Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQİNİŞ

ƏRQİNİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkiniş. ərkinim. ərkinmə. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. yüksəlmə. yüksəliş. yüksəlim.yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf edmə. e;tila;. pişrəft

ƏRQİNİŞ : Turuz Dictionary

ərginiş. ərginmə. ərginik. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmə. istirham

ƏRQİNİŞ : Turuz Dictionary

ərginiş. ərginmə. ərginik. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmə. istirham