Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİLMƏK

ƏQRİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrilmək.
qala quşatılmaq. sarılmaq. ip əğrilmək.
çarpılmaq.
quru ağac əğrilməz.
qıvrılmaq. bükülmək. qırtılmaq. qatlanmaq. çəkilib toplanmaq.
iplik, saç, qıl qıvrıldı.
bu kitabın yapraqları qıvrılmış.
qıvrıla qalmaq: gəbərmək.
qıyşmaq. yönəlmək. sapmaq. meyillənmək.
sapaşmaq. yolundan çıxmaq. bürkülmək. burulmaq. caymaq.
əlim sapaşdı.
sapılmaq. dönülmək. yayılmaq.
yol sağa sapılır

ƏQRİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrilmək. əprilmək. abrılmaq. abılmaq. albırmaq. avrılmaq.
bükülmək. yığılmaq.
hamısı onun üstünə abrıldılar.
çəkil oyana. abılma üstümə
ərimək. əğilmək. yastılmaq. sarqmaq. yalığmaq. yıxılmaq. çəkinməmək. yalvarmaq.
əprimək. çürümək.
istənmək. meyl edmək

ƏQRİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrilmək. ərilmək. əğrikmək. ərimək. ərinmək. aşınmaq. əsginmək. püskünmək. kövnəlmək > köhnəlmək. çürümək. yarparınmaq. yıpranmaq.
əğrilib, bükülüb, yönəlirsə: olursa. olmuş olursa. əgər (< əğmək).
əgər çağında çatırsa.- əğrilmiş ipliklərin taxıldığı çatal dəğnək: hörəkə. örəkə

ƏQRİLMƏK : Turuz Dictionary

əğrilmək. qayqılmaq. bükülmək. qıvrışmaq. çarpınmaq. çalpınmaq. yeninmək. sınınmaq. meyillənmək. yanğamaq. yanğılamaq. yanlamaq. yan vermək. bir yana yanlamaq.
bu duvar içəri qayqılıb

ƏQRİLMƏK : Turuz Dictionary

-(fırlanıb) dalıya əğrilmək (çönmək): öğrülmək

ƏQRİLMƏK : Turuz Dictionary

əğrilmək.
{əvrilmək. evrilmək}{bövrülmək. böğrülmək} qıysarmaq.
başı sola qıysarmış

ƏQRİLMƏK : Turuz Dictionary

burulmaq. sapmaq. münhərif olmaq

ƏQRİLMƏK : Turuz Dictionary

əğrilmək.
ərilmək. əğrikmək. ərinmək. aşınmaq. əsginmək. püskünmək. kövnəlmək > köhnəlmək. kövnəlmək. köfünmək. köfnümək. kövünmək. kövnümək. çürümək. yarparınmaq. yıpranmaq.
ərrilmək. gərrilmək. gərğilmək. açılmaq. yarçılmaq

ƏQRİLMƏK : Turuz Dictionary

əğrilmək. qayqılmaq. bükülmək. qıvrışmaq. çarpınmaq. çalpınmaq. yeninmək. sınınmaq. meyillənmək. yanğamaq. yanğılamaq. yanlamaq. yan vermək. bir yana yanlamaq.
bu duvar içəri qayqılıb

ƏQRİLMƏK : Turuz Dictionary

-(fırlanıb) dalıya əğrilmək (çönmək): öğrülmək

ƏQRİLMƏK : Turuz Dictionary

əğrilmək.
{əvrilmək. evrilmək}{bövrülmək. böğrülmək} qıysarmaq.
başı sola qıysarmış

ƏQRİLMƏK : Turuz Dictionary

burulmaq. sapmaq. münhərif olmaq

ƏQRİLMƏK : Turuz Dictionary

əğrilmək.
ərilmək. əğrikmək. ərinmək. aşınmaq. əsginmək. püskünmək. kövnəlmək > köhnəlmək. kövnəlmək. köfünmək. köfnümək. kövünmək. kövnümək. çürümək. yarparınmaq. yıpranmaq.
ərrilmək. gərrilmək. gərğilmək. açılmaq. yarçılmaq