Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİQ

ƏQSİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksik
{( ö < > ə) öksük. üksük. az.}.
ağsıq. axsıq. yetməv. kəməv. çolta. çalto. qısa. naqis. azay. əksiklik. azaylıq (azaymaq).
{əksək (ək gərəyi olan). ( < əksiz). (ək < metatez > kə) kəsik}. güdük. yarım. naqis. astın. az. kəm. bütün olmayan. az. aqsaq. naqis. qısıq. qasıq. naqis. eybli. qusur. düşük. altına üstünə tutmaz. mə;yub. eyb. nüqsan. gədik. kəm. az. naqis. nüqsan. nüqsan. qusur. qalıq. qalıqut. naqis. natəmam. qısır. naqis.
qısır oyulu (fikirli).
yetişməğən.- astın gəlir.
yarım kişi.
bir öğrətmənimiz var oda yarım.
bu işin əsgiyi nədir.
yazının əsgiklərin çıxarmaq.
bu kitab doludu əksiginən.
ağlı əksik.
sağlamı əksik. itmiş. əksilmiş. yoxa çıxmış. məfqud.
yardıçın əksik olsun.
bizdən əksik ol: bizi burax. bizi qurtar.
işimiz əksikləri doldurmaqdır.
əksik, gədik tamamlamaq.
tümlənin (cümlə) orası qalıq görünür.
əksik doğmaq: cocuq çağı gəlmədən doğmaq.
əksik olaraq: qala (# geçə). qalmış. qabaq.
bayrama iki qala gəlin.
beşə beş qala getdi

ƏQSİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksik.
kəm. qalıq. natəmam. namükəmməl. kəsgik. kəsgit. əsgik. naqis.
kəmit. çəntik. çantıq. çaltıq. kəntik. kərtik. kantıq. qantıq. qısır. qusur. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan.
naqis. az.
nuqsan. aşağı. qusur. yayaq. yayqa.xəta. utancaq. eyb. ayıb. ləkə.
kərik. kəmik. kəmlik. qalıq. çalıq. salıq. azıq. açıq. qırıq. bitməmiş. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. qusur.naqis.
atıq. ataq. yanığ. yanlıq. yalnıq. əğri. əğrik. yayaq. yayqa. qusur. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan.
əsgik. azay.
ləngik. əğri. (# dəngik. əksiksiz. doğru).
yetərsiz. yetməyən. kifayətsiz.
yoxluğun, əksikliyin duymaq: edəməmək.
kitabsız edəmirəm.
əksik bıraqmaq: tamamlamamaq.
əksik doğmaq: çağından öncə doğmaq.
əksik ətək: qadın. qarı. əş. arvad.
əksik edməmək: əsirgəməmək. qıymaq. bulundurmaq.
əksik gədik: bir para ufaq təfəq əksiklər.
əksik gəlmək: yetişməmək. çatışmamaq. kafi olmamaq.
əksik olma!:
sağ ol;.
var ol;.
təşəggür;.
əksik olmamaq: var (bar) olmaq. dayaqlı, davamlı bulunmaq.
əksik olsun:
batası!. öləsi!. yox olası!.
olmaması daha iyi olan nərsə.
geri, əksik olmamaq: aşağı qalmamaq.
artıq əsgik, iləri geri qonuşmamaq: uzun qıssa qonuşmamaq.
əksiklərin gidərmək: düzüb qoşmaq.
şübhəli, gizli əksiklik: bit yeniği, yeyiği.
artıq əksik: ifrat təfrit. qasıq qısıq. ağır yüngül. anğıl engil. aşırı yasırı. doluq soluq. qatı yatı. bəkiş çəkiş. qatır yatır. qamıt kəmit. qaşağı aşağı. uzuq üzüq. alt üst. artıq yartıq. yapıc yasıc.
əksikləri, pislikləri, iç üzü açığa çıxmaq: ipliyi bazara çıxmaq.
nərsiyə görə öncə, qabax, əksik olaraq: qala
ona üç qala.
bir metir qala

ƏQSİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksik. çola. cola. gədik. fürsət. qırtı. az. qıyav. nüqsan. qusurlu. şarayıb. çarayıb. utanc. ayıb. qusur

ƏQŞİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkşik. (> əksə (fars)) əğşik. əkşi. əğşi (< əğmək). asıq. əksək. çəngəkli. aslaq. sallaq. aslaq.
əkşik üz: düğün qaşlı: çatıq qaşlı: qaş qabaqlı. qızqın. darqın. sınırlı

ƏQŞİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkşik. əkşi.
üzü əkşik: üz əkşidən. üzü gülməz. sorıtğan

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

əksik.
qalıcı olmayan. fani. payidar qalmayan.
əksik evrən: fani dünya.
əksik olmayasız: payidar olasız.
əğsik. qınamısıq. istehzalı.
kəminik. kəmnik. kəmgin. azıq. üzrük. kəmik. kəmgil. qısrıt. qıtsığ. qısrıtlı. qıtsırlı. nüqsanlı. naqis. azlı

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

-arı görməmiş bal olmaz, nazdan əksik yar olmaz

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

əksik
kəm əksik: çox əksik

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

əksik. əsgik < əğsik (< əğmək: azaltmaq).
naqis. dolu olmayan.
ənkə. enqo (< enmək). düçcə (< düşcə). (firumayə. rezil. pəst. bədcins. dun).
kəssik. döğsük. naqis.
(kəsgik: kəsik. kəsigi olan). az. naqis.
az. kəm. naqis.
genə az gəldi.
əni az gəlir.
kərək. naqis.
çəkşik. gəs. türş. tüğşuq. ağzı yığan, buran dad. meyxuş..¶-artıq əksik: arıt yarıt..¶-əksik ətək: minijob

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

əksik. kətim. kərim. kəsim.
kərim yetirmək: nərsənin əksiyin, dalısın gətirmək, bitirmək

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

-əksik yaramaz. yarmat (yarmaz).namət.
yemə yarmat çörəyin, günün tapar başqa çalar

ƏQSİQ : Turuz Dictionary


ya al götür geri qalanımı, yada gəl bitir əksik olanımı. (əksik olanımı: əksik yanımı. yarı yanımı).
artıq danışmaq suçdursa, əksik danışmaq böyügündəndir.
əksik satdın, artıq aldın, kimin qaldı, kimə qaldı

ƏQSİQ : Turuz Dictionary


yağ başından yağ əksik, dağ başından qar əksik olmaz

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

əksik.
biçik. alıq. alqın. atıq. açıq. adrıq. atrıq. ayrıq. ayratı. açırat. açırıt. açrıt.
alımsız. arnaşsız. biçəksiz. pitisiz. pitiksiz. bitiksiz. bitgisiz. qırıq. köfük. kövük. boş. kofı. kovı. koz. kovuz.
böləmsiz. böləcsiz. böləksiz. bölgüsüz.
çarasız. çıxırsız. üzsır. gücsüz. düşgün. düşük. düşmüş. düşük.
düzəsiz. geçinəməz. geçinməz. ərməz. ərməzin. qırat. qırbat. qırman. olunmaz. olunsuz. gücünsüz. gücülsüz.
onarsız. onursuz. düşgün. düşük.
orasız. ornasız. oransız. oransız. oracsız. orcasız. duracsız. durcasız. otasız. otsuz. ölçənsiz. ölçəsiz. ölçüsüz.
qıyratsız. paysız. paysaç. sayqaç. saça. saçqa. qırtıl. qağraz. qağrız. qaqarız.
koğuz. koğruz. koğarız. kovuz. kovruz. kovarız. kovsuk. oğsuq. yoxsuq. yoxana. yoxsul. yoxsum. yoxsun. yoxçun. yoxçul. yoxsal. yoxuz. qopuq. dadsız.
beçara. taysız. qıyınsız. qıyıq. qıtıq. korana. koran. korunaq. yararsız. yaraşsız. sağınsız. sütsüz. üləşsiz. tapışsız. bəhrəsiz.
quru. yalnağ. fəqir. cüğürd. süğürd. züğürd. hissəsiz. sıxıq. yavınc. məhrum. möhtac.
nəsibsiz. günsüz doğmuş. düşərsiz. düşüz. düşsüz. olcaysız. bolcaysız. tutusuz. tutsuz. ulduzsuz. yarduzuz. şanssız. tale’siz. talehsiz. zavallı.
təsadüf. təsadüm. ittifaq. sanihə. əksidan.
sevməyənlər əksik qalır, sevəgənlər butun alır. (butun alır: diləyinə çatır)

