Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQ

ƏRQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərk. ərək.
baraq. yüksək qala. könül qalası.
özgör. özgür. özəl. ixtiyar.
tavıl. tapıl. güc. qaldırı. qudrət. zor. qudrət. iqtidar. nifuz. əsər.
qala. ərək. baraq. yüksək qala. iç qala.
ixtiyar.
öz ərki, ixtiyarı olmamaq: ipləri başqası əlində olmaq.
yiyəlik. özgör. özgür. özəl. ixtiyar.
öz ərk: özbaşdaq. bağımsız. laqeyd.
dinərki: teokrası.
ərkində, ixtiyarında təsərrüfündə olan: malik. əldəçi. yiyə

ƏRQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərk. irk.
< > örk. əziz. uca. yüksək. ərkləmək: örkləmək. ərgiləmək. ərköğüləmək.
istəm. diləmə ərki. iradə.
əmr. buyruq.
nifuz.
ərkli: nifuzlu.
məmuriyət. vəzifə. məqam.
böyük ərkli kişi.
önəmli ərkə çıxmaq.
özərk: xudmuxtar.
ərlik. sayqı. nifuz. hörmət.
qaldırdılar ərliyindən. ərkindən.
yox olsun ərliyin. ərkliyin sənin.
ərləri ölmüş ərksiz qalmış\\ qurumuş suyu, damlasız qalmış.
ərdə getdi, ərkdə getdi.
baqıt. bəkit. qala. qalaq.
saltanat. sözü, buyruğu keçərlik. qudrət. iqtidar. gücü yetərlik.
ərik. pox püsür.
dəmir ərki: dəmir əriyi.
qalanın ortasında olan yüksək yer.
seçim. intixab.
güc. qudrət.
ixtiyar.
sarp, uca, yüksək yer. qala. saray

ƏRQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərk. irk.
ixtiyar.
irkim qalmadı.
azadlıq. söz ərki: söz azadlığı.
ərk bici: ərk bicivik. büyücü. büyü yapan

ƏRQ : Turuz Dictionary

-ərk satılmazımış, sən satdın bir cüt gözə. (ərk: ixtiyar)

ƏRQ : Turuz Dictionary

ərk.
nazı geçmə, etgisi olma, xətrini qırmama.
benim ərkim ellərə keçər də, qardəşimə keçməz.
içlək sıxıntı, güçlük, yük.
çevrəsi yüksək qayalıq, daşlıq yer.
ərk eləmək. ərkiləmək.
güvənmək. e'tibar edmək.
baş ucatmaq. övündürmək. sevindirmək. iftixar vermək.
ərkiləyib bizədə buyurun

ƏRQ : Turuz Dictionary

seçim. azadlıq.
seçim olsa, düşünməyə nə qaldı!

ƏRQ : Turuz Dictionary

ərk.
güc. güyc. qocur. qayrat. qeyrət.
şərəf

ƏRQ : Turuz Dictionary

ərk.
inayət.
ərk edsəz: inayət buyursaz.
qudrət.¶-ərk eləsəz: minnət qoysaz. ¶ərkiz var: minnətdaram. lütfüz var. lütfüz elirsiz

