Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏNMƏK

ƏQLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğlənmək. əklənmək. { < avlanmaq. əklənmək}.
yığılmaq. durmaq. saxlanmaq. oyalanmaq. tə;til olmaq.
bezirətmək. alay edmək. göz açmaq. oyalanmaq.
əğilmək. yönəlmək. meyillənmək. əğlənmək. qınamaq. şakalanmaq. kəsinmək. şuxluğ edmək. istehza edmək. məsxərə edmək.
bir yerin, oxun çevrəsinə fırlanmaq, çevrilmək, dönmək.
nə bularda əklənirsən.
bir yerə çox gedib gəlmək.
çox bir yerə əklənib, gedib gəlsən, oyerin əklisi olarsın.
əğlənmək. əklənmək. əylənmək. qatlanmaq. dözmək. bükülmək

ƏQLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğlənmək. əklənmək.
qatmaq. qatamaq. əlavə edmək. izafələnmək. minmək. minilmək. qatınmaq. artırınmaq. mindirinmək. nərsəni nərsiyə vurmaq, yapışdırmaq.
şakalanmaq. gülnüncəmək. gülənənmək. gülməcənmək. alayalamaq. alaya qoymaq. ələ sərimək. ələ salmaq. buğa gülmək. alalamaq. dil çıxarmaq. yansınmaq.
sallanmaq. aslanmaq. durulmaq. bəklənmək. duranğamaq. dirəngmək (< durmaq). sürənğəmək. sürənğizmək. axsınmaq. dinlənmək. təvəqqüf edmək.
aşlanmaq. aşılanmaq. aşınmaq. açınmaq. acınmaq. xaşlanmaq. dəmlənmək. tinənmək. tinlənmək. dinənmək (< tin: nəfəs). dincə qoyunmaq.
oyalanmaq. ovalanmaq. hovalanmaq. avalanmaq. havalanmaq. məşqul olmaq.
çağ, sürə, vax sürmək, keçirmək.
uğraşmaq. izləmək. baxmaq. seyr edmək.
tilvizyonu uzaqdan, gendən izləyəmmirəm.
siyasi olayları dolaylıda olsa izləyirəm.
əkinmək. döllənmək. aşılanmaq.
aşılanmaq. yemək.
yapışınmaq.
əlavə edilmək. qatmaq. qatamaq. əlavə edmək.minmək.
buğa gülmək. alayalamaq. alaya qoymaq. ələ sərimək. alalamaq. ələ salmaq. dil çıxarmaq.
əğlənmə. durma. təvəqqüf.
quyruqlanmaq. artırılmaq. əlavə olunmaq.
əkləşmək. əklinmək. əkinmək. qatılmaq. qatınmaq. qatlışmaq. ulanmaq. ulnanmaq. ulnaşmaq. saplanmaq. saplaşmaq. saplınmaq. sapnışmaq. yapnanmaq. yapnaşmaq. yapşınmaq. yapnışmaq. əlavələnmək. əlavələşmək. zəmimə olmaq.
gəzib əğlənmək:gəzib dolaşmaq. iəşib eşmək. stədiyi işə, yerə, oyuna baş vurmaq. fırdalaqmaq. pırdalaqmaq dırdalaqmaq

ƏQLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğlənmək. bəzimək. keflənmək. könül əğləndirmək. keçinmək. oyalmaq. qozutmaq. qızdırmaq. sataşmaq. alay edmək. yubanmaq. oyalanmaq

ƏQLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əklənmək. qoşulmaq. qatılmaq

ƏQLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əğlənmək. əylənmək. oyalanmaq. məəttəl olmaq.
əğlənmədən yol dartar arğışlar (kərvanlar).
əğlənmək. (əğilmək). ehmalkarlıq edmək.
əklənmək: artınmaq. yapşınmaq (# ələnmək: ayrılmaq)

ƏQLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əylənmək. əğlənmək. sakitlənmək

ƏQLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əğlənmək.
əylənmək. aylanmaq. ağlanmaq. çönmək. devinmək. çevinmək. çevrilmək. dönmək. dəğişmək.
güzün, yaşıl yapraqlar sarı qızıla əğləndi.
alaylanmaq. əylənmək. qalqınmaq. keşlənmək. keçlənmək. çəklənmək. sarqınmaq. salqınmaq. sallanmaq. sərinmək. qalqılaşmaq. qalqılanmaq. yubanmaq. məəttəl olmaq.
işimiz qırın, pırtlaşıq düşdüyündən çox əyləndik

ƏQLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əğlənmək.
əklənmək. məəttəl olmaq.
oynamaq

ƏQLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əklənmək. qatılmaq. əlavə, mültəhəq olmaq.
əğlənmək. gəbşəmək. alaylamaq. qınıyalamaq. saravmaq. sarqınmaq. qırat, şaka yapmaq

ƏQLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əğlənmək. əylənmək. oyalanmaq. məəttəl olmaq.
əğlənmədən yol dartar arğışlar (kərvanlar).
əğlənmək. (əğilmək). ehmalkarlıq edmək.
əklənmək: artınmaq. yapşınmaq (# ələnmək: ayrılmaq)

ƏQLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əylənmək. əğlənmək. sakitlənmək

ƏQLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əğlənmək.
əylənmək. aylanmaq. ağlanmaq. çönmək. devinmək. çevinmək. çevrilmək. dönmək. dəğişmək.
güzün, yaşıl yapraqlar sarı qızıla əğləndi.
alaylanmaq. əylənmək. qalqınmaq. keşlənmək. keçlənmək. çəklənmək. sarqınmaq. salqınmaq. sallanmaq. sərinmək. qalqılaşmaq. qalqılanmaq. yubanmaq. məəttəl olmaq.
işimiz qırın, pırtlaşıq düşdüyündən çox əyləndik

ƏQLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əğlənmək.
əklənmək. məəttəl olmaq.
oynamaq

ƏQLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əklənmək. qatılmaq. əlavə, mültəhəq olmaq.
əğlənmək. gəbşəmək. alaylamaq. qınıyalamaq. saravmaq. sarqınmaq. qırat, şaka yapmaq