Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏN

ƏRQƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgən. ərkən. { < ər: tez + ikən < ərmək}.
çağ keçmədən. tezrax.
ərgən. ərkəlmiş, yetişmiş, hələ evlənməmiş. subay.
irkən. ir. irən. irin. tez. ağızda ərir kimi olan. ləzzətli. dadlı.
(ərkək dişi üçün) subay. evlənməmiş.
ərgin. ərkin, bağımsızlığın saxlayan. ərinğən. subay. bekar.
ərincək. təmbəl.
kən. ikən.
o barır ərkən, qeyitdi: o gedərkən qaytdı.
ərənkək. barmaq.
subay. bekar. evsiz.
ərkinlik: subaylıq.
ərlik qız.
gənc. igid. dəliqanlı.
olqun. olmuş.
özgür. müstəqil.
yoğun ip.
hörkən. hörgən. urqan. qalın ip. qanqal. yoğun ip. risman

ƏRQƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkən. erkən. ərgən.
ilərləmiş çağ, zaman. tez.
dan erkən: səhər tezdən.
çağı, sürəsi gəlməmiş, çatmamış.
yola çıxmağa çox erkəndi hələ.
yersiz. vaxsız.
bu görəv onun yaşına erkəndir.
çox qabaq.
erkənlərdə: çox qabaqlarda.
təbərzə. nobar. bolluq çağından ön, tez oluşan, bazara çıxan nərsə.
erkən yemiş, dəğəri dağa qalxmış.
ərkən. er. ər. tezdən.
ər əkməyi: obaşdan yeməyi. obaşdanlıq. səhər yeməyi.
evləmək çatına çatmış gənc.
baliğ.
azadə.
ərlik. evlənəcək çağa çatmış qız.
yeni yetmə. yetcən. yeni gənc. gəncik. novcəvan.
qoyullan çağdan (müqərrərə vaxdan) qabax olunan nərsə. zudrəs.
erkən seçim.
erkən sınav: imtahan.
erkən saldırı: yürüş, vurqun, həmlə.
çox olqunlaşmış, olquşluq, olqunluq, ərgin, ərik, ərgən, ərgin, yetgin geçgin. keçgin.- erkən yatan: axşamçı.
səhər erkəndən: çin, çin ertən

ƏRQƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkən.
ərnək. barmaq.
ikən.
gələr ərkən: gələr ikən.
ertdə. əsgi zamanda. çoxdan.
daha ərkən: ertərək. ərkəncə

ƏRQƏN : Turuz Dictionary


əringən qız ərdən qalar

ƏRQƏN : Turuz Dictionary

ərgən. ergin. subay. bekar.
ərkən. müstəqil.
yurdumuz ərkən

ƏRQƏN : Turuz Dictionary

ərgən.
arğaq. arxaq. arğaş. arğac. (< arxa: dalı). qalı toxusunun arxasından uzanan iplər, ərişlər. {qalı < qalın: fərş}.
açıq. geniş. fərax.
ərgən baxış: vüsəti nəzər.
ən. en.
ərgənli: ənli.
ərgənsiz: ənsiz.
vəsi'. vüsətli.
açnaq. azad. müstəqill.
ərkən (ərlikdə (ərliyə) olan.). subay. qadınsız kişi

ƏRQƏN : Turuz Dictionary

ərkən. arnaq. barmaq

ƏRQƏN : Turuz Dictionary

ərgən. erğin. erən. yerqın. yerğan. ərrik. gərrik. gərğik. erik. açıq, gənəbol yer. (fəlat) (pəhn. qustərdə).
ərkən yaşında qazanılmış ün: boyunu aşan ünlü

ƏRQƏN : Turuz Dictionary


əringən qız ərdən qalar

ƏRQƏN : Turuz Dictionary

ərgən. ergin. subay. bekar.
ərkən. müstəqil.
yurdumuz ərkən

ƏRQƏN : Turuz Dictionary

ərgən.
arğaq. arxaq. arğaş. arğac. (< arxa: dalı). qalı toxusunun arxasından uzanan iplər, ərişlər. {qalı < qalın: fərş}.
açıq. geniş. fərax.
ərgən baxış: vüsəti nəzər.
ən. en.
ərgənli: ənli.
ərgənsiz: ənsiz.
vəsi'. vüsətli.
açnaq. azad. müstəqill.
ərkən (ərlikdə (ərliyə) olan.). subay. qadınsız kişi

ƏRQƏN : Turuz Dictionary

ərkən. arnaq. barmaq

ƏRQƏN : Turuz Dictionary

ərgən. erğin. erən. yerqın. yerğan. ərrik. gərrik. gərğik. erik. açıq, gənəbol yer. (fəlat) (pəhn. qustərdə).
ərkən yaşında qazanılmış ün: boyunu aşan ünlü