Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİ

ƏRİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

andax əri kim yenər: kim utar, sındırar

ƏRİ : Turuz Dictionary

-altunu od sınar, əri altun

ƏRİ : Turuz Dictionary

-altunu od sınar, əri altun..¶-uzaq yol atı sınlar, ağır gün əri. (sınlar: sınağa çəkər. yoxlar)..¶-aldış olsa yalana, altar əri çalana. (adət edilirisə yalana, kişini oğru edər, kişini oğruluğa alçadar). (aldış: adət). (altarmaq: alçatmaq. alta endirmək. dəğişmək)

ƏRİ : Turuz Dictionary

-doğulan yerin əri ol, doyulan yerin iti yox. ¶-yoləri: yol əri. fədayi. (pişmərgə)

ƏRİ : Turuz Dictionary

-qayğı əri, od yağı əridər. (qayğı: fikir xiyal)

ƏRİ : Turuz Dictionary

ərki. görəsən. aya.
ərki bunu versəm, ala biləcəyəm.
əri aldığın verdin.
görməsə dalqa üzən, ol olamaz dalquc əri

ƏRİ : Turuz Dictionary

-söz əri olmayan: qayqıç. qayqaç. qayqan. dönək. qoytan. qaytan. dəğişgən

ƏRİ : Turuz Dictionary

-atı ürkən , əri qorxan yerindən saxla. (yaşam oldağla, başa gələnlərə çəliş çalışdır. evrən dənək yok, yaşam yeridir).¶-əri qoy olan qadın, günü gündən yaşınar. (qoy: qoyun. tabe') (yaşınar: gəncləşər. cavanlaşar).¶-od qızılı, qızıl əri sınayar

ƏRİ : Turuz Dictionary


aldışa bax aldışa, qoyar əri hər işə. (aldışa: adətə). (aldışın gücü)

ƏRİ : Turuz Dictionary

-altunu od sınar, əri altun

ƏRİ : Turuz Dictionary

-altunu od sınar, əri altun..¶-uzaq yol atı sınlar, ağır gün əri. (sınlar: sınağa çəkər. yoxlar)..¶-aldış olsa yalana, altar əri çalana. (adət edilirisə yalana, kişini oğru edər, kişini oğruluğa alçadar). (aldış: adət). (altarmaq: alçatmaq. alta endirmək. dəğişmək)

ƏRİ : Turuz Dictionary

-doğulan yerin əri ol, doyulan yerin iti yox. ¶-yoləri: yol əri. fədayi. (pişmərgə)

ƏRİ : Turuz Dictionary

-qayğı əri, od yağı əridər. (qayğı: fikir xiyal)

ƏRİ : Turuz Dictionary

ərki. görəsən. aya.
ərki bunu versəm, ala biləcəyəm.
əri aldığın verdin.
görməsə dalqa üzən, ol olamaz dalquc əri

ƏRİ : Turuz Dictionary

-söz əri olmayan: qayqıç. qayqaç. qayqan. dönək. qoytan. qaytan. dəğişgən

ƏRİ : Turuz Dictionary

-atı ürkən , əri qorxan yerindən saxla. (yaşam oldağla, başa gələnlərə çəliş çalışdır. evrən dənək yok, yaşam yeridir).¶-əri qoy olan qadın, günü gündən yaşınar. (qoy: qoyun. tabe') (yaşınar: gəncləşər. cavanlaşar).¶-od qızılı, qızıl əri sınayar

ƏRİ : Turuz Dictionary


aldışa bax aldışa, qoyar əri hər işə. (aldışa: adətə). (aldışın gücü)