Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİRMƏK

ƏQİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

{əğirmək. əkirmək}.
ağalıq edmək. hegemoniyasını qurmaq. hükm edmək. aşmaq. əğirmək. qaplamaq. sürmək.
(t < > r). əkitmək. öğrətmək. ağalıq iyəlik bacarıq ökəlik çıxarına (qabiliyyətinə) alışdırmaq. tərbiyələmək. pişirmək. sindirmək. çalışdırıb öğrətmək. utdurmaq. tanıtmaq. olqunlaşdırmaq. yoluna qoymaq.
avlamaq. yığmaq. toplamaq. qatmaq.
qoyunları əğir gəl: qoyunları bir yerə topla gəl.
eşmək. əyirmək. əkirmək. əkərmək. əksitmək.
bu sözlərin hamısı
;yığmaq. bükmək;; anlamındadır. yün əğirmək: yün saçaqların yığıb büküb. burub ip edib yumağ qurmaq. iğdələmək. əkdələmək. yekdələmək. eşdələmək. bu ayqıtın adınada
;əğişməc. əğircək. əğirgəc. əğirmən. əğirşək. əkrək. eşməc. əyirtməç;; deyilir.
sıvamaq. sürtmək. açmaq. yaymaq.
əğir mumu: qışını arı kovanına sıvanan maddə.
iğirmək. bükmək. işləyib yığmaq. açıb salqalamaq.
gərmək. qərişmək. açmaq. çözmək.
ad. cüyür. yüyür. yayran. qır kəzəsi. qıralay. qır keçisi. geyik. tağ öçqi.
dönmək.
yıxmaq. çevirmək.
su gəmini əğirdi.
qaytarmaq. döndərmək.
o məni işə əğirdi: qaytatdı.
çevrələmək. əğmək. burmaq. bükmək. qətləmək. nərsəni nəyin çevrəsinə sarmaq.
devlət kəndi əğirsədi: qurşadı, mahasirə etdi. mahasirə edmək.
kənd əğrildi: çevrildi. mahasirə oldu.
sındırmaq. çevirmək. çöndərmək. aşırmaq.
su gəmini əğirdi.
eşmək. bükmək. qıvırmaq. tavratmaq.
əğlətmək. əkirmək. yığırmaq. yığmaq. qurmaq.
malın əğlətib, nə günə çıxdın sən.
özüvü əğir, saçılma belə.
saçaqları əğirmək.
səvqətmək. döndürmək. əğirmək. çevirmək. bir yeri quşatmaq. sarmaq.
yığırmaq. yığmaq. əkirmək.
iyirmək.
qıvırmaq. bükmək. qırıtmaq. qatlatmaq. devşirib yumaq yapmaq. sarmaq. sap sap, fitil fitil edmək. bükmək.
pambığı büküb ip yapmaq.
bu ipliyi sarmalı.
saçını, saqqalını qıvırmaq.
keçəl saç istər, onda qıvrığından.
bunu qırağın qıvırın

ƏQİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğirmək. əğmək. qaqurmaq. qağurmaq. qayırmaq. bükmək.
ip, iplik əğirmək: iplik çəkmək

ƏQİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğirmək. əğritmək.
bükmək. bir neçə ipliyi birbirinə keçirib, sarıb, tək iplik edmək. ip bükmək.
əritmək. aşındırmaq. əsgitmək. püskürtmək. kövnətmək > köhnətmək. çürütmək. yarparıtmaq. yıpratmaq.- yün əğirməkdə işlənən ağac başlı iğ, iğdə: kirman.
yün əğirməkdə işlənən ağac başlı iğ, iğdə: kirman

ƏQİRMƏK : Turuz Dictionary

əğirmək. təvirmək. tovlamaq. tavlamaq. eşmək. (rəştən)

ƏQİRMƏK : Turuz Dictionary

əğirmək. qatdırmaq. qaydırmaq. eşmək. eşgizmək. üşgütmək. qoşqutmaq. bükmək. bükütmək > pişitmək. piçitmək. tovamaq. tovlamaq {> tab vermək (fars) }.
acun ipin qayturar, günü günə ardırar, yalın qulun yardırar (yaradar), oğur gəlməz (oğursuzun) öldür

