Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏŞMƏK

ƏQLƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğləşmək. əkləşmək.
əkləşmək bəkləşmək bərkləşmək sərtləşmək çirkləşmək çəlikləşmək çəkikləşmək çəkləşmək çəkələşmək.
əlavə olmaq. əlavələşmək. minişmək. izafələşmək. qatışmaq. artırışmaq. birikmək. birkişmək. vuruşmaq, yapışmaq.
sallaşmaq. aslaşmaq. duranğaşmaq. dirəngəşmək (< duruşmaq). sürənğəşmək. sürənğişmək. axsınışmaq. dinlənişmək.
aşlaşmaq. aşılaşmaq. aşınışmaq. açınışmaq. acınışmaq. xaşlaşmaq. dəmləşmək. tinəşmək. tinləşmək. dinəşmək (< tin: nəfəs). dincəşmək.
əkişmək. dölləşmək. aşılaşmaq. alışmaq. ürətinişmək. birkişmək. bitişmək. yapışmaq. yaxışmaq. tutuşmaq. taxışmaq. bulaşmaq. gəlişmək. sataşmaq. quyruq olmaq.
əklənmək. əklinmək. əkinmək. qatılmaq. qatınmaq. qatlışmaq. ulanmaq. ulnanmaq. ulnaşmaq. saplanmaq. saplaşmaq. saplınmaq. sapnışmaq. yapnanmaq. yapnaşmaq. yapşınmaq. yapnışmaq. əlavələnmək. əlavələşmək. zəmimə olmaq

ƏQLƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkləşmək. əğləşmək. əyləşmək. ( < ək. < əkləmək).
oturub dinc durmaq.
oturmaq. sakinmək. dincəlmək.
boşuqmaq. boşlanmaq. şuxluq edmək.
iqləşmək. yikləşmək. yığılışmaq. birləşmək. müttəhidləşmək. birbirinə uyup durmaq.
ulaşmaq. ulaşmaq. buluşmaq

ƏQLƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkləşmək. qoşlaşmaq. cütləşmək

ƏQLƏŞMƏK : Turuz Dictionary

əkləşmək. oklaşmaq

ƏQLƏŞMƏK : Turuz Dictionary

əkləşmək. oklaşmaq