Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏ

ƏQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğə ( r < > ğ ) əğə. əkə. ərə. əğik, ufaq, incə dişli, yontmaq üçün kəsici arac. əgü. qabırqa gəmiyi.
əkə. əçi. əxi. əxəvi. dadaş. böyük qardaş

ƏQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğə. əkə.
dadaş.
qoğara. törpü.
yiyə. iyə. malik. sahab.
ərə. biçgi. buxcu. təstərə < kəstərə (< kəsib daraqlamaq: kəsib, biçib, daraqlayan, düzənləmə).
əkə əkə. dönə dönə. təkər təkər. təkrarən.- əğə (ərə) xırdası: əğələrkən (ərələrkən) çıxan töküntü. ərinti < əğinti.- ərənin (əğənin) dişlərinə verilən düzən: qaradüzən

ƏQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğə. əkə. əyə. iyə. ədə. ağa. is. bax > ikən. ( < əğmək. əkmək. əkitmək. əğitmək: əritmək). {əyyuoğlu. əyə. əğən:
əyən.
oğan. aşındıran. yiyən.
düzəldən. yaradan. yerləşdirən}.
qorucu. sahab. evin ağbirçəyi. ən sayın qadını.
yaşlı. sağılı kişi. olqun. yetişkən. böyük.
kişi qadının çağırma sözü. əyə gəl bir bur.
açıqgöz. kurnaz.
usda. işbilə. bilici. əşən. eşim. təcrübəli.
əkəş. əkəbükə. əkəcə. əkətağa. əkətoxa. (
yaşı kiçik sözü işləri böyük olan gənc.
gəvəzə. çox danışan. özn istədən uşaq. ).
əkəcə. kiçik qardaş.
baş çovan.
oka. ağa. ata əkə. əğәmən. ağaman.
anaəkə. əcəkə: böyük bacı.
xala.
əcə. ağa.
dərvişlər əcəsi.
əhə. hən. bə’li. pəki. olur. qəbul anlamında söz. bərkidici. vurquladan söz. bu söz
əkəmək: şişirmək. böyütmək; sözündən.
əkən. əkdi. əkdə. əngəl. imalə. saplantı. quyruq. müzahim. dalı. sırqaq. dartqın. dartıq. yük. ağrıq. asalaq. asax. əkə. əkil. əklə. əkik. əkdi.
buda bizə əkə oldu. – ay kölgə, nə əkdi olub sürünürsən dalımca. bu əkdini gətirməseydin olmazdı.
mıncıq. buncuq. mıncıq pulla hörülmüş bəzənmiş yəməşək.
yapışılmamış. atılmış qoyulmuş artırılmış təxdə dəmir parçası. qayığın içinə. ocağın yanına qoyulan təxdə. ocağın üstünə atılmış şiş. salacağ. səggi. yerə atılıb üstündə oturulan hər bir nərsə.
qismət. düşək. şans.
çəlikdən yapılmış. cızıq cızıq dişləri olan bir ayqıt. qoğara. rəndə. törpü.
əğey. itiləyən suv. bilövü daşı.
əyri. göğüsü qapıyan. yay biçimində əğrik olan qabırqa gəmiyi.
əğdirmə. əğdi. oya. yazma. bəzək.
əkə. təmələ kökə artırılmış atılmış qoyulmuş hər bir nərsə. əğə təxdə: çatı atı döşəmə təxtəsi. əkəl. əkil. əklə. əkik. əkdi ( < əkmək: yamamaq. yapışdırmaq ).
asalax: asax. təmbəl. əngəl. uyuntu. müzahim.
əkilmiş. taxılmış. alışqan. alışmış. öğrəcək. əhli ( < ək ).
əyə. əğən. ərə. əyən. əridən. həllal. açan. kəsərlərin ağzın açıb ititmək üçün arac.
oğan. aşındıran. yiyən.
düzəldən. yaradan. yerləşdirən). çəlikdən yapılmış. cızıq cızıq dişləri olan bir ayqıt. qoğara. rəndə. törpü.
əyri. göğüsü qapıyan. yay biçimində əğrik olan qabırqa sümügü

ƏQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkə. ağa.
qaqa. dədə. böyük qardaş. ağabəy.
əkə ükə. toğqan. qardaş. bacı. nəcib. atabir ana bir qarındaş. ağa ini.
əkə. ökə. qardaş. doğan. əxi. əpə. ağa ini.
ərə. əkək. əğək. soğan.
əçə. əyə. böyük bacı
ər arvadın böyük bacıları
əkə; çağrılır. arvadın kiçik bacısına, əji baldız söylər.
ərin kiçik bacısına, arvadı
singil; söylər.
görəsən. acaba.
gəlgən qonaq kim boldu əkə?: gələn qonaq kim acaba?

