Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİNMƏK

ƏQİNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğinmək. yallanmaq. hellənmək. yayılmaq.
əkinmək. qapanıb oturmaq.
əkinmək. yüklənmək

ƏQİNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğinmək. əğrinmək. əğininmək. əğilənmək. əğrənmək. yönəlinmək. girişimmək. gərişimmək. girəyişmək. istənmək. istəsinmək. axınmaq. axqınmaq. axıntamaq. axışınmaq. çəkişinmək. meyl edmək. meyillənmək. mayillənmək. meyillik, təmayül göstərmək

ƏQİNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkinmək.
əklinmək. əklənmək. əkləşmək. qatılmaq. qatınmaq. qatlışmaq. ulanmaq. ulnanmaq. ulnaşmaq. saplanmaq. saplaşmaq. saplınmaq. sapnışmaq. yapnanmaq. yapnaşmaq. yapşınmaq. yapnışmaq. əlavələnmək. əlavələşmək. zəmimə olmaq.
əğinmək. öğrənmək.
əklənmək. döllənmək. aşılanmaq

ƏQİNMƏK : Turuz Dictionary

əkinmək. sərpinmək. saçınmaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək.
tuxum tökünmək

ƏQİNMƏK : Turuz Dictionary

əğinmək. çəpinmək. səpinmək. (sapmaq). meyillənmək. mayil olmaq

ƏQİNMƏK : Turuz Dictionary

əğinmək. əğmək. qıymaq. razı olmaq

ƏQİNMƏK : Turuz Dictionary

əkinmək. əkənmək. tikinmək

ƏQİNMƏK : Turuz Dictionary

əğinmək.
əkinmək. işdən durmaq. dinc almaq.
eyinmək. buyrunmaq. burunmaq. yastamaq. yistənmək. istəmək. istənmək. istəncəmək. istənicmək. istəşmək. istəşinmək. istəginmək. istəminmək. istəşmək. istəşinmək. rəğbətlənmək. meyillənmək. meyil edmək. meyil edinmək

ƏQİNMƏK : Turuz Dictionary

əğinmək.
əğlinmək. əğrinmək. ərinmək. yapığınmaq. yasarlanmaq. təmbəlləşmək. təmbəllik edmək. mə'təl, müəlləq qalmaq.
əsinmək. sevinmək. meyillənmək. xoşu gəlmək. xoşallanmaq.
göz görür ürək əsinir

ƏQİNMƏK : Turuz Dictionary

əkinmək. sərpinmək. saçınmaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək.
tuxum tökünmək

ƏQİNMƏK : Turuz Dictionary

əğinmək. çəpinmək. səpinmək. (sapmaq). meyillənmək. mayil olmaq

ƏQİNMƏK : Turuz Dictionary

əğinmək. əğmək. qıymaq. razı olmaq

ƏQİNMƏK : Turuz Dictionary

əkinmək. əkənmək. tikinmək

ƏQİNMƏK : Turuz Dictionary

əğinmək.
əkinmək. işdən durmaq. dinc almaq.
eyinmək. buyrunmaq. burunmaq. yastamaq. yistənmək. istəmək. istənmək. istəncəmək. istənicmək. istəşmək. istəşinmək. istəginmək. istəminmək. istəşmək. istəşinmək. rəğbətlənmək. meyillənmək. meyil edmək. meyil edinmək

ƏQİNMƏK : Turuz Dictionary

əğinmək.
əğlinmək. əğrinmək. ərinmək. yapığınmaq. yasarlanmaq. təmbəlləşmək. təmbəllik edmək. mə'təl, müəlləq qalmaq.
əsinmək. sevinmək. meyillənmək. xoşu gəlmək. xoşallanmaq.
göz görür ürək əsinir