Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏMƏK

ƏQLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkləmək.
yoğurtmaq. tikdirmək. tutturmaq. yapışdırmaq. birikdirmək. birləşdirmək.
pullarızı əkləyib alabilirsiz.
bir bölməni, bölüyü, qolu quruğu, bir nərsiyə yapışdırmaq.
alıqoymaq. durdurmaq. avutmaq. geciktirmək. saxlamaq. mə;təl qoymaq. əngəlləmək. tikmək. tutmaq.
bir gün bizi boşuna alıqoyduz.
izafələtmək. qatmaq. artırmaq. əlavələtmək. mindirmək. qatmaq. qatamaq. əlavə edmək. nərsəni nərsiyə vurmaq, yapışdırmaq.
əlavələtmək.
not, yaddaşd edmək, bıraqmaq.
artırmaq. doldurmaq. yılmamaq yımlamaq yamlamaq imləmək ilməmək ımlamaq ılmamaq. çaplamaq çalqamaq.
nəfəqə vermək.
yapışdırmaq. (# təkləmək ayırmaq). əqləmək: əkləmək. yapışdırmaq.).əqləmlənmək: əkləmlənmək.
bölüklənmək. qollanmaq. boğumlanmaq. məfsəllənmək.
nərsənin tikələri birikməsindən oluşan birlik, sistim. sistimlənmək.
aşılanmaq

ƏQLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkləmək. əğləmək. (iqləmək).
çatışmaq. girmək.
soxmaq. ilişdirmək. basmaq.
əklədi mənim ayağ: mənim ayağımı ilişdirdi.
çiğnəmək. basmaq.
otururtmaq. tutub saxlamaq. bağlamaq. toqif edmək. zəbt edmək.
əğmək. qıyşımaq. büknəmək. kəcnəmək.
uzatmaq. təmdid edmək.
kağızımı beş illik əkləttim.
saxlamaq. qaldırmaq. durdurmaq. oturtmaq.
saxlamaq. yubatmaq. dayandırmaq. alıqoymaq.
iktiləmək. bəsləmək. böyütmək. ulanmaq. bağlnmaq. yığılmək. yetişmək. düzülmək (ard arda). əklənmək.
> əhdləmək. sözləşmək. söz vermək.
calqamaq. calamaq. calağlamaq. birləşdirmək.
artırmaq. qatmaq. qanatlamaq. nərsəni nərsəyə artırmaq. yədəkləmək. qoşlamaq.
( < > avlamaq). yığmaq. durmaq. bəkləmək. qalmaq. geciqdirmək. asramaq. saxlamaq. tə;til edmək. oyalamaq

ƏQLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkləmək. çalqamaq. yanqamaq. qoşmaq. qatmaq

ƏQLƏMƏK : Turuz Dictionary

əkləmək.
bəsləmək.
əkləmişdi doqquz oğul bir ata, əkləməmiş bir atanı doqquzu.
əkəlmək.
yama yapmaq. çəkirtmək.
əkitmək. mülhəq edmək (insert)

ƏQLƏMƏK : Turuz Dictionary

əkləmək.artırmaq. əlavə edmək.
o əklədi ki.
nərsə əkləmədən.
birin qoyda, əkləyənlər var.
əkləntilər əklənmişdə, qaldırılmışda.
mən degim dedim, əkləmi sənə qaldı. o əklər, bu əklər, sonunda bir qalağ olar

ƏQLƏMƏK : Turuz Dictionary

əğləmək. əkləmək. əğirmək. əkirmək. (birbirinə) eşmək. hörmək. toxumaq. torlamaq. toğlamaq. bükmək. bağlamaq. saplamaq. çevirmək. dolamaq. döndürmək. dürçələmək. bürgələmək

ƏQLƏMƏK : Turuz Dictionary

əkləmək.
əkitləmək. qatmaq. dölləmək.
salıtmaq. salmaq. tikdəmək. təkitmək. tikitmək. qatmaq. birbirinə bağlamaq. kirtmək. kitrəmək

ƏQLƏMƏK : Turuz Dictionary

əkləmək.
bəsləmək.
əkləmişdi doqquz oğul bir ata, əkləməmiş bir atanı doqquzu.
əkəlmək.
yama yapmaq. çəkirtmək.
əkitmək. mülhəq edmək (insert)

ƏQLƏMƏK : Turuz Dictionary

əkləmək.artırmaq. əlavə edmək.
o əklədi ki.
nərsə əkləmədən.
birin qoyda, əkləyənlər var.
əkləntilər əklənmişdə, qaldırılmışda.
mən degim dedim, əkləmi sənə qaldı. o əklər, bu əklər, sonunda bir qalağ olar

ƏQLƏMƏK : Turuz Dictionary

əğləmək. əkləmək. əğirmək. əkirmək. (birbirinə) eşmək. hörmək. toxumaq. torlamaq. toğlamaq. bükmək. bağlamaq. saplamaq. çevirmək. dolamaq. döndürmək. dürçələmək. bürgələmək

ƏQLƏMƏK : Turuz Dictionary

əkləmək.
əkitləmək. qatmaq. dölləmək.
salıtmaq. salmaq. tikdəmək. təkitmək. tikitmək. qatmaq. birbirinə bağlamaq. kirtmək. kitrəmək