Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİQ

ƏQİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğiq. qampıl. kəmpil. əğilmiş. yampaq. yan yatmış.
əkik. əğik. əğlənmə. boşuq. boşluq. şuxluq

ƏQİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğik.
əğri. yengil. dartıq. çəktiq.
qaya. şib.
dibə sarı əğik: əğri. tübən. tibən. tümən.
yatba. yamat. mayil. iştahlı.
içkiyə yatbalı kişi.
yuxuya yatbalı: yuxuçul.
{yatba qıran:
təvəccühi, meyli, iştahı çevirən.
iğrənc}.
əkik. bax > əkə.
əkik. ərik. meyilli.
əğik yoxuş: caypaq. meyilli.
əğik alaraq: uçqaratın. üstüngörü. gəvşək biçimdə

ƏQİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğik.
əğilim. əyik. ərsik. ərək. irək. arzu. əriz. əriş. sürük. sürüş. sürüm. bulqa. bulqama. azıq. tutqu. istək. əsmə. əsi. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. meyl. rəğbət.
əkir. iğdə. məkik (< əkmək: bağlamaq. yummaq). dük. bükmə ayqıtı.
bükük. devrik. devrək. təvərəq. tövərək.
(əl, ayaq barmaqları kimi oynaq olan). nərsənin əsnəkliyi gedib, içəri doğru devrək, əğik, bükük qalması: qaq.
bel ağrım düzəldi, yalnız qaq qaldı.
barmaqın yarası toxdadı, yalnız qaq qaldı

ƏQİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğik.
əyik. əğrik. əyrik. əğinik. əyinik. əyinik. əğimli. əyimli. əğrilmiş. əyrilmiş. əğilmiş. əyilmiş. əğiliş. əyiliş. əğilim. əyilim. əğim. əyim. əğrənti. əyrənti. yönəliş. yönəlim. yayaq. yayqa.girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. girayiş. istəklik. axım. axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. meyl. meyilli. mayil. meyillik. təmayül.
əkik. tarım. kültür. fərhəng.
əğrik. əğrib. ərib. əğri. qıyqac. qayğıc. qayğac. qeyqac. qeyqıc. kəc. kəj. hər nəyin əğrisinə, büküyünə, sapıqna, yayıqına, yazıqına, yozuquna, münhənisinə, inhiraflısına, münhərifinə deyilir.
ək. əklik. əklənti. çalaq. taxı. yapqıc. yapcıq. yapşaq. bəzək. süs. barlaq.
əklik. qəddək. qataq. yama. yamaq. artma. nərsiyə vurulan tikə.
qan daşı. qanı durdurmaq üçün işlənən daş.
bir yana əğik: yanğırıq. qanğırıq. yana yatmış.
yana əğik, əğrik: yanğrıq. yanaki. çapaki. çəpəki. qanğrıq. qaynırıq.
günə əğik, meyilli: günə aşıq. günaşıq. gündöndü. günəbaxan. günçiçəyi. günəşçiçəyi. ayçiçəyi. ayqarac.- əğimli, əğinik, əğik, yatıq, meyilli yer: badal

ƏQİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğik. anqav. dəli. qaçıq. cürüq. yürük. canlı. türkən. tükkimi. sıxıntısız. söl. sakin. dingin. zayıf. gəvşək. yatlama. meyilli.
əğik qaçıq: santa. yarım ağıllı.
çox əğik, qolay, yüngül: baytamal

ƏQİQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Müxtelif renglere çalan laylardan ibaret olan, qiymetli daş kimi müxtelif bezek şeyleri hazırlanmasında ve s.-de istifade edilen berk mineral.
.Hamısının barmağında qırmızı əqiq üzük parlayırdı. M.S.Ordubadi. □ Əqiq kimi
iri, den-den ve parlaq. Narın birini kəsdim. Zoğal kimi iri, əqiq kimi duru gilələri var idi. Mir Celal. Yəmən əqiqi əqiqi-Yəmən
eqiqin qırmızı rengli ela cinsi (şairane teşbehlerde). Dəryada dişintək dürri-şəhvar tapılmaz; Ləlin kimi kan içrə əqiqi-Yəmən olmaz. S.Ə.Şirvani.