ƏQƏ : Turuz Dictionary

əğə. ərə. dişdara. dişdaraq. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. ağac, dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli, çəlik arac. torpu

ƏQƏ : Turuz Dictionary

-kəvrək, yumuşaq əğə, qabırqa gəmiyi: gəğrək. kəğrək

ƏQƏ : Turuz Dictionary

-yekə ərə, əğə: buxcu. biçgi. qılbadaq. qılbalaq. qırbalaq. qırbadaq. qılçapaq. qırçapaq. qıldabır. qıldabur. qırdabır. qırdabur

ƏQƏ : Turuz Dictionary

-böyük əğə, ərə: kavra. girdan. kərdən. gərdən. kərdəmbel. gərdəmbel. girdəmbel. buxcu. biçgi.
yoğun ağac girdəmbillə iyi, qolay kəsilir

ƏQƏ : Turuz Dictionary

əkə. ilkə.
ilik. məğz.
iləğin çıxartmaq.
fəcr.
gün ilkəsi.
mətlə'.
söz ilkəsi.
sabiqə.
ilkəli işçi.
qaynaq. bulaq. mənbə'. mənşə'. mə'xəz.
kitabın ilkələri.
güc ilkəsi.
məsdər.
işləm ilkəsi: fe'l məsdəri.
ilkəin: məsdəri halət.
maya. zat. cins.
ilkəsi pozuq.
səbəb. dəlil. illət. əsas.
yaşam ilkələri: həyat əsasları.
ilkəsiz: səbəbsiz. dəlilsiz.
kod. bir işə, nərsiyə giriş kilidi.
şəhər ilkəsi.
ölkə ilkəsi.
ilk. əsl.
bir nərsənin doğruq (həqiqi) işi, əsəri, izi. bir yazarın əl yazısı. dəsd xətti.
olarda heç bir ilkə əldə qalmamış.
başlanqıc nuxdəsi. sər çeşmə. kök (əsl). qaynaq.
ilk. birinici. lap böyük.
uşaqların ilkəsi: bir ev uşaqlarının lap böyüyü.
başlanqıc. ibtida'.
işin ilkəsi.
əvvəl.
ilkədən silkəyə: əvvəldən axirə.
kökən. origin.
baş. rəis.
el ilkələri.
qurum ilkə: təşgilat başı.
kuruki. tərh. tarsarı. taslağ. (.
ilkə qarağu: qara yoraq. qaba taslaq. əvvəliyyə, toran, sadə tərh (enqarə. nəqşə). dirəft. çirknevis. pişnevis.
tap ilkə: tapılqa. lap böyük, baş. baş müdür.
əkəmal: ilkə mal: ana mal. sərmaya.
əkə biçik: ilkin yazı:
(ilkin: əsli. öznük. orijinal).
əkə ükə: uluğ başlı. əmin ağıllı.
el əkə ükələri
ilkə axur: nərsənin öz (əsli) beşiyi, qaynağı, məbdəi'.
ilkənsiz: əkinsiz: ilkəni olmayan: başlanqıcı olmayan

ƏQƏ : Turuz Dictionary

əkə.
at. dədə.
əkəvə səlam de.
əkəvə de ki: dədüvə de ki.
əğə.
ərə xırdası: biçgi çöpü. biçgi tozu. ərə ağzı.
kəkə. ata. (# əçə: çəçə: ana).
yekə. ağa. yağa. qağa.
yalma. yamaq. vəslə.
dən.
bala.
yekə. baliğ..¶-əkə bala: ilkə dilkə: ilək dilək. ana bala. nənə bala..¶-əkə yurdçu: anayurdçu. vətən sevər..¶-əkə dil: ilkə dil: ana dil. doğma dil

ƏQƏ : Turuz Dictionary

əkə.
ata.
əkəsiz: atasız.
əkəli böyümüş: atalı böyümüş.
əkəsi ölmüş. atası ölmüş.
əçəsiz əkəsiz: anasız atasız.
ağa.
özünü əkə edmək, keçisin təkə. (əkə: ağa). (birini övüb şişirib yaltağlanmaq)

ƏQƏ : Turuz Dictionary

əkə. ağa. əkə. qağa. kaka. ata. ¶-ən əkə enə: əkəçi. böyükana. kətənə (kətəana. kəttəana. yekə ana). ¶-altı ağa yığnaşar, bir atalıq quramaz, yeddi əkə can atar, bir anaya yetəməz. (ağa: erkək) (atalıq: ata borcu, görəvi). (əkə: əçə. dişi). {çatırsa ərkin, unutma atanın. (ərkin:gücün). {atanın: ata anavı (ananı)}}

ƏQƏ : Turuz Dictionary

-kimi əkə, kimi biçə. (yaşamda durmuşda, heç nə yazılı deyir)

