Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİ

ƏQRİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğri arquri. ərquri.
ağdıq. ağnaq. qıyşıru. yönli. qıyıq. qınğır. kıysır. qιşıq. sala. yanlaq. yanlas sapıq. meyilli. {- düz yoldan əkilmiş: qeyb olmuş. yox olmuş. çarpmış) olan. əğinik. əğinli. düşüntü. düşnüklü. düşgünlük. meyilli. əğinik: əsgik. əksik. yorqun. sallaq. sarsımış ( < sarqmaq}.
bürükmüş. pürsümüş. əğşik. könəlik.
kəyəş. kəkırı. kəkri. qınğır. çalış. salış.
əkri. əklənmiş. işlənmiş. bəzəkli. oyma yazma başörtüsü. oymalı yazmalı yaşmaq.
bükür. bukri.
əğri büğrü: qamqı. qamıq.
əmit. ağnaq. axımır. yıxıla.
əmit duvar.
əmit kişi: əğri adam.
sallaq. yapır.
yaprı qulaq: əğri, sallaq qulaq.
axıq, oğruq. uğruq. ovruq.
tellənmiş sap.
əğrəti. eyrəti. düz olmayan.
bu əğrəti baxışlar, yandırar yaxar.
boşlu.
çalpa. çapuq. bükrü. qayğaş. qıyğaş. qıyqaş. qısıq. kəc. sarraq. sarıraq. yanqılış. talac. tıqrıq. tıvruq. çaqılmış. yatqun. bir böğrə, yana əğrik, bükük. mayil. düşük. yuvar. kündələnq. kəc. buruq. piç.
meyilli. çarpıq. qınru. yanğsı. yansı. yanpuri. çarpuq. yan. doğru olmayan. bir yana, bir tərəfə. üğri. əğri üğri. sapa. münhərif. yatqın. yan. doğru olmayan. bir yana, bir tərəfə.
yan baxış.
yan baxmaq.
əğri qılıncı ağzı: gəzlik.
pürüzünü əğrini gidərmək. düzəltmək.
bu ağacı düzəltin.
yan baxış.
yan baxmaq.
qadaş taba. it kimi qınru (əğri) baxar.
arquri kişi.
arquridən gəlmək: əğri davranmaq, mamilə edmək.
əğri odun, əğri yol.
büklü. belli.
əğri qılınc. yalan.
əğri kişi.
əğri söz.
yanqılıc.
əğri oturmaq.
əğəc. çəngəl. bal pətəyindən bal götürməyə, xəmir tağarı kimi qabları qaşımağa yarar.
oğri. sapa. uğri.
qanbur. kanbur. kambur. (beli) bükük, büklü. (arxası) çıxıq. tümsək. yumru. kəmrik. mühəddəb. qılınc. çapıq. çarpıq.
geçməz. tərs. qəlb.
geçməz ağça.
calpaqay. yana yatmış. yan yatmış. əğiq. dartıq. çəktiq. qampıq. bir yana əğrilmiş. bir yana əğiq. yanbaş. yanlama. yantaxına. yampaqay. yampıq. yantaq. yantaqay. çarpıq. yan yatmış. bükük.
əğri olaraq: yampaqayına. yana.
əğri bükrülmək: büklüm büklüm olmaq. bükülmək.
əğri büğrü: əğri bükrü. tumbaq. tümbək. buruq. burqu. cıqıllmaq > çırılmaq ( < cıq. çıq. tıq. tuq: bağlı. bərk, iti, bölük olan nərsə). çıq çıq, tıq tıq, tuq tuq, düğün düğün olmaq.
əğri quyruq: çağan. çayan. əğərəb.
dibə sarı əğik: tübən. tibən. tümən.
əğri çıxışmaq: çapraşmaq: çəprəşmək. çaprazmaq. birbirində oturmamaq.- qılıc bacaq.
çox işləməkdən kambur olmuş.
orasında kamburu vardır.
duvar kambur vermiş.
əğri durmaq: qarşı durmaq.
əğri, yanlışı doğru yapmaq: toqrultmaq. toğrultmaq. düzətmək. təshih edmək.
onun burasın doğrultmalı.
əğri üğri: əğri üğri qarqacıq burqacıq davranış, yazı.
əğri baxmaq {:
yan, iti, qınlı kinli baxmaq.
şaşı, çeri olmaq}.
boynu əğri: boynu bükük: yaxzıq.
əğri üz: turşaq üz.
çox əğri büğrü, çarpuq. yanğabuc- əğri bacaq: qılıc bacaq: çarpıq bacaq.
əğri büğrü: əğrəlti. qıvrıq dallı budaqlı. dolaşıq.
əğrəlti bacaqlı qarı: dolaşıq qıçlı.
əğrəlti yollar.- əğri üğrü: əğik yoxuş. caypaq

ƏQRİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğri. əyri.
kəc. çəp. çarpıq. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş.
qağrıq. qayrıq. qayır. kavur. kavır. kağır.
qanqal. qayğal.
qanrıq. qanğrıq. qayrıq. qayrıt. qağrıq. kambır. qozalaq.
qardaq. qarda. pozuq.
qardağ ağac.
ağrı.
qarnəğrisi: qarnağrısı: qarın ağrısı. qarın sacısı.
səni qarnağrısı tuta da götürə.
dala. kələk. daladüz > dələdüz.
əğrik. qanğır. çanğır. yanğır. pozuq.
əğri cızıq, xətt: qaş.
ağacdan yemiş toplamaqda işlənən, ucu əğri soba, ağac: qarağı. gəlbəri.
çirit (çəlik çomaq) oyununda ucu əğri ağac: çevgən. çovğan. çoğan. qarağı.
od qarışdırmağa, götürməyə əğri uclu, dimdikli dəmir çubuq: qarağı. maşa.
əğri üğrü, əğri büğrü yazı: çarpıq, düzənsiz yazı. qarqacıq burqacıq.
əlləri titrədikdən yazısı qarqacıq burqacıq oldu.
əğri üğrü, əğri büğrü yazı: çarpıq, düzənsiz yazı. qarqacıq burqacıq.
əlləri titrədikdən yazısı qarqacıq burqacıq oldu.
gənəlliklə ucu əğri arac: qarqacuq. qarqacıq. qarqaburnu. qarqaburun.
hər nəyin əğrisinə, büküyünə, sapıqna, yayıqına, yazıqına, yozuquna, münhənisinə, inhiraflısına, münhərifinə deyilir: əğrib. ərib. əğrik. əğik. əğri. qıyqac. qayğıc. qayğac. qeyqac. qeyqıc. kəc. kəj.
nərsəni ilməkləmək, bağlamaq üçün, ucu əğri dəmir tikəsi: qataq. qadaq. qanca. çəngəl.- nərsənin bıraxdığı düz, əğri, yaya (kəmani, münhəni), devir çevir, ziqzaq cızığı, xətti: dönəcə. dönəncə. qırafik cızıq, xətt.- əğri yəhər: əğri palan: yəhəri, palanı əğri.
qışın nəyinə, gün əğri durur, yaz doğru günə, doğru durur.
əğri yəhər: əğri palan. yəhəri, palanı əğri

ƏQRİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğri. əyri. iğri. əğrik. iğrik.
əğri. əğrik. yayaq. yayqa. qaymış. qayıq. meyilli.
sağa qayıq.
sola qayıq.
düşüncələri kimə qayıqdır: meyillidir.
atıq. ataq. yanığ. yanlıq. yalnıq. əksik. qusur. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan.
yayaq. yayqa. münhəni.
əğquri. arkuri. dikə, doğru, yatıq olmayıb, bir yana yönəli, meyilli olan. bükük. bükülmüş. kəmrəlmiş. kəmərənmiş. çiqlə. çillə. yamrılmış. kəc. kəcə. qıvrıq. qıvraq. qırvaq. qıyşıq. yanlış. kövüs. kovus. kovba. muqəvvəs. belli. bel vermiş. qınas. qıynas > qenas (fars). qıysaq. qıysıq. qıyşıq. qıyıq. mayil. çəplik < çaplıq. alpıq. çapılıq. çəp < sap ( < sapmaq). qaçıq. sapıq. müəvvəc.
inad.
çapraz çalpaz > çəpraz. çalva > çəlipa. çalava.
ivikəc. ivkəc.
münhəni. kəj.
yala.
yayıq. münhəni. inhinayi.
ləngik. əksik. (# dəngik. əksiksiz. doğru).
bir olayın dərəcəsin bəlirən cızğı. qırafik.
sıcaqlıq əğrisi.
ürək çapma əğrisi.
evlənim artış, azalış əğrisi.
əğri olsun yol olsun, düz danışan dil olsun: yolunan gedən yorulmaz, acdan yemək sorulmaz.
hər nəyin kiçiyi, əğri büğrüsü, kökünə oxşamayan: bic.
təndirdən çörək, çölmək, nərsə götürmək üçün, başı əğri uzun şiş: ərsin. əğsin.
əğri büğrü: kələ kötür. qıyşıq mıyşıq. əğrəm buğram.- kələ kötür yollar.- əğri, bükük, qartal dimdikli: qıvraq qaqalı.
əğri büğri gedmək: sapatmaq.
əğri büğri: qıyşıq. qınqır. yanaki. doğru olmayan. yay verib duran. qovqı. kovqı. kəc. əciş bücüş. çarpıq. yamrı yumru. kəc məc. düzgün olmayan. yer yer əğilmiş. devçev. devəc < devir çevir. ziqzaq. qant qunt. qantın quntun. qayta quyta. qanqal. yamrı yumru. kəc məc. düzgün olmayan. yer yer əğilmiş.
dar, əğri büğrü yol: çobanyolu. patiqa.- dışa doğru əğri: dışlaq. çox eşiklik. eşikraq.
devçev, devəc yol: ziqzaqlı yol.- əğri büğrü kişi: çalqanaq. çağanaq.- əğri büğrü: dolamac. dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə dönə, dolana dolana bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə.
əli əğri: oğrı. yolsuz. kümsük. gümsük. oğru. uğursuz.- suç, əğri, xəta qılmamaq: uslu, dinc işləmək. sapmamaq. doğru durmaq.- ucu əğri dəğnək: çövgən. çevqan.- az əğri: əğricə.
əğri baxmaq: yaman istəklə, qızqınlıqla baxmaq.
ucu əğri, çəngəlli: ayqıt. əğric. əğic. çoğan. çovqan. çövgən. çöngən. çevrik. çevik.- əğri gedmək: tərs, qarşı qılınmaq.
əğri oturub, doğru qonuşmaq: öz görüşlərinə uymasa belə, doğru olanı söyləmək.
əğri vurulmuş haça, dəsdək: əliböğründə.- ışıq əğrisi: ışıq münhəni
yol əğrisi: yol münhəni

ƏQRİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğri. çonçaq. yanaki. yan yatmış. zuqqu. şaşı. çüyrə. tərs. asqı. əksi. qılca. qıyık. çapraz. qınğır. belqav. belkəv. buruş. bükük. çaldiyin. çarpaz. qılmay. yan yatmış. qıcaq. qıycaq. qılanç. qıysıx. qıytıq. yamuq. qılav. qılca.
əğri bacaqlı: tırbıc.- qılca müyüz: əğri buynuzlu inək.
ayağlarını əğri basan: çarpıq. baymaq. baymıq.
sırtı əğri: belqavsırt. kambur.
əğri burunlu: qılcaburun.
əğri büğrü: küttü. əzilmiş. qınğır boqur. qınğır mınğır.
ocaq qınğır bolsa da tütünü tüz çıxar: baca əğri olsa da dumanı düz çıxar

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri. qışıq. qıyşıq. qayşıq.
ağzı qışıq bolsada, bəyin oğlu gəpləsin.
əğri yollar düz yollara çatanmaz, borc veribdə alanmayan yatanmaz.
əğri sallaq: tısmalağ.
tısmalağ durma, düz dur.
əğri əğri gedmək: yan yan gedmək

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri. əyri.
qaypüşdə. qaybükdə. qıysım. qıysar. qıysır. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş.
qaçıq. qaçı. sapa. sapıq. sapız. çaşıq. cayıq. çaşmış. yavıq. azqın. azmış. qıysım. qıysar. qıysır. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş. kovan. çarpıq. çalpıq. çərpik. azıq

ƏQRİ : Turuz Dictionary

-doğru yoğmasa, əğri incəlməz!. (yuğmasa: gəlişməsə). (əğrilik, ot alağ kimi, ölməyir, soldurula bilir!). ¶-əğri üğrü: toğan boğan. toğan boğan. dağ dərə. sapıq sapan. dağ daş
sıraz olursa işin, sapıq sapan aşar olur

ƏQRİ : Turuz Dictionary

-əğri poxun yeyib tox gəzər, vay doğrunun tavına. (əğri bir pox tapıb tox gəzər, vay doğrunun çağına). (çağına: tavına: halına). ¶-ət yiyən quşun dimdiyi əğri olar, pox yiyənin qaşığı belində. {hər gərəyin gərəci var. hər işi özləşmiş aracı olur. (gərəci
özəl ayqıtı, aləti)}. ¶-ağzı əğri, dili düz. (dili
sözü)

ƏQRİ : Turuz Dictionary

-əğri yol, düz gedilməz. (yol əğrisi, düz gedilməz). (əğrisə yol, düz gedilməz). (əğri yolu, düz gedmək olmaz)