ƏQİQ : Turuz Dictionary

-əğik, çəkik nərsəni ayaqda saxlamaq üçün vurulan qol: dayanat. daynata. dayanda. gərgicək. gərmə. gərgi. payanda. dayaq. könəlgə. çönəlgə. dönəlgə. arxa. dəstək

ƏQİQ : Turuz Dictionary

əkik. qatma. qatqı. yamıq. izafə. əlavə.
qatma öğələri: izafə olunan məvadd.
qatma dəğər vergisi: ərzişi izafi maliyatı.
arxaya, yana doğru əğik, əğri olan: qayqa. qayqac. qeyqaç. qayqınsı. qayqı. qayqıl

ƏQİQ : Turuz Dictionary

əğik. əğrik. qayıq. bükük. buruq.
boynu qayıq, əli bükük

ƏQİQ : Turuz Dictionary


əğik. ərik. qaşıyıb, sürtərək arıdan qaşıq, mala, arac.
əkik. əklənmiş. üstənmiş. üstək. qatılmış. qatıq. izafə olunmuş. muzaf

ƏQİQ : Turuz Dictionary

əğik. (rim). oğuq.
dəmir əğki: dəmir çırdası..¶-qızqın əğik, meyl: dalqış

ƏQİQ : Turuz Dictionary

əğik. geğik

ƏQİQ : Turuz Dictionary

əğik.
yeter artıq olma maşa, maşa isən, əğik yaşa, türksən qoyun olamazsın, türküm diyən olur paşa (əğik: (tabe'. müti'). kölə. qul

ƏQİQ : Turuz Dictionary

əğiq
-əğiq başı, kəsməz qılıc. (əğiq başı: müti' olanı) (qılıc dik duran başlar üçün qalxır)..¶-əğik başa, daş ilişməz

ƏQİQ : Turuz Dictionary

ərik. əğik.
alçaq könül. firutən.
ərimiş.
ərik qar: su olmuş qar. qar suyu.
suyu boş. suyuğ könüllü. kövəs. bir istək qarşından çəkiləməyən. nərsiyə qolay qapılan.
(kəsmədən, yonmadan çıxan kiçik tikə. tıraşa. tilişə. yonqa). ərə xırdası

ƏQİQ : Turuz Dictionary

-əğik, çəkik nərsəni ayaqda saxlamaq üçün vurulan qol: dayanat. daynata. dayanda. gərgicək. gərmə. gərgi. payanda. dayaq. könəlgə. çönəlgə. dönəlgə. arxa. dəstək

ƏQİQ : Turuz Dictionary

əkik. qatma. qatqı. yamıq. izafə. əlavə.
qatma öğələri: izafə olunan məvadd.
qatma dəğər vergisi: ərzişi izafi maliyatı.
arxaya, yana doğru əğik, əğri olan: qayqa. qayqac. qeyqaç. qayqınsı. qayqı. qayqıl

ƏQİQ : Turuz Dictionary

əğik. əğrik. qayıq. bükük. buruq.
boynu qayıq, əli bükük

ƏQİQ : Turuz Dictionary


əğik. ərik. qaşıyıb, sürtərək arıdan qaşıq, mala, arac.
əkik. əklənmiş. üstənmiş. üstək. qatılmış. qatıq. izafə olunmuş. muzaf

ƏQİQ : Turuz Dictionary

əğik. (rim). oğuq.
dəmir əğki: dəmir çırdası..¶-qızqın əğik, meyl: dalqış

ƏQİQ : Turuz Dictionary

əğik. geğik

ƏQİQ : Turuz Dictionary

əğik.
yeter artıq olma maşa, maşa isən, əğik yaşa, türksən qoyun olamazsın, türküm diyən olur paşa (əğik: (tabe'. müti'). kölə. qul

ƏQİQ : Turuz Dictionary

əğiq
-əğiq başı, kəsməz qılıc. (əğiq başı: müti' olanı) (qılıc dik duran başlar üçün qalxır)..¶-əğik başa, daş ilişməz

ƏQİQ : Turuz Dictionary

ərik. əğik.
alçaq könül. firutən.
ərimiş.
ərik qar: su olmuş qar. qar suyu.
suyu boş. suyuğ könüllü. kövəs. bir istək qarşından çəkiləməyən. nərsiyə qolay qapılan.
(kəsmədən, yonmadan çıxan kiçik tikə. tıraşa. tilişə. yonqa). ərə xırdası