ƏRQ : Turuz Dictionary

ərk.
itminan. e'timad.
ərkdən düşmək: mö'təmədlikdən düşmək.
çalış onun ərkin qazan.
ərkiz olsa: inanırsaz.
ixtiyar.
dayaq. muridi e'timad.
sizi ərk bildim, ərkindim.
lütf.
ərkiz var: lütfüz var. çox mehrəbansız.
ərk edib gəlmişsiz.
ərk edsəz bizədə buyurun (buyurub gəlin).
ərk edmək: (sərəfraz edmək).
ərk edib nisgilimi qoymayacaq gözdə mənim.
ərkə bax sən, gözəlim yarı gecə gəldi bizə.
şərəf.
ərk verib xan qatına vardılar.
irk. haqq. ixtiyar.
göğərçinin görkü (gözəlliyi) var, başında da börkü var, öz yiyəmdir (tanrımdır) öz ağam, nə versədə irki var.
ərg. < > (ərc. ərz. ərd. ərt).
ixtiyar. güc. qiymət. qədir.
qudrət.
ərkdən düşməz, yıxılmaz bayrağı..¶-durmuş orunun bərk, özgür qalasan ərk. (orunun: yerin). (ərk: güc. ixtiyar)..¶-ərkin var dosdum, arxayın (istəyin kimi. qolayınca. rahatınca), otursanda dursanda, dindirib işivi, istəyib toy qaval qursanda. ¶ərkin var dosdum, dolayım (tamamən), nə qılıb aytsanda, paylatıb varın yoxuvu, tökdüyün sütü qaytarıb calasanda. ¶ərkin var dosdum, gün sayın altından saray salsanda, ağı qara edməyib, istədiyin naxışı salsanda..¶-ərk elədim dedim:
ərkiz olsa gələrsiz.
ərk elədim sənə bu tikəni nisgil elədim.
ərk eləyib qırtdım səni

ƏRQ : Turuz Dictionary

-ərk satılmazımış, sən satdın bir cüt gözə. (ərk: ixtiyar)

ƏRQ : Turuz Dictionary

ərk.
nazı geçmə, etgisi olma, xətrini qırmama.
benim ərkim ellərə keçər də, qardəşimə keçməz.
içlək sıxıntı, güçlük, yük.
çevrəsi yüksək qayalıq, daşlıq yer.
ərk eləmək. ərkiləmək.
güvənmək. e'tibar edmək.
baş ucatmaq. övündürmək. sevindirmək. iftixar vermək.
ərkiləyib bizədə buyurun

ƏRQ : Turuz Dictionary

seçim. azadlıq.
seçim olsa, düşünməyə nə qaldı!

ƏRQ : Turuz Dictionary

ərk.
güc. güyc. qocur. qayrat. qeyrət.
şərəf

ƏRQ : Turuz Dictionary

ərk.
inayət.
ərk edsəz: inayət buyursaz.
qudrət.¶-ərk eləsəz: minnət qoysaz. ¶ərkiz var: minnətdaram. lütfüz var. lütfüz elirsiz

ƏRQ : Turuz Dictionary

ərk.
itminan. e'timad.
ərkdən düşmək: mö'təmədlikdən düşmək.
çalış onun ərkin qazan.
ərkiz olsa: inanırsaz.
ixtiyar.
dayaq. muridi e'timad.
sizi ərk bildim, ərkindim.
lütf.
ərkiz var: lütfüz var. çox mehrəbansız.
ərk edib gəlmişsiz.
ərk edsəz bizədə buyurun (buyurub gəlin).
ərk edmək: (sərəfraz edmək).
ərk edib nisgilimi qoymayacaq gözdə mənim.
ərkə bax sən, gözəlim yarı gecə gəldi bizə.
şərəf.
ərk verib xan qatına vardılar.
irk. haqq. ixtiyar.
göğərçinin görkü (gözəlliyi) var, başında da börkü var, öz yiyəmdir (tanrımdır) öz ağam, nə versədə irki var.
ərg. < > (ərc. ərz. ərd. ərt).
ixtiyar. güc. qiymət. qədir.
qudrət.
ərkdən düşməz, yıxılmaz bayrağı..¶-durmuş orunun bərk, özgür qalasan ərk. (orunun: yerin). (ərk: güc. ixtiyar)..¶-ərkin var dosdum, arxayın (istəyin kimi. qolayınca. rahatınca), otursanda dursanda, dindirib işivi, istəyib toy qaval qursanda. ¶ərkin var dosdum, dolayım (tamamən), nə qılıb aytsanda, paylatıb varın yoxuvu, tökdüyün sütü qaytarıb calasanda. ¶ərkin var dosdum, gün sayın altından saray salsanda, ağı qara edməyib, istədiyin naxışı salsanda..¶-ərk elədim dedim:
ərkiz olsa gələrsiz.
ərk elədim sənə bu tikəni nisgil elədim.
ərk eləyib qırtdım səni