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri.
əğir. bükir bükri.
bükrilər, doğruya yönəlsin.
həvə. hevə. (çevirmək). çeğik (çevik).
həvə kəvə dişli: əğri çürük dişli.
həvə duvar: əğri duvar.
qıyşıq.
qıyşıq oturda, doğru gəpir (əğri otur, düz danış).
qıyşıq. tovlağ. düz olmayan.
əğri yol: qıyşıq yol.
ğeyri müstəqim. əndirekt.
əğri salıq: ğeyri müstəqim maliyat. (# doğru salıq: müstəqim maliyat).
yanğrı. yanrı.
yanrı palan: palanı əğri.
çarpıq. çərpik.
çarpıq bacaq: qışları əğri.
çaş. kəc. kəj. çəkət. çəkili. (< çəkmək). düz olmayan. bir yana çəkili olan.
yanları yuxarı çəkətli.
çəkəsin çıxartmaq: əğrisin düzəltmək.
çəp. səp (sapmaq). kəc.
əyri. yançıb. yançılağ.
əyri. kəj. sapa..¶-çarpıq, əğri büğrü kimsə: çalazon..¶-əğri kəsici arac: çalagəz..¶-doğru aşıvı, əğri başıvı yer (yeyər).-doğru uzar, əğri azar

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri. ağdın. bir yana ağmış yük. qayşıq.
ağdın yükün, barınmayar barınqa. (ağdıq yük, mənzilə çatmaz).¶-düzü yazan əğri, pisi qanmaz, düzə yanmaz, yaxar dünyanı, özü yanmaz, heç uvanmaz, üz utanmaz. (uvanmaz: vicdan ezabı çekmez)..¶-əğri büğrü: qayqışıq..¶-doğru canlansa, əğri büzülər. (doğru dirçəlsə, əğri büzülər)

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri. qayşıq. kəc..¶-doğru olsam ox kimi, yabana atarlar məni, əğri olsam yay kimi, əldə tutarlar məni. (yalan, əğri gücənmədən gücə minər)..¶-doğru uzar, əğri azar..¶-əğri azar, doğru uzar demişlər

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri. nahaq.
əğri doğru yaşanar (keçər)..¶-əğri sınınca, doğru üzülər..¶-doğru əğilər, əğri sınar

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əkri. əkiri. becəri. pərvəri. tərbiyət olunmuş

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əyri. əğri.
bükri. büğri. qayuq. kəc.
çalıq. çapıq. çaş.¶-sən doğru dur, əğri qadasın bulur

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri. əğib. yatıq. müvərrəb. oblik.
düz biçi əğib biçi: dikə hərf yatıq hərf.¶-əğri burqu: əyri büğrü

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri.
atar.atarqa.
oğru.
qonşu əğri (oğru) olmasa, bağ çəpəri, qoy damqanı neyləyər.
azığan. yasıya, qanuna boyun qoymamış, müti' olmamış.
acun qurulmuş belə.
azığan kişi azığ evində tapmış, yazılan kişi tapmaq üçün çalışsın. (acun dünya). (azığ: ağızlıq. yemək). (yazılan: yasılan: doğru. yasıya, qanuna boyun qoymuş, müti').
dönəm düzər əğri düzü, gözdü bəzər görkü üzü.(dönəm: zaman)
aclıq doğru amaca, sevgi könül əğri yamaca. (könül: həvəs. istək). (ac yemək gəzib ağ bozuna baxmadan, eşqi çəkən könlü kimi oynayar). (yaşamda aclığı gidərən son, yaşam top kimi onatılır)
əğri oğru olmasa, bağ çəpəri, qoyun damqa neyləyir.
əğri yoldan doğru amac alınmaz.
əldə qalmış əğri yay, barağ alar doğru ox. (barağ
mənzil)
bağa sezmir kəndi qıçın əğrisin, ilanı görüb əğri büğrü qınayar. (bağa: qurbağa).
nankor kişi doğru yolda duranmaz, əğri olan doğru birlə olanmaz, min söz desən bir sözüvü tutanmaz, min bal yedir, bir acını utanmaz, ilan çalsa, ağu damar dad verməz.
doğru amac əğri yolu bəğənməz, alçağ olan düzçağlara yol verməz. (düzçağ: düzolan. düz işləyən).
yutuğ, içöz yoxsa, yaşam, doğa doğru əğri tanımaz. (yutuğ
içöz vicdan).
əğri doğrulunca, doğru əğrilər. (yaşam pozuqluğa çox əğimlidir).
düz olan yol yoxikən əğri tanınmaz düzdən. (hər nəyə ölçü gərək).
əğri doğruya dönməsin batsın, doğruluq dilənçilik bilməz. (əğri oğru, kahıl qanmaz, kütbeyin üzərində çalışma).
doğru yürü onat gəzin, onğ bolsun, əğri yürən qınaqlara tuş bolar. (onat
düz. qəvi). (onğ bolsun: ras gətirsin). (qınaqlara
qaxınclara.sərzənişlərə). (doğru yeri, düz, qəvi dolan, qut gətirsin, əğri yürən qaxınclara tuş bolar).
osdurub düz oturur, əğri qoyub düz götürür. (boynuna almır).
kitos, əğri yalançıdan dosd olmaz, sınağ düşsə, sınar doslar yar qalmaz. (kitos: ikiüzlü).
günləri yoş ötəver, söz vermisən tutaver, yolun əğri qaydaver, sevdin qulluq edəver, çağun bitər, günün keçər , iş yapmağın yetinməz. (yoş: çağ. xoş. şad).
əğri tutsan düzəlməz.
ağrı əkən ağrı biçər, əğri tutan, əğri tikər

