Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNMƏ

ƏRİNMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əriniş. ərimə. əriniş. ərişmə. ərişim.
çözülüş. çözülmə. çözülüm. pozulum. pozulma. pozuluş. dağlış. dağılış. dağılım. dağlım. dağılma. ayrışma. inhilal. həll olma.
bitginmə. bitinmə. bayatlama. bayatıma. pozulma. əsginmə. əsgimə. əsginim. əsgirmə. əsgirim. aşınma. aşınım. köhnəlmə. çiqitlənmə. qartalma. modadan düşmə. çağı keçmə. solma. gəvşəmə. yarmazlama. çürümə. əzilmə. yıpranma. əprinmə.
dəğişim. dəğmə. dəğiniş. dəğişmə. toxunuş. toxuşma. toxuşum. toxunma. təmas. ləms.
yaşlanma. yaşlaşma. yavalaşma. qocalma. sürkünmə. sürükünmə. sürüklənmə. gücənmə. gücünmə. əldən düşmə. bitşinmə. inhitat. nizul

ƏRİNMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Ərinmek"den. f.is.

ƏRİNMƏ : Turuz Dictionary

üzülmə.
yenini görüb sapşırma, əsgini görüb ərinmə. (sapşınmaq: heyrətdə qalmaq)

ƏRİNMƏ : Turuz Dictionary


ərinmə başla işə, yorulma çatmaz dişə. (çatmaz dişə: əldə edməmiş)

ƏRİNMƏ : Turuz Dictionary

üzülmə.
yenini görüb sapşırma, əsgini görüb ərinmə. (sapşınmaq: heyrətdə qalmaq)

ƏRİNMƏ : Turuz Dictionary


ərinmə başla işə, yorulma çatmaz dişə. (çatmaz dişə: əldə edməmiş)