ƏQƏ : Turuz Dictionary

əğə. ərə. dişdara. dişdaraq. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. ağac, dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli, çəlik arac. torpu

ƏQƏ : Turuz Dictionary

-kəvrək, yumuşaq əğə, qabırqa gəmiyi: gəğrək. kəğrək

ƏQƏ : Turuz Dictionary

-yekə ərə, əğə: buxcu. biçgi. qılbadaq. qılbalaq. qırbalaq. qırbadaq. qılçapaq. qırçapaq. qıldabır. qıldabur. qırdabır. qırdabur

ƏQƏ : Turuz Dictionary

-böyük əğə, ərə: kavra. girdan. kərdən. gərdən. kərdəmbel. gərdəmbel. girdəmbel. buxcu. biçgi.
yoğun ağac girdəmbillə iyi, qolay kəsilir

ƏQƏ : Turuz Dictionary

əkə. ilkə.
ilik. məğz.
iləğin çıxartmaq.
fəcr.
gün ilkəsi.
mətlə'.
söz ilkəsi.
sabiqə.
ilkəli işçi.
qaynaq. bulaq. mənbə'. mənşə'. mə'xəz.
kitabın ilkələri.
güc ilkəsi.
məsdər.
işləm ilkəsi: fe'l məsdəri.
ilkəin: məsdəri halət.
maya. zat. cins.
ilkəsi pozuq.
səbəb. dəlil. illət. əsas.
yaşam ilkələri: həyat əsasları.
ilkəsiz: səbəbsiz. dəlilsiz.
kod. bir işə, nərsiyə giriş kilidi.
şəhər ilkəsi.
ölkə ilkəsi.
ilk. əsl.
bir nərsənin doğruq (həqiqi) işi, əsəri, izi. bir yazarın əl yazısı. dəsd xətti.
olarda heç bir ilkə əldə qalmamış.
başlanqıc nuxdəsi. sər çeşmə. kök (əsl). qaynaq.
ilk. birinici. lap böyük.
uşaqların ilkəsi: bir ev uşaqlarının lap böyüyü.
başlanqıc. ibtida'.
işin ilkəsi.
əvvəl.
ilkədən silkəyə: əvvəldən axirə.
kökən. origin.
baş. rəis.
el ilkələri.
qurum ilkə: təşgilat başı.
kuruki. tərh. tarsarı. taslağ. (.
ilkə qarağu: qara yoraq. qaba taslaq. əvvəliyyə, toran, sadə tərh (enqarə. nəqşə). dirəft. çirknevis. pişnevis.
tap ilkə: tapılqa. lap böyük, baş. baş müdür.
əkəmal: ilkə mal: ana mal. sərmaya.
əkə biçik: ilkin yazı:
(ilkin: əsli. öznük. orijinal).
əkə ükə: uluğ başlı. əmin ağıllı.
el əkə ükələri
ilkə axur: nərsənin öz (əsli) beşiyi, qaynağı, məbdəi'.
ilkənsiz: əkinsiz: ilkəni olmayan: başlanqıcı olmayan

ƏQƏ : Turuz Dictionary

əkə.
at. dədə.
əkəvə səlam de.
əkəvə de ki: dədüvə de ki.
əğə.
ərə xırdası: biçgi çöpü. biçgi tozu. ərə ağzı.
kəkə. ata. (# əçə: çəçə: ana).
yekə. ağa. yağa. qağa.
yalma. yamaq. vəslə.
dən.
bala.
yekə. baliğ..¶-əkə bala: ilkə dilkə: ilək dilək. ana bala. nənə bala..¶-əkə yurdçu: anayurdçu. vətən sevər..¶-əkə dil: ilkə dil: ana dil. doğma dil

ƏQƏ : Turuz Dictionary

əkə.
ata.
əkəsiz: atasız.
əkəli böyümüş: atalı böyümüş.
əkəsi ölmüş. atası ölmüş.
əçəsiz əkəsiz: anasız atasız.
ağa.
özünü əkə edmək, keçisin təkə. (əkə: ağa). (birini övüb şişirib yaltağlanmaq)

ƏQƏ : Turuz Dictionary

əkə. ağa. əkə. qağa. kaka. ata. ¶-ən əkə enə: əkəçi. böyükana. kətənə (kətəana. kəttəana. yekə ana). ¶-altı ağa yığnaşar, bir atalıq quramaz, yeddi əkə can atar, bir anaya yetəməz. (ağa: erkək) (atalıq: ata borcu, görəvi). (əkə: əçə. dişi). {çatırsa ərkin, unutma atanın. (ərkin:gücün). {atanın: ata anavı (ananı)}}

ƏQƏ : Turuz Dictionary

-kimi əkə, kimi biçə. (yaşamda durmuşda, heç nə yazılı deyir)