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri.
çıp. çıpıq. aykırı. dolaşıq. çolaşıq. sarqıq.
dığa. dəğəl.
doğru amac əğri aracla varmaz. (aracla: yolla)
hamını oğru, əğri görən, bir doğru yol bulmamış. (həp çevrəsin oğru görən, bir doğru yol bulamaz)
əğri bitirsə ağac, çətin düzəlmiş ola.
əğri yolu bilmədən, düzgünlüklər seçilməz. (düzgünlüklər: sədaqətlər) (yalançılığı tanımayan, sadiqligin nə olduğun bilənməz)
doğru yoldan əğri amac alınmaz.
oldağ buki, əğri yerdə doğru ağac bitərmiş, sapıq yolla doğru yollar itərmiş. (oldağ: vaqeiyyət)
seç amaca doğru yol, əğri amac oğru yol.
ucu əğri çubuq: çovqan < çevgən > çuqan. çovqan. çövgən. çuvqan. kovuq. koğuq. çənğməl. çəğməl

ƏQRİ : Turuz Dictionary

-əğri bazar uz gedməz. (uz: uzaq).¶-ilan hər yana əğri gedsədə, öz yuvasına düz gedər.¶-ət yeyən quşun dimdiyi əğri olar, pox yeyən qaşığı belində.¶-ilan kəndi əğrisin bilməz, dəviyə boynun əğri deyər.¶-sevgili göz əğri bilməz. (görməz)

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri. əyri.
qılınc. qılıc. çarpaz. çalbavar. qıysım. qıysar. qıysır. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş. ərquri. əğquri. arquri.
əğquri yatmaq: yanaki yatmaq.
əyri. qıysım. qıysar. qıysır. qıvqıq. qıyqıq. qıvqac. qıvaç. qavqıc. qıvıq. qayıq. qıqac. qıyqac. qıyaç. qayqıc. qayqıq. qıyıq. bir ucu dalıya doğru əğrilmiş düzülü nərsələr. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş. kəc. çəpəki. müvərrəb.
düz yol ilə yaşa qıl, əğri yolla yaşama!
ağzı gözü əğri: qımığ üzlü: (qımığ: əğri büğri)
əğri büğri: qımığ.
qımığ üzlü: ağzı gözü əğri.
əğri, buruq yerləri ərələməkdə işlənir: qıl buxcu. incə, əsnək ərə, biçgi.
əğri, çarpıq qıçlı, bacaqlı: qılınc. qılıc

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri. əyri.
gəlbəri. gərəvi. gələvi. qıysım. qıysar. qıysır. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş.
gəmə. qıysım. qıysar. qıysır. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş. yamuq.
gəgəy. gəgə. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş. yay. yayaq. qıvqıç. dönəncə. dönənəc. dönəcə. döncə. münhəni.
qanca, əğri burun: gəgək burun. gəgə burun.
əğri ağız: kəmçiq.
əğri büğrü: əzik üzük. əzik büzük. kərtik kürtük. kərtiş kürtüş. kərtilli.
əğri büğrü: kərtik kürtük. əzik üzük. əzik büzük.
ucu əğri ağac: gəlbərən. gəlbərə. gəlbəri. gəlvəc. gir. kovuq. koğuq. ağacdan yemiş dəğməyə, dərindən nərsəni çəkib çıxarmaq üçün ucu əğri, çəngəlli, qapcaqlı sırıq.
ağacdan yemiş dəğməyə, dərindən nərsəni çəkib çıxarmaq üçün ucu əğri, çəngəlli, qapcaqlı sırıq: gəlbərən. gəlbərə. gəlbəri. gəlvəc. gir. kovuq. koğuq. ucu əğri ağac.
ucu əğri sırıq, çubuq: kəsi. qəysi. qaysı. kovuq. koğuq.
uzun bacaqlı, uzun ayaqlı, əğri qaqalı quş çeşiti: kərvan çulluğu.
yerə qoyulub, dayanaqla əğri dikətilmiş böyük, uzun, enli ələk: gəldigedər. şətərə. ələnən nərsəni bellə üzərinə səpirlər.
əğri büğrü, pürüzlü nərsə: kətküt. gədküt. kətir kütür.
əğri üğrü, doğşanmışi, doğşanımşi, doğşanımsi qaçmaq: qıcırım, qıycırım, qıyırım bükmək. qıcırı, qıycırı, qıcılı, qıycılı bükmək, qırmaq, qaçmaq.
əğri büğrü: pozuq düzən. gəmür qümür. gəmpür qümpür.
gəmiyi əğri: etdiyi iyiliyin qarşın alanmayan. baxsız. günarıtsız. günardsız. günsüz doğmuş. düşərsiz. tutusuz. tutsuz. şanssız.
bir yanı açıq, tam həlqə olmayan əğri ağac: gənduruq. genduruq. boyunduruq. geyv. geyəv. ciğ. cik. yuğ.
əğri tutmaq: əğmək. gəgəmək.
əğri, buruq buynuzlu qoç, keçi: kəlim. kəlik. kəlin.
uzun bacaqlı, uzun ayaqlı, əğri qaqalı quş çeşiti: qərvan çulluğu
hər çeşit ucu əğri arac: gir. gəlbəri. gərəvi. gələvi

