Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRƏTİ

ƏQRƏTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrəti saç: taxma saç. peruk

ƏQRƏTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrəti. ( < əkmək). iğrət. eyrəti.
yapışımış, tapşırılmış, alınmış yaxud verilmiş nərsə. ödünc. borc, özəlliklə əlborcu. əkəl borc. əmanət.
keçici. alınma. əmanət.
eləbelə. gəlişigözəl. özənsiz. diqqətsiz qılınmış iş. ələki. bax > əğrəlti.
düz, olduğu yerindən keçit olaraq əğilmiş, bükülmüş nərsə. alınmış borc, ödünc. ariyət.
əğrəti para.
əğrəti geyim.
əğrəti alıb vermək: borc alıb vermək.
keçəri. uçarı. müvəqqəti. müəlləq. qoyulub götürülən. qurulmuş olmayan.
uçarı yaşam. uçarı çevrən.
şamdanın tablası əğrətidir.
əğrəti duvar.
əğrəti köprü.
devələt gücü iyəsinə əğrəti sayılır.
dal quşa, əğrəti otraqdır.
qoyma. sünni. əkmə. əklənmiş, yapışılmış.
doğal, təbiy olmayan.
əğrəti diş: qoyma diş.
əğrəti saç.
əğrətiyə almaq: onarma (tə;mir) üçün, nərsənin himin boşaldıb dirək, dəstək üsdə saxlamaq.
ələnti. yerli olmayaraq bir yerdə qalmaq.
əğrəti oturmaq.
ödünc. borc. ariyət.
yaya qoymuş kişini əğrəti at, yol yarısı.
əğrəti kitab olmaz: kitab borc verilməz.
əğri. düz olmayan.
bu əğrəti baxışlar, yandırar yaxar.
boşlu.
tapuş. əmanət.
əğrəti vermək: tapşurmaq. əmanət vermək

ƏQRƏTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrəti. əğrəti.
əğrəti verilən nərsə: (bir sürə üçün. müvəqqəti) borc. bergi. vergi.
vergisin istəmək: borcun istəmək.
müvəqqəti.
əğrəti, müvəqqəti tikiş: ilinti tikiş: iri iri tikiş. qatalama. qataq. kök. kökləmə.
ödünc. borc. almatıq. alımtıq.
ələnti. əlborcu.
əğrəti vermək: əlborcu, ödün vermək.
əğrəti diş: taxma, qoyma, mənoi diş.
əğrəti durmaq: hər an qalxacaq kimi oturmaq.
ğrəti ata minən, tez enər.
ödünc. borc.
taxma. keçici. ötəri.
iğrəti, taxma, keçici, ötəri tutturmaq, bağlamaq: qandağlamaq. çanqallamaq. çəngəlləmək. ilgəkləmək.
dosdoğru, iyi oturmamış, yerləşməmiş. intibaq edməmiş. geçici. geçən. keçəgən. keçib gedən. keçəri. ötücü. əslək. əsnək. dayimi olmayan. durasız. qeyri sabit. sürəksiz. davamsız. sübatsız. ariyəti. müvəqqəti.
ötünc. ödünc. borc. birovuz.
əğrəti ata minən, tez enər.
açılıb qapanar, iğrəti, əğrəti, dolabac bartıvan, nərdüvan: qısqaç

ƏQRƏTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrəti. qıydırma. süslü püslü. cafcaflı. yapmacığ

ƏQRƏTİ : Turuz Dictionary

əğrəti. qavaltaq. qoyma

ƏQRƏTİ : Turuz Dictionary

əğrəti. eyrəti. yasma. taxma

ƏQRƏTİ : Turuz Dictionary

əğrəti. iğrəti. dəğişgən. əslək. əsnək. qoyma. axşamlı. bitəgən. bitən. bitimli. gedi. gədi. gedili. gedici. geçən. keçəgən. ötəgən. keçən. keçəri. keçici. sonçul. sonlu. sönəri. sona ərən. tükənən. yoxalan. qalımsız. qapatlı. qalasız. durasız. dayimi olmayan. mütənahi. nəhayətli. xitamlı. zuvallı. ölümlü. müvəqqəti. qeyri sabit. fani

ƏQRƏTİ : Turuz Dictionary

əğrəti.ələnti. borc.
əğrəti ata minən, tez enər

ƏQRƏTİ : Turuz Dictionary

əğrəti. geçici. keçici. geçginçi. qoyma.
geçginçi gözəlliyə uyduq, içginçidən olduq.
əğrəti, keçəri, müvəqqəti işə tutulan kimsə: gəzəkçi. kəzəkçi. gəzək. qoyma.
əğrəti, keçəri, soğur, müvəqqəti iş: qoyma

ƏQRƏTİ : Turuz Dictionary

əğrəti. qavaltaq. qoyma

ƏQRƏTİ : Turuz Dictionary

əğrəti. eyrəti. yasma. taxma

ƏQRƏTİ : Turuz Dictionary

əğrəti. iğrəti. dəğişgən. əslək. əsnək. qoyma. axşamlı. bitəgən. bitən. bitimli. gedi. gədi. gedili. gedici. geçən. keçəgən. ötəgən. keçən. keçəri. keçici. sonçul. sonlu. sönəri. sona ərən. tükənən. yoxalan. qalımsız. qapatlı. qalasız. durasız. dayimi olmayan. mütənahi. nəhayətli. xitamlı. zuvallı. ölümlü. müvəqqəti. qeyri sabit. fani

ƏQRƏTİ : Turuz Dictionary

əğrəti.ələnti. borc.
əğrəti ata minən, tez enər

ƏQRƏTİ : Turuz Dictionary

əğrəti. geçici. keçici. geçginçi. qoyma.
geçginçi gözəlliyə uyduq, içginçidən olduq.
əğrəti, keçəri, müvəqqəti işə tutulan kimsə: gəzəkçi. kəzəkçi. gəzək. qoyma.
əğrəti, keçəri, soğur, müvəqqəti iş: qoyma