Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏQ

ƏQLƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

{əklək bəklək bərklək.}
əğləşmə, oturma, dayanma yeri.
otraq oturaq otru ordu. barınaq. barnaq. qonut. iqamətqah. məskən.
qonut. movzu;.
sarğlı kölgəli yer. sığnaq.
mini ( < mindirtmək). iki parçanın, tikənin arasında olan aralığı, cızığı örtən, tutan atqı, şırıq, zəvar.
qatıq. muzaf.
bəkliyən. uman.
əklik. əkəri. əkər. becəri. pərvəri.
əklik. əkləm. ulanıq. ulanım. ulnaq. qatlaq. qatlıq. qatlım. saplaq. saplıq. saplım. yapşaq. yapşıq. yapnış. yapşım. zəmimə. əlavə.
qarınpa.
qatlaq. yapşaq. bağlaq. birlək. qavşaq. qovşaq. yetlək. saplaq. iltək. ulşaq. düşlək. iltisaq, bağlantı nuqtəsi

ƏQLƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğlək əğrək. əylək. ərək. əkək. əğrən. ərğək.
əyləşmə. əğlənmə. əklənmə. əylənmə. övlənmə dinlənmə yeri. kölgəli dinc suvar yer.
əyləç. döngək. çuxur. ərək. birikə. birkə. su birikintisi.
toplam yer. toplaq.
boş gün. bazartəsi.
duraq. istqah. oto əğləyi.
taksi əğləyi

ƏQLƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğlək. gəzlək. dolanan. dönən. fırlanan. səyyar.
əğlək qapı.
əğlək satıcı: çərçi.
əğlək otac: gəzlək, səyyar sağıc, sağın, döhdür.
əğlək yardım: gəzlək, səyyar kömək, yarıq.
əğlək kişi: bir yerdə durmayan

ƏQLƏQ : Turuz Dictionary


əğlək. ərək. erkos. qala. saray. ev. qon. qonut. oba. ərim. olacaq. oylacaq. oturağ. mənzil. ocağ. yurd. olqa. olca. məsgən. məskən. iqmətqah.
əğlək. əylək. axlağ. yağlağ. qolay. əslək. əsnək (əslək < əsmək). tör yörük. onğat. oğat. onat. sərik. yayıq. yasıq. yalpıq. basıq. sayıl. saylı. yumşaq. dinc > diş.
əklək. əklik. əkdi. əkli. əkilən. becəri. evcil. ocağlıq. xanəgi.
əklək. əklik. əkdi. əkli. quruq. qurum. kiriz. giriz. sarman. (# sağman). singir. muzahim. sarqaq. asalaq. qısır. əngəl. arakəs. arakes. arakis. taxul. qıncı. qonıra. qonra. sığındı. sortuğ. tüfeyli. otlağçı.
əklək. əklik. əkdi. əkli. obur. korboğaz. korutuc. qoca boğaz. yeyişsin. qannapa. qarınpa. qarnal. qarnat. qarınbəy. qanırma. qanırmaz. gödəlbə. pisboğaz. pisutuc. acgöz. kösnük. körnük. kornuq. govuc. gövüc. tamahkar. (porxor. azmənd. həris)

ƏQLƏQ : Turuz Dictionary


əğlək. ərək. erkos. qala. saray. ev. qon. qonut. oba. ərim. olacaq. oylacaq. oturağ. mənzil. ocağ. yurd. olqa. olca. məsgən. məskən. iqmətqah.
əğlək. əylək. axlağ. yağlağ. qolay. əslək. əsnək (əslək < əsmək). tör yörük. onğat. oğat. onat. sərik. yayıq. yasıq. yalpıq. basıq. sayıl. saylı. yumşaq. dinc > diş.
əklək. əklik. əkdi. əkli. əkilən. becəri. evcil. ocağlıq. xanəgi.
əklək. əklik. əkdi. əkli. quruq. qurum. kiriz. giriz. sarman. (# sağman). singir. muzahim. sarqaq. asalaq. qısır. əngəl. arakəs. arakes. arakis. taxul. qıncı. qonıra. qonra. sığındı. sortuğ. tüfeyli. otlağçı.
əklək. əklik. əkdi. əkli. obur. korboğaz. korutuc. qoca boğaz. yeyişsin. qannapa. qarınpa. qarnal. qarnat. qarınbəy. qanırma. qanırmaz. gödəlbə. pisboğaz. pisutuc. acgöz. kösnük. körnük. kornuq. govuc. gövüc. tamahkar. (porxor. azmənd. həris)