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri. qışıq. qıyşıq. qayşıq.
ağzı qışıq bolsada, bəyin oğlu gəpləsin.
əğri yollar düz yollara çatanmaz, borc veribdə alanmayan yatanmaz.
əğri sallaq: tısmalağ.
tısmalağ durma, düz dur.
əğri əğri gedmək: yan yan gedmək

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri. əyri.
qaypüşdə. qaybükdə. qıysım. qıysar. qıysır. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş.
qaçıq. qaçı. sapa. sapıq. sapız. çaşıq. cayıq. çaşmış. yavıq. azqın. azmış. qıysım. qıysar. qıysır. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş. kovan. çarpıq. çalpıq. çərpik. azıq

ƏQRİ : Turuz Dictionary

-doğru yoğmasa, əğri incəlməz!. (yuğmasa: gəlişməsə). (əğrilik, ot alağ kimi, ölməyir, soldurula bilir!). ¶-əğri üğrü: toğan boğan. toğan boğan. dağ dərə. sapıq sapan. dağ daş
sıraz olursa işin, sapıq sapan aşar olur

ƏQRİ : Turuz Dictionary

-əğri poxun yeyib tox gəzər, vay doğrunun tavına. (əğri bir pox tapıb tox gəzər, vay doğrunun çağına). (çağına: tavına: halına). ¶-ət yiyən quşun dimdiyi əğri olar, pox yiyənin qaşığı belində. {hər gərəyin gərəci var. hər işi özləşmiş aracı olur. (gərəci
özəl ayqıtı, aləti)}. ¶-ağzı əğri, dili düz. (dili
sözü)

ƏQRİ : Turuz Dictionary

-əğri yol, düz gedilməz. (yol əğrisi, düz gedilməz). (əğrisə yol, düz gedilməz). (əğri yolu, düz gedmək olmaz)

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri.
əğir. bükir bükri.
bükrilər, doğruya yönəlsin.
həvə. hevə. (çevirmək). çeğik (çevik).
həvə kəvə dişli: əğri çürük dişli.
həvə duvar: əğri duvar.
qıyşıq.
qıyşıq oturda, doğru gəpir (əğri otur, düz danış).
qıyşıq. tovlağ. düz olmayan.
əğri yol: qıyşıq yol.
ğeyri müstəqim. əndirekt.
əğri salıq: ğeyri müstəqim maliyat. (# doğru salıq: müstəqim maliyat).
yanğrı. yanrı.
yanrı palan: palanı əğri.
çarpıq. çərpik.
çarpıq bacaq: qışları əğri.
çaş. kəc. kəj. çəkət. çəkili. (< çəkmək). düz olmayan. bir yana çəkili olan.
yanları yuxarı çəkətli.
çəkəsin çıxartmaq: əğrisin düzəltmək.
çəp. səp (sapmaq). kəc.
əyri. yançıb. yançılağ.
əyri. kəj. sapa..¶-çarpıq, əğri büğrü kimsə: çalazon..¶-əğri kəsici arac: çalagəz..¶-doğru aşıvı, əğri başıvı yer (yeyər).-doğru uzar, əğri azar

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri. ağdın. bir yana ağmış yük. qayşıq.
ağdın yükün, barınmayar barınqa. (ağdıq yük, mənzilə çatmaz).¶-düzü yazan əğri, pisi qanmaz, düzə yanmaz, yaxar dünyanı, özü yanmaz, heç uvanmaz, üz utanmaz. (uvanmaz: vicdan ezabı çekmez)..¶-əğri büğrü: qayqışıq..¶-doğru canlansa, əğri büzülər. (doğru dirçəlsə, əğri büzülər)

