Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏN

ƏQƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkən.
əkin. əkə. əkil. əklə. əkik. əkdi. yapışan. əngəl. imalə. saplantı. quruq. müzahim. dalı. sırqaq. dartqın. dartıq. yük. əziyyət. ağrıq. asalaq. asax.- buda bizə əkə oldu.
qoşulan. ətək. əkənsiz: ətəksiz. aralıq arvadı. qəhbə.
əkilmiş. taxılmış. geyilmiş artırılmış nərsə. əğin. əyin. əkinbaşsız: dəğərsiz görünən adam. əkinbaşlı: əyinbaşlı: gözə gələn adam.
ikən: olanda. olağan. olğunda.
əkənin: olduğun.
ək. ikən. əkə. xın. qın. görən ?!. görəsən ?!. acaba. sorqulu, şaşırı bir vurqu sözü. bu sözlərlə görsətilə bilər
!?;.
bizə gələn kim oldu ikən ?!: olduxın! ?!.
soran olmadı ikən ?!: olmadıxın ?!.
gələn qonaq kim oldu əkə: kim oldu görən.
əkdirmək öğrətmək üçün işə bağlanan yollar araclar. tənbih. cəza.
əkən ağacı: qudurqan heyvanların ağzına vurulan ağac.
görəsən. əcəba.
iğən. hakim.- gəlgən qonaq kim boldu əkən?: bizə gələn kimdi görən

ƏQƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkən. əkər. əkinçi.- mən gedirəm, yol gedsin, çılpaq gəlib boş gedsin. nə əkən var nə biçən, toxda gəlsə, ac gedsin

ƏQƏN : Turuz Dictionary


əkən ursun tikən geysin.
erkən qalxan yol almış, bilib əkən tox qalmış.
əkib dözən, bitirər işin, dözməyi əkən, itirər işi. (dözməyi əkən: çox səbr edən). (qıssa ömür, alqamaz dözüm). (alqamaz
xoş qarşılamaz).
əsməyə yel , axmıya su , dönmüyə dəyirman, əkməyə əkən, biçməyə biçən, kim yarar yarman.(öğünü: çağı. sırası). (hər olayın nədəni var, hər nədənin öğünü).
tuxum harda, əkən yoxdur, suvarma yox, biçən olmaz.
acı verən dadlı gözləməz, arpa əkən buğda.
ağrı əkən ağrı biçər, əğri tutan, əğri tikər.
bar güdən bağ əkmiş, daş əkən dağ dərmiş.
dərd əkən, çilə biçmiş. (çilə: ağrı).
sevgidir könlə verən ısığı, sevgidir gözdə əkən ışığı.
yağar yağmur əkin ösünər, əkən öğünər

ƏQƏN : Turuz Dictionary

əkən. əkirən.
əkirən urar, bəkliyən görər. (əkirən urar: əkən biçər)
ussuz olan iş sonunu qaramaz, buğda əkən, qoğun qarpız baramaz, bilgə içə yoldan keçən yaramaz, öğrəşib qıl gördüklərin unutma. (baramaz: bar endirəməz)
əkən biçər, soran yetər.
çağun ötər gözləməyə yarıq yox, yer əkməsən yarın üçün dənin yox, gün işini yerində gör qoyma qala yarına, əkən biçər güman qalmaz yarına. (yarıq: fürsət. macal). (yarına: yoldaşına)
əkən urar, edən görər.
ürün umar əkin əkən əkindən, bərə görsün zumar yığsın işindən

ƏQƏN : Turuz Dictionary

-arpa əkən, buğda biçməmiş..¶-əkən kim dərən kim..¶-əkən əkdiyin yeyər, əkməyən kəlləsin. (əkən əkdiyin yeyər, əkməyən başın)..¶-eşən əkdi, əkən dərdi!..¶-gidən yetmiş, əkən dərmiş..¶-tarlada iz əkən, xırmanda yüz biçər. (tarlada izi olmayanın xırmanda yüzü olmaz). (tarlada izin qalsın, xırmanda üzün olsun)

ƏQƏN : Turuz Dictionary

-əkən dərdi, əkməyən dərdli

ƏQƏN : Turuz Dictionary

-əkən orar, tokan geyər. (orar: oraqlar. biçər) (tokan
toxuyan)

ƏQƏN : Turuz Dictionary

əkən.
əkən arar, qılan tapar..¶-arpa əkən, buğda güdməz

ƏQƏN : Turuz Dictionary

əkən. tikən. tikkan > tayxan. dehqan.¶-yer əkən buğdasın güdər, saman özün yetirər.¶-əkən olmaz ki buğdanı saman dərsin. (kimsə saman dərmək üçün buğda əkməmiş).¶-buğda əkən, arpa dəğmədi, sapıq gedən barça ərmədi. (barça: barçqa. məqsədə. mənzilə). ¶əkən.
əkən dərdi. səpilmədən gögərməz.¶-ulatalar deyərmiş, yelin əkən yel dərmiş. (ulatalar: ulu atalar).¶-kim bilir əkən dərəcək

