Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏNMƏ

ƏQLƏNMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğlənmə. alaya alma. məzələnmə. zovqlanma.
əğlənmə. durma. dinlənmə. dirəng < duranğ ( < durmaq). duraq. dincəlmə. təvəqqüf.
əklənmə. əkləniş. birkinmə. birkişmə. birkiniş. birləşmə. qavuşma. bağlanış. bağlanma. qatılma. qatılış. yetinmə. yetiniş. saplanma. saplanış. iltənmə. iltəniş. ulaşma. ulaşış. görüşmə. düşüşmə. iltihaq. mülhəq, vəsl olma.
əklənmə. əkləniş. əklənim. ulanma. ulanım. ulnalım. ulnaşım. qatılma. qatılış. qatılım. saplanma. saplanış. saplanım. yapşınma. yapşınış. yapşınım. inzimam əlavələnmə

ƏQLƏNMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğlənmə. əylənmə. əkik. əğik. boşuq. boşluq. şuxluq

ƏQLƏNMƏ : Turuz Dictionary


qadınların çığıraraq ağızlarına çırpıb əğlənmə hay küyü: çılğıt. çığlıt. zılğıt

ƏQLƏNMƏ : Turuz Dictionary


qadınların çığıraraq ağızlarına çırpıb əğlənmə hay küyü: çılğıt. çığlıt. zılğıt