Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏNTİ

ƏQLƏNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğlənti.
qonaqlıq. ziyafət.
təfrih.
əğləncə toplantısı.
əğrənti. əyrənti. əğrik. əyrik. əğik. əyik. əğinik. əyinik. əğimli. əyimli. əğrilmiş. əyrilmiş. əğilmiş. əyilmiş. əğiliş. əyiliş. əğilim. əyilim. əğim. əyim. yönəliş. yönəlim. yayaq. yayqa.girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. girayiş. istəklik. axım. axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. meyl. meyilli. mayil. meyillik. təmayül

ƏQLƏNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əklənti.
ək. əkik. əklik. çalaq. taxı. yapqıc. yapcıq. yapşaq. bəzək. süs. barlaq.
quyruq. dal. artırılıq. əlavəlik. izafələnən nərsə. qatqıc. artqıc. mindirik. yapşıc

ƏQLƏNTİ : Turuz Dictionary

əklənti. ək. taxı. taxanaq. qatqı. ulama. yama. (zam) əlavə. ilhaq

ƏQLƏNTİ : Turuz Dictionary

əklənti (nərsənin işlədilməsinə, doğrulmasına gərəkli olan qoşumlar). taxatı. qoşumca. vəsayil. ləvazim. accessory

ƏQLƏNTİ : Turuz Dictionary

əklənti. yartaxıc. ləvazim. mütəəlliqat. (aksesuar. accessories)

ƏQLƏNTİ : Turuz Dictionary

əklənti. ək. taxı. taxanaq. qatqı. ulama. yama. (zam) əlavə. ilhaq

ƏQLƏNTİ : Turuz Dictionary

əklənti (nərsənin işlədilməsinə, doğrulmasına gərəkli olan qoşumlar). taxatı. qoşumca. vəsayil. ləvazim. accessory

ƏQLƏNTİ : Turuz Dictionary

əklənti. yartaxıc. ləvazim. mütəəlliqat. (aksesuar. accessories)