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri. qayşıq. kəc..¶-doğru olsam ox kimi, yabana atarlar məni, əğri olsam yay kimi, əldə tutarlar məni. (yalan, əğri gücənmədən gücə minər)..¶-doğru uzar, əğri azar..¶-əğri azar, doğru uzar demişlər

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri. nahaq.
əğri doğru yaşanar (keçər)..¶-əğri sınınca, doğru üzülər..¶-doğru əğilər, əğri sınar

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əkri. əkiri. becəri. pərvəri. tərbiyət olunmuş

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əyri. əğri.
bükri. büğri. qayuq. kəc.
çalıq. çapıq. çaş.¶-sən doğru dur, əğri qadasın bulur

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri. əğib. yatıq. müvərrəb. oblik.
düz biçi əğib biçi: dikə hərf yatıq hərf.¶-əğri burqu: əyri büğrü

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri.
atar.atarqa.
oğru.
qonşu əğri (oğru) olmasa, bağ çəpəri, qoy damqanı neyləyər.
azığan. yasıya, qanuna boyun qoymamış, müti' olmamış.
acun qurulmuş belə.
azığan kişi azığ evində tapmış, yazılan kişi tapmaq üçün çalışsın. (acun dünya). (azığ: ağızlıq. yemək). (yazılan: yasılan: doğru. yasıya, qanuna boyun qoymuş, müti').
dönəm düzər əğri düzü, gözdü bəzər görkü üzü.(dönəm: zaman)
aclıq doğru amaca, sevgi könül əğri yamaca. (könül: həvəs. istək). (ac yemək gəzib ağ bozuna baxmadan, eşqi çəkən könlü kimi oynayar). (yaşamda aclığı gidərən son, yaşam top kimi onatılır)
əğri oğru olmasa, bağ çəpəri, qoyun damqa neyləyir.
əğri yoldan doğru amac alınmaz.
əldə qalmış əğri yay, barağ alar doğru ox. (barağ
mənzil)
bağa sezmir kəndi qıçın əğrisin, ilanı görüb əğri büğrü qınayar. (bağa: qurbağa).
nankor kişi doğru yolda duranmaz, əğri olan doğru birlə olanmaz, min söz desən bir sözüvü tutanmaz, min bal yedir, bir acını utanmaz, ilan çalsa, ağu damar dad verməz.
doğru amac əğri yolu bəğənməz, alçağ olan düzçağlara yol verməz. (düzçağ: düzolan. düz işləyən).
yutuğ, içöz yoxsa, yaşam, doğa doğru əğri tanımaz. (yutuğ
içöz vicdan).
əğri doğrulunca, doğru əğrilər. (yaşam pozuqluğa çox əğimlidir).
düz olan yol yoxikən əğri tanınmaz düzdən. (hər nəyə ölçü gərək).
əğri doğruya dönməsin batsın, doğruluq dilənçilik bilməz. (əğri oğru, kahıl qanmaz, kütbeyin üzərində çalışma).
doğru yürü onat gəzin, onğ bolsun, əğri yürən qınaqlara tuş bolar. (onat
düz. qəvi). (onğ bolsun: ras gətirsin). (qınaqlara
qaxınclara.sərzənişlərə). (doğru yeri, düz, qəvi dolan, qut gətirsin, əğri yürən qaxınclara tuş bolar).
osdurub düz oturur, əğri qoyub düz götürür. (boynuna almır).
kitos, əğri yalançıdan dosd olmaz, sınağ düşsə, sınar doslar yar qalmaz. (kitos: ikiüzlü).
günləri yoş ötəver, söz vermisən tutaver, yolun əğri qaydaver, sevdin qulluq edəver, çağun bitər, günün keçər , iş yapmağın yetinməz. (yoş: çağ. xoş. şad).
əğri tutsan düzəlməz.
ağrı əkən ağrı biçər, əğri tutan, əğri tikər

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri.
çıp. çıpıq. aykırı. dolaşıq. çolaşıq. sarqıq.
dığa. dəğəl.
doğru amac əğri aracla varmaz. (aracla: yolla)
hamını oğru, əğri görən, bir doğru yol bulmamış. (həp çevrəsin oğru görən, bir doğru yol bulamaz)
əğri bitirsə ağac, çətin düzəlmiş ola.
əğri yolu bilmədən, düzgünlüklər seçilməz. (düzgünlüklər: sədaqətlər) (yalançılığı tanımayan, sadiqligin nə olduğun bilənməz)
doğru yoldan əğri amac alınmaz.
oldağ buki, əğri yerdə doğru ağac bitərmiş, sapıq yolla doğru yollar itərmiş. (oldağ: vaqeiyyət)
seç amaca doğru yol, əğri amac oğru yol.
ucu əğri çubuq: çovqan < çevgən > çuqan. çovqan. çövgən. çuvqan. kovuq. koğuq. çənğməl. çəğməl

