Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏŞİT

ƏQLƏŞİT : Turuz Dictionary

əkləşit. əkləşik. əkşit. əkşik. əkişit. əkişik. qavşut. qavşıt. qavuşut. qavuşıt. qaşut. qaşat. qovşut. qoşut. qoşat. qavşıt. qovuşut. qavuşıt. qarşut. qarşıt. qaşıt. qaşut. qoğşut. qağşıt. qoğuşut. qağuşıt. çarpşıt. çarpşut. çarpışıt. çarpışut. çapşıt. ç

ƏQLƏŞİT : Turuz Dictionary

əkləşit. əkləşik. əkşit. əkşik. əkişit. əkişik. qavşut. qavşıt. qavuşut. qavuşıt. qaşut. qaşat. qovşut. qoşut. qoşat. qavşıt. qovuşut. qavuşıt. qarşut. qarşıt. qaşıt. qaşut. qoğşut. qağşıt. qoğuşut. qağuşıt. çarpşıt. çarpşut. çarpışıt. çarpışut. çapşıt. ç