Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİT

ƏRİT : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərim. əğit. əğim. əğiş. əğriş. əğiti. əğitim. əğitmə. görgü. əki. əkit. əkim. öküt. öküş. düzüş. dəriş. yetişik. yetşik. yarıq. tərbiyət. tərbiyə. ədəb.
ərişim, ərişmə, çatma yeri.
sonərit: son ərişim. ötərit. ötəki dünya. axirət.
ərit dağıt: dağıt töküş. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. yayçalıq. qırqıt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt töküt. saç savur. sav sov. sava sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. saçaç. saçıb savurma. aç saç. açar saçarlıq. çöküt qoşut. düşür püsür. düşür töküş. düşür töşür. həşir pəşir. kəsər tökər. velxərclik. israf

ƏRİT : Turuz Dictionary

ərim. əriş. mil. ox. iğ. dük. dingil. aksən. mehvər. məğzəl. əğrəbə.
ərtiş. ertiş. irit. irtiş. ( < əritmək). çözüş. təhlil. təcziyə.
irit. irət. rütbə. bağdal. paya. məqam. dərəcə. mərtəbət. mənzilət

ƏRİT : Turuz Dictionary

açıt. həll.
bu düğünün əriti: açma yolu, açması

ƏRİT : Turuz Dictionary

qaldır. aç. biç. həll ed

ƏRİT : Turuz Dictionary

ərim. əriş. mil. ox. iğ. dük. dingil. aksən. mehvər. məğzəl. əğrəbə.
ərtiş. ertiş. irit. irtiş. ( < əritmək). çözüş. təhlil. təcziyə.
irit. irət. rütbə. bağdal. paya. məqam. dərəcə. mərtəbət. mənzilət

ƏRİT : Turuz Dictionary

açıt. həll.
bu düğünün əriti: açma yolu, açması

ƏRİT : Turuz Dictionary

qaldır. aç. biç. həll ed