsız. umacsız ( < ummaq). qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. rasgələ. hərgələ. nəngələ. tuşlanan. dəğər. qayta. başıboş. baybaş. boşabaş. boşabsıq. boşbozuq. özləmsiz. istəmsiz. diləksiz. hədəfsiz. qəsdsiz. məqsədsiz. qayəsiz. mənzursuz. ərəksiz. güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt.
soğuq. donyağı. ilgisiz. istəksiz. maraqsız. kovasız. durqun. meyilsiz. maraqsız. qayğısız. quru. sakin. əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. cansız. qatıq. sərt. edgisiz. batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. təpgisiz. gərimsiz. həyəcansız. qımıltısız. hərəkətsiz. axımsız. tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. münfəil. xunsa

ƏQİMSİZ : Turuz Dictionary

əğimsiz. sarışsız. meyilsiz

ƏQİMSİZ : Turuz Dictionary

əğimsiz. sarışsız. meyilsiz