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

əksik. yarım. naqis.
arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən. (töz: düz. öz. təməl)

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

əksik. əsgik.
kəsik. kəsir. kəmiş. naqis.
pozuq. fəna. kəsik. fəna. fani. kəsit. kərit. fəna. çorman. korman.
kəsik evrən (dünya). kimə qaldı, nəverdisə, nələr aldı. çox iti qaçan qaldı, yatan qaldı?.
kəsik evrən (dünya). verdiyi bir ovuc, aldığı min ovuc.
bir kəsik can verir, min bütün can alır.
o kəsiklər kəsiyidir, alverə girmə.
kəməgin. miskin.
kəmçiq. yarımçıq.
qabı kəmçik doldur.
kəmçik sərin düşüb.
kəsə. kəsi. naqis.
əksik vermək: əksitmək. kəsmək. bir bölümün verməmək. qısrıtmaq. qırsıtmaq. tənzil edmək.
aylığının beşdə birin kəsdilər

ƏQŞİQ : Turuz Dictionary

əkşik. əkşit. əkişit. əkişik. əkləşit. əkləşik. qavşut. qavşıt. qavuşut. qavuşıt. qaşut. qaşat. qovşut. qoşut. qoşat. qavşıt. qovuşut. qavuşıt. qarşut. qarşıt. qaşıt. qaşut. qoğşut. qağşıt. qoğuşut. qağuşıt. çarpşıt. çarpşut. çarpışıt. çarpışut. çapşıt. ç

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

əksik.
qalıcı olmayan. fani. payidar qalmayan.
əksik evrən: fani dünya.
əksik olmayasız: payidar olasız.
əğsik. qınamısıq. istehzalı.
kəminik. kəmnik. kəmgin. azıq. üzrük. kəmik. kəmgil. qısrıt. qıtsığ. qısrıtlı. qıtsırlı. nüqsanlı. naqis. azlı

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

-arı görməmiş bal olmaz, nazdan əksik yar olmaz

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

əksik
kəm əksik: çox əksik

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

əksik. əsgik < əğsik (< əğmək: azaltmaq).
naqis. dolu olmayan.
ənkə. enqo (< enmək). düçcə (< düşcə). (firumayə. rezil. pəst. bədcins. dun).
kəssik. döğsük. naqis.
(kəsgik: kəsik. kəsigi olan). az. naqis.
az. kəm. naqis.
genə az gəldi.
əni az gəlir.
kərək. naqis.
çəkşik. gəs. türş. tüğşuq. ağzı yığan, buran dad. meyxuş..¶-artıq əksik: arıt yarıt..¶-əksik ətək: minijob

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

əksik. kətim. kərim. kəsim.
kərim yetirmək: nərsənin əksiyin, dalısın gətirmək, bitirmək

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

-əksik yaramaz. yarmat (yarmaz).namət.
yemə yarmat çörəyin, günün tapar başqa çalar

ƏQSİQ : Turuz Dictionary


ya al götür geri qalanımı, yada gəl bitir əksik olanımı. (əksik olanımı: əksik yanımı. yarı yanımı).
artıq danışmaq suçdursa, əksik danışmaq böyügündəndir.
əksik satdın, artıq aldın, kimin qaldı, kimə qaldı