ƏQƏN : Turuz Dictionary

-arpa əkən buğda güdməz.¶-damcı əkən yağış dərər, yağış əkən selin güdər

ƏQƏN : Turuz Dictionary

-dəmir təpən dəmirçi, oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran odunçu. (təpən: soxan. döğən)

ƏQƏN : Turuz Dictionary

-ərə dişlərin sağa sola əğən, kərtikli arac: gəlbəri. gəlvəc. çap dəmiri

ƏQƏN : Turuz Dictionary


əkən ursun tikən geysin.
erkən qalxan yol almış, bilib əkən tox qalmış.
əkib dözən, bitirər işin, dözməyi əkən, itirər işi. (dözməyi əkən: çox səbr edən). (qıssa ömür, alqamaz dözüm). (alqamaz
xoş qarşılamaz).
əsməyə yel , axmıya su , dönmüyə dəyirman, əkməyə əkən, biçməyə biçən, kim yarar yarman.(öğünü: çağı. sırası). (hər olayın nədəni var, hər nədənin öğünü).
tuxum harda, əkən yoxdur, suvarma yox, biçən olmaz.
acı verən dadlı gözləməz, arpa əkən buğda.
ağrı əkən ağrı biçər, əğri tutan, əğri tikər.
bar güdən bağ əkmiş, daş əkən dağ dərmiş.
dərd əkən, çilə biçmiş. (çilə: ağrı).
sevgidir könlə verən ısığı, sevgidir gözdə əkən ışığı.
yağar yağmur əkin ösünər, əkən öğünər

ƏQƏN : Turuz Dictionary

əkən. əkirən.
əkirən urar, bəkliyən görər. (əkirən urar: əkən biçər)
ussuz olan iş sonunu qaramaz, buğda əkən, qoğun qarpız baramaz, bilgə içə yoldan keçən yaramaz, öğrəşib qıl gördüklərin unutma. (baramaz: bar endirəməz)
əkən biçər, soran yetər.
çağun ötər gözləməyə yarıq yox, yer əkməsən yarın üçün dənin yox, gün işini yerində gör qoyma qala yarına, əkən biçər güman qalmaz yarına. (yarıq: fürsət. macal). (yarına: yoldaşına)
əkən urar, edən görər.
ürün umar əkin əkən əkindən, bərə görsün zumar yığsın işindən

ƏQƏN : Turuz Dictionary

-arpa əkən, buğda biçməmiş..¶-əkən kim dərən kim..¶-əkən əkdiyin yeyər, əkməyən kəlləsin. (əkən əkdiyin yeyər, əkməyən başın)..¶-eşən əkdi, əkən dərdi!..¶-gidən yetmiş, əkən dərmiş..¶-tarlada iz əkən, xırmanda yüz biçər. (tarlada izi olmayanın xırmanda yüzü olmaz). (tarlada izin qalsın, xırmanda üzün olsun)

ƏQƏN : Turuz Dictionary

-əkən dərdi, əkməyən dərdli

ƏQƏN : Turuz Dictionary

-əkən orar, tokan geyər. (orar: oraqlar. biçər) (tokan
toxuyan)

ƏQƏN : Turuz Dictionary

əkən.
əkən arar, qılan tapar..¶-arpa əkən, buğda güdməz

ƏQƏN : Turuz Dictionary

əkən. tikən. tikkan > tayxan. dehqan.¶-yer əkən buğdasın güdər, saman özün yetirər.¶-əkən olmaz ki buğdanı saman dərsin. (kimsə saman dərmək üçün buğda əkməmiş).¶-buğda əkən, arpa dəğmədi, sapıq gedən barça ərmədi. (barça: barçqa. məqsədə. mənzilə). ¶əkən.
əkən dərdi. səpilmədən gögərməz.¶-ulatalar deyərmiş, yelin əkən yel dərmiş. (ulatalar: ulu atalar).¶-kim bilir əkən dərəcək

ƏQƏN : Turuz Dictionary

-arpa əkən buğda güdməz.¶-damcı əkən yağış dərər, yağış əkən selin güdər

ƏQƏN : Turuz Dictionary

-dəmir təpən dəmirçi, oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran odunçu. (təpən: soxan. döğən)

ƏQƏN : Turuz Dictionary

-ərə dişlərin sağa sola əğən, kərtikli arac: gəlbəri. gəlvəc. çap dəmiri