Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİQSİZ

ƏQSİQSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksəksiz.
bütün. kamil.
davamlı. qırıqsız.
şarayıbsız. qusursuz. ayıbsız. qusursuz. mükəmməl. tam.
tüqüz. tüküz. düz. tam. qusursuz. yonat. tam. bütün. mükəmməl

ƏQSİQSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksiksiz. kəsirsiz.
kəmsiz. kəmiz. bütün.tam.
kəsirsiz. tamm. som. dördyüzlü: dörtdördlük. kamil. mükəmməl.
daldalına.
qırıqsız. qırılmaz. kəsirsiz. sürəli. sürəkli. dayaqlı. davamlı. dəvamlı.
dəngik doğru. (# ləngik: əğri. əksik).
kəmsiz. kəmiz. tam.
qırıqsız. qırılmaz. sürəli. sürəkli. dayaqlı. davamlı. dəvamlı

ƏQSİQSİZ : Turuz Dictionary

əksiksiz. bütün. qop. tam. { tam (olqun) lar yığını} onğ. önğ. onat. onuq. oluq. olqun. olqunlaşmış. olmuş. olqac. olqaş. qurcaq. qoyasa. dolqun. doluq. yetgin. yetişgin. yetmiş. yetim. ərən. ərgin. ərik. ərişgin. ərmiş. istəyini cilovlaya bilən kişi. piş

ƏQSİQSİZ : Turuz Dictionary

əksiksiz. dolun. dolum. doluq. onqun. onqul. yoğqul. qoysal. kitiksiz. qıtıqsız. qırıqsız. qısırsız. qusursuz. qurcaq. tamqıl. tam. çox yaxcı, iyi. olcağı kimi. gərəyi kimi. kamil. mükəmməl

ƏQSİQSİZ : Turuz Dictionary

əksiksiz. tam. tutal. total. küllən. kompilet.
tutal qaranlıq: qapqaranlıq. zilqaranlıq

ƏQSİQSİZ : Turuz Dictionary

əksiksiz. gəməgəm. qurcaq. sonut. tamam. doluq. kamil. mükəmməl

ƏQSİQSİZ : Turuz Dictionary

əksiksiz. kəsiksiz. qılıqlı. qıyqımlı. onsuq. qurcaq. bütün. qop

ƏQSİQSİZ : Turuz Dictionary

əksiksiz. bütün. qop. tam. { tam (olqun) lar yığını} onğ. önğ. onat. onuq. oluq. olqun. olqunlaşmış. olmuş. olqac. olqaş. qurcaq. qoyasa. dolqun. doluq. yetgin. yetişgin. yetmiş. yetim. ərən. ərgin. ərik. ərişgin. ərmiş. istəyini cilovlaya bilən kişi. piş

ƏQSİQSİZ : Turuz Dictionary

əksiksiz. dolun. dolum. doluq. onqun. onqul. yoğqul. qoysal. kitiksiz. qıtıqsız. qırıqsız. qısırsız. qusursuz. qurcaq. tamqıl. tam. çox yaxcı, iyi. olcağı kimi. gərəyi kimi. kamil. mükəmməl

ƏQSİQSİZ : Turuz Dictionary

əksiksiz. tam. tutal. total. küllən. kompilet.
tutal qaranlıq: qapqaranlıq. zilqaranlıq

ƏQSİQSİZ : Turuz Dictionary

əksiksiz. gəməgəm. qurcaq. sonut. tamam. doluq. kamil. mükəmməl

ƏQSİQSİZ : Turuz Dictionary

əksiksiz. kəsiksiz. qılıqlı. qıyqımlı. onsuq. qurcaq. bütün. qop