ƏQSİQ : Turuz Dictionary


yağ başından yağ əksik, dağ başından qar əksik olmaz

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

əksik.
biçik. alıq. alqın. atıq. açıq. adrıq. atrıq. ayrıq. ayratı. açırat. açırıt. açrıt.
alımsız. arnaşsız. biçəksiz. pitisiz. pitiksiz. bitiksiz. bitgisiz. qırıq. köfük. kövük. boş. kofı. kovı. koz. kovuz.
böləmsiz. böləcsiz. böləksiz. bölgüsüz.
çarasız. çıxırsız. üzsır. gücsüz. düşgün. düşük. düşmüş. düşük.
düzəsiz. geçinəməz. geçinməz. ərməz. ərməzin. qırat. qırbat. qırman. olunmaz. olunsuz. gücünsüz. gücülsüz.
onarsız. onursuz. düşgün. düşük.
orasız. ornasız. oransız. oransız. oracsız. orcasız. duracsız. durcasız. otasız. otsuz. ölçənsiz. ölçəsiz. ölçüsüz.
qıyratsız. paysız. paysaç. sayqaç. saça. saçqa. qırtıl. qağraz. qağrız. qaqarız.
koğuz. koğruz. koğarız. kovuz. kovruz. kovarız. kovsuk. oğsuq. yoxsuq. yoxana. yoxsul. yoxsum. yoxsun. yoxçun. yoxçul. yoxsal. yoxuz. qopuq. dadsız.
beçara. taysız. qıyınsız. qıyıq. qıtıq. korana. koran. korunaq. yararsız. yaraşsız. sağınsız. sütsüz. üləşsiz. tapışsız. bəhrəsiz.
quru. yalnağ. fəqir. cüğürd. süğürd. züğürd. hissəsiz. sıxıq. yavınc. məhrum. möhtac.
nəsibsiz. günsüz doğmuş. düşərsiz. düşüz. düşsüz. olcaysız. bolcaysız. tutusuz. tutsuz. ulduzsuz. yarduzuz. şanssız. tale’siz. talehsiz. zavallı.
təsadüf. təsadüm. ittifaq. sanihə. əksidan.
sevməyənlər əksik qalır, sevəgənlər butun alır. (butun alır: diləyinə çatır)

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

əksik. yarım. naqis.
arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən. (töz: düz. öz. təməl)

ƏQSİQ : Turuz Dictionary

əksik. əsgik.
kəsik. kəsir. kəmiş. naqis.
pozuq. fəna. kəsik. fəna. fani. kəsit. kərit. fəna. çorman. korman.
kəsik evrən (dünya). kimə qaldı, nəverdisə, nələr aldı. çox iti qaçan qaldı, yatan qaldı?.
kəsik evrən (dünya). verdiyi bir ovuc, aldığı min ovuc.
bir kəsik can verir, min bütün can alır.
o kəsiklər kəsiyidir, alverə girmə.
kəməgin. miskin.
kəmçiq. yarımçıq.
qabı kəmçik doldur.
kəmçik sərin düşüb.
kəsə. kəsi. naqis.
əksik vermək: əksitmək. kəsmək. bir bölümün verməmək. qısrıtmaq. qırsıtmaq. tənzil edmək.
aylığının beşdə birin kəsdilər

ƏQŞİQ : Turuz Dictionary

əkşik. əkşit. əkişit. əkişik. əkləşit. əkləşik. qavşut. qavşıt. qavuşut. qavuşıt. qaşut. qaşat. qovşut. qoşut. qoşat. qavşıt. qovuşut. qavuşıt. qarşut. qarşıt. qaşıt. qaşut. qoğşut. qağşıt. qoğuşut. qağuşıt. çarpşıt. çarpşut. çarpışıt. çarpışut. çapşıt. ç