Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTƏLƏMƏK

ƏQTƏLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əxdələmək. (
< əğmək: əğəmək: yonmaq. biçmək). (
< ağtamaq: çıxarmaq. çəkmək). iğdişləmək. burmaq. bükmək

ƏQTƏLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əxtələmək. tutuqlamaq. enəmək. əntəmək. entəmək. korlamaq. iğdişləmək. biçmək. iğdiş edmək. qısratmaq

ƏQTƏLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əqdələmək. əxdələmək. enətmək. iğdişləmək

ƏQTƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

əxdələmək (
< çaxdalamaq. çaqdalamaq (biçmək).
ardalamaq (arıtlamaq. ayırtlamaq. (
yaxdalamaq (yandırmaq). (
dartdalamaq: dartıb çıxartmaq)

ƏQTƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

əxdələmək
< əğrətmək. əğdərmək. əxtərmək. endirmək. (# ağdarmaq. qaldırmaq).
(təxdələmək. axdalamaq. taxdalamaq. qaqdalamaq. (ərgələmək. əğgələmək: biçmək). bağlamaq. çarpmaq.
təxdələmək. arğıtlamaq. arığlatmaq. iğdişlətmək. biçələmək

ƏQTƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

əxdələmək. kəsmək. iğdişləmək. enəmək. biçmək. biçəmək. burmaq. xədimləmək

ƏQTƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

əxdələmək (
< çaxdalamaq. çaqdalamaq (biçmək).
ardalamaq (arıtlamaq. ayırtlamaq. (
yaxdalamaq (yandırmaq). (
dartdalamaq: dartıb çıxartmaq)

ƏQTƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

əxdələmək
< əğrətmək. əğdərmək. əxtərmək. endirmək. (# ağdarmaq. qaldırmaq).
(təxdələmək. axdalamaq. taxdalamaq. qaqdalamaq. (ərgələmək. əğgələmək: biçmək). bağlamaq. çarpmaq.
təxdələmək. arğıtlamaq. arığlatmaq. iğdişlətmək. biçələmək

ƏQTƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

əxdələmək. kəsmək. iğdişləmək. enəmək. biçmək. biçəmək. burmaq. xədimləmək