Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİTMƏ

ƏRİTMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

alaşım.
sındırma. həzm

ƏRİTMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əritiş.
əritim. əğitim. əğitiş. əğitmə. tükətim. tükətiş. tükətmə. paylatım. paylatış. paylama. balatım. balatış. balatma. bölətim. bölətiş. bölmə. dağıtım. dağıtış. dağıtma. savma. savış. savım. sovma. sovış. sovım. yayma. yayış. yayım.
işdən gücdən düşütmə. çürütmə. soldurma. əsgitmə. gəvşətmə. çürütmə. bitgitmə. əzdirmə. engintmə. alçatma. çürütmə. dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşürmə. çökütmə. çökütüş. düşürtmə. düşürüş. tökütmə. tökütüş. savırma. savarış. savırış. savrış. savruş. savuruş. savurqanlıq. sovurma. sovarış. sovarış. sovuruş. sovurqanlıq. saçama. saçma. saç savur. saça. saçaç. saçarlıq. boşuna sərpmə, sarpama, xərcəmə. dağıtma. dağıtış. korlama. koramcı. yayçalıq. qırqıt. israf. tələf. tələf edmə

ƏRİTMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Əritmek"denf.is. Əritmə sexi.

ƏRİTMƏ : Turuz Dictionary

açıqlama. açma. aytma. sərim. aydalama. həll edmə

ƏRİTMƏ : Turuz Dictionary

açıqlama. açma. aytma. sərim. aydalama. həll edmə