ƏQİRMƏK : Turuz Dictionary

əğirmək. (iğurmək).
yığmaq. bükmək. çevirmək.
tovlamaq. eşmək. hörmək.
dolandırmaq. iqtisadçılıq edmək. ekonomizə edmək.
mahasirə edmək.
qurşatmaq. mahasirə edmək.
köy on gün əğrik qaldı.
bükmək. (risidən).
ip əğirmək.
çevirmək. devirmək. aşırmaq.
tufan gəmini əğirdi.
qaytarmaq. döndürmək.
səni kim işə əğirdi.
meyillətmək.
səni kim bu qılışa (adətə) əğirdi.
iğirmək ivirmək. {yığırmaq}. yığmaq. bükmək. büzmək

ƏQİRMƏK : Turuz Dictionary

əğirmək.
əyirmək. eşmək. çevirmək. burmaq. bükmək. sarmaq.
iğşəmək. eşmək. bükmək. tovlamaq

ƏQİRMƏK : Turuz Dictionary

əğirmək.
əğgərmək. cəmrəmək. yəmrəmək. yumramaq. çevğərmək. çevirmək. yığıb burmaq. birbirinə hörmək.
ipləri cərməyib bir yoğun arqan (hörgən) yapdı.
incə gön yarıqları ilə bir qamçı cərmədi.
əğşirmək. əğşirəmək. eşələmək. eşgələmək. eşəmək. hörmək. hörəmək.
əkirmək. birbirinə əğləmək, əkləmək, eşmək, hörmək, toxumaq, torlamaq, toğlamaq, bükmək, bağlamaq, saplamaq, çevirmək, dolamaq, döndürmək, dürçələmək, bürgələmək

ƏQİRMƏK : Turuz Dictionary

əğirmək. təvirmək. tovlamaq. tavlamaq. eşmək. (rəştən)

ƏQİRMƏK : Turuz Dictionary

əğirmək. qatdırmaq. qaydırmaq. eşmək. eşgizmək. üşgütmək. qoşqutmaq. bükmək. bükütmək > pişitmək. piçitmək. tovamaq. tovlamaq {> tab vermək (fars) }.
acun ipin qayturar, günü günə ardırar, yalın qulun yardırar (yaradar), oğur gəlməz (oğursuzun) öldür

ƏQİRMƏK : Turuz Dictionary

əğirmək. (iğurmək).
yığmaq. bükmək. çevirmək.
tovlamaq. eşmək. hörmək.
dolandırmaq. iqtisadçılıq edmək. ekonomizə edmək.
mahasirə edmək.
qurşatmaq. mahasirə edmək.
köy on gün əğrik qaldı.
bükmək. (risidən).
ip əğirmək.
çevirmək. devirmək. aşırmaq.
tufan gəmini əğirdi.
qaytarmaq. döndürmək.
səni kim işə əğirdi.
meyillətmək.
səni kim bu qılışa (adətə) əğirdi.
iğirmək ivirmək. {yığırmaq}. yığmaq. bükmək. büzmək

ƏQİRMƏK : Turuz Dictionary

əğirmək.
əyirmək. eşmək. çevirmək. burmaq. bükmək. sarmaq.
iğşəmək. eşmək. bükmək. tovlamaq

ƏQİRMƏK : Turuz Dictionary

əğirmək.
əğgərmək. cəmrəmək. yəmrəmək. yumramaq. çevğərmək. çevirmək. yığıb burmaq. birbirinə hörmək.
ipləri cərməyib bir yoğun arqan (hörgən) yapdı.
incə gön yarıqları ilə bir qamçı cərmədi.
əğşirmək. əğşirəmək. eşələmək. eşgələmək. eşəmək. hörmək. hörəmək.
əkirmək. birbirinə əğləmək, əkləmək, eşmək, hörmək, toxumaq, torlamaq, toğlamaq, bükmək, bağlamaq, saplamaq, çevirmək, dolamaq, döndürmək, dürçələmək, bürgələmək