ƏQRİ : Turuz Dictionary

-əğri bazar uz gedməz. (uz: uzaq).¶-ilan hər yana əğri gedsədə, öz yuvasına düz gedər.¶-ət yeyən quşun dimdiyi əğri olar, pox yeyən qaşığı belində.¶-ilan kəndi əğrisin bilməz, dəviyə boynun əğri deyər.¶-sevgili göz əğri bilməz. (görməz)

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri. əyri.
qılınc. qılıc. çarpaz. çalbavar. qıysım. qıysar. qıysır. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş. ərquri. əğquri. arquri.
əğquri yatmaq: yanaki yatmaq.
əyri. qıysım. qıysar. qıysır. qıvqıq. qıyqıq. qıvqac. qıvaç. qavqıc. qıvıq. qayıq. qıqac. qıyqac. qıyaç. qayqıc. qayqıq. qıyıq. bir ucu dalıya doğru əğrilmiş düzülü nərsələr. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş. kəc. çəpəki. müvərrəb.
düz yol ilə yaşa qıl, əğri yolla yaşama!
ağzı gözü əğri: qımığ üzlü: (qımığ: əğri büğri)
əğri büğri: qımığ.
qımığ üzlü: ağzı gözü əğri.
əğri, buruq yerləri ərələməkdə işlənir: qıl buxcu. incə, əsnək ərə, biçgi.
əğri, çarpıq qıçlı, bacaqlı: qılınc. qılıc

ƏQRİ : Turuz Dictionary

əğri. əyri.
gəlbəri. gərəvi. gələvi. qıysım. qıysar. qıysır. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş.
gəmə. qıysım. qıysar. qıysır. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş. yamuq.
gəgəy. gəgə. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş. yay. yayaq. qıvqıç. dönəncə. dönənəc. dönəcə. döncə. münhəni.
qanca, əğri burun: gəgək burun. gəgə burun.
əğri ağız: kəmçiq.
əğri büğrü: əzik üzük. əzik büzük. kərtik kürtük. kərtiş kürtüş. kərtilli.
əğri büğrü: kərtik kürtük. əzik üzük. əzik büzük.
ucu əğri ağac: gəlbərən. gəlbərə. gəlbəri. gəlvəc. gir. kovuq. koğuq. ağacdan yemiş dəğməyə, dərindən nərsəni çəkib çıxarmaq üçün ucu əğri, çəngəlli, qapcaqlı sırıq.
ağacdan yemiş dəğməyə, dərindən nərsəni çəkib çıxarmaq üçün ucu əğri, çəngəlli, qapcaqlı sırıq: gəlbərən. gəlbərə. gəlbəri. gəlvəc. gir. kovuq. koğuq. ucu əğri ağac.
ucu əğri sırıq, çubuq: kəsi. qəysi. qaysı. kovuq. koğuq.
uzun bacaqlı, uzun ayaqlı, əğri qaqalı quş çeşiti: kərvan çulluğu.
yerə qoyulub, dayanaqla əğri dikətilmiş böyük, uzun, enli ələk: gəldigedər. şətərə. ələnən nərsəni bellə üzərinə səpirlər.
əğri büğrü, pürüzlü nərsə: kətküt. gədküt. kətir kütür.
əğri üğrü, doğşanmışi, doğşanımşi, doğşanımsi qaçmaq: qıcırım, qıycırım, qıyırım bükmək. qıcırı, qıycırı, qıcılı, qıycılı bükmək, qırmaq, qaçmaq.
əğri büğrü: pozuq düzən. gəmür qümür. gəmpür qümpür.
gəmiyi əğri: etdiyi iyiliyin qarşın alanmayan. baxsız. günarıtsız. günardsız. günsüz doğmuş. düşərsiz. tutusuz. tutsuz. şanssız.
bir yanı açıq, tam həlqə olmayan əğri ağac: gənduruq. genduruq. boyunduruq. geyv. geyəv. ciğ. cik. yuğ.
əğri tutmaq: əğmək. gəgəmək.
əğri, buruq buynuzlu qoç, keçi: kəlim. kəlik. kəlin.
uzun bacaqlı, uzun ayaqlı, əğri qaqalı quş çeşiti: qərvan çulluğu
hər çeşit ucu əğri arac: gir. gəlbəri. gərəvi. gələvi