Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLİ SƏLİM

ƏQLİ SƏLİM : Turuz Farsca - Türkce

sağbaş
təlpəng itirsə sağbaş, çox keçmədən tapılmış. yaman onda itsin baş, bir təlpəni qoranmaz. (təlpəng: təpələng. papaq) (qoranmaz: yiyələnənməz. saxlayanmaz). (təlpəni: təlpəngi. təpələngi. papağı)

ƏQLİ SƏLİM : Turuz Farsca - Türkce

sağsan açıq, dərin düşüncəli