Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏQ

ƏRQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkək ( < ərmək: çatmaq). ərək. araq. ərik. ara. ərə (çataq. hər nəyin olduğunun əriki, oluşu, içi, çatığı).
ərkişi. ərmiş.
ərək. ər. ir. qoçqar.
ərkək kişi: ir. ər.
baliğ.
bərk. sərt. güclü. bükülməz.
ərnikzan.- ərkək geçi: təkə.
ərkək heyvanlara verilən ad: baytar.
ərkək qoyn: qoç. gəbəş. qabaş.
yaban gögərçinin ərkəyi: qusquğuq.
ərkək dəvə: boğra dəvə.
ərkək ördək: sona. börçin: dişi ördək.- ərkək at: ayqır.
ərkək tavuq: xoruz.
qadınsı ərkək: qanav

ƏRQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkək. erkək. örkək. öğkək.
dölləyən.
ər. kişi. ərkişi. bəy. iğit. yiğid.
sərt. bərk. qolay bükülməz.
ərkək dəmir.
güclü. qolçomaq. ərkli. quvvətli.
ərgin. yetgin. olqun.
arvadın əri, qocası.
ərkişi. ər. kişi. bəy.
ərkək kimi, ərlik, kişilik taslayan, düşünən: dikəbaş. dikbaş. qanğırıq. dikqafa. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad.
ilkin (doğan) ərkək oğul: paşa. beçə < > beşə.
ərkəklik yaraqı: cük.
arvad kimi, dediqoduya, gəvəzəliyə yatqın ərkək. qadın ağızlı. qarı ağızlı. arvad ağızlı. arvad ağız. qarı ağız: qadın ağız. qılıbıq.- arvadının tərsinə, qarşına qalxamayan, onun sözündən çıxamayan yalvara, aciz ərkək: qalbıq. çalbıq. çılbıq. arvadağız.
dörd yaşlı ərkək kəklik: qazaq tülək.
ərkək kişi: ağa.
ərkək camış: qotur. kəl.
ərkək cocuq: oğuş. oğuc.
ərkək dişi çiçəkləri ayrı kökdə olan bitgi: ikievciklər.- ərkək ərkəkliyinin başı: ərəkək.- ərkək keçi: qutur qotur.- ərkək kişinin ərkəkliyinin başın örtən dəri, qapacıq:qapıq.
qapıq toyu: sünnət toyu. xətnə toyu. xətnə toyu. sünnət mərasimi.- ərkək qılıqlı qadın: qozbadam. qozbadan. feminist.- ərkək pişik: qataq. qadaq. qotaq.
xanım, qadın davranışlı, bənzərli ərkək: xanımsı. qadınsı.- qadınca bir ərkək: qadınca. xanımca. xanıma yaraşır biçimdə bir ərkək.
qadınların ərkəkdən qaçınmaları: qaçköç.- uşağı, cocuğu olmayan qadın, ərkək: qara don.
iki ərkək, bacıların birbirinə verib evlənmələri: dəğişik.- sayqı duyulan yaşlı ərkək: bəyata. bəybaba. bəyəfəndi.
ərkək xanlıq, hakimiyyəti: ataxanlıq.
böyük ərkək dəvə: buğra. buğur.
əlinin xəmiriylə, ərkək işinə qarışmaq: üstəsindən gələməyəcək işə girişmək.- ərkək kimi, ərlik, kişilik taslayan, düşünən: dikəbaş. dikbaş. qanğırıq. dikqafa. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. inad

ƏRQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkək. ərkəklik. girmə. keçmə.
girmə deşmə: ərkək maya

ƏRQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkək.
ərkişi. yiğit. kişi. yiğit. gözübərk. cəsur.
hər heyvanın ərkəğl.- ərkək cinsəl orqanı: çomay. yaraq. sik.
qadınsı ərkək: qadın qılıqlı. qıstəkə.
ərkək cocuq: ərkək oğlan: qoqay.
ərkək tağaqu: xoruz.
ərkəklik ayqıtı: taşaq.
ərkəklik: ərliq.
ərkəkliktə yarış edmək: ərləşmək.
ərkək istəmək ütlənmək. üdlənmək. kösnəmək.
ərkək dişi: arsalıq. iki cinsli

ƏRQƏQ : Turuz Dictionary

-ərkək dişi: ərkək maya. qablama. çalkeçit. salkeçit.
ərgin (buluğ) çağına yaxlaşan ərkək cocuq: oğlan.
oğlan ağrısı: doğum sancısı.
oğlan uşaq: oğul uşaq: çoluq cocuğ. ev tünlüyü.
oğlançı: > qulamçı. (> qulambarə). uşaqçı. uşaxbaz.
oğlançılıq: > q

ƏRQƏQ : Turuz Dictionary

ərkək. erkək.
ərlək.
ərlək dişi qoğuşdu.
örkək. öğkək. ərən. ər. kişi. iğit. yiğit. qəhrəman. çapar. çapaz. çabbaz > şabaz (> şahbaz). batur. bahadır. qızıq. qızıl. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopur. kötəl. kötəlli. canlı. qurt. gürt. sağlam. qapla. qaplu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. güjlü. gürəli. gürə. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. guralı. gura. guraq. gurac. guravin. guracin. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qolçomaq. sıx. quvvəli. (təvangər. nirumənd. zorlu. muqəvvi. tənavər)
ürək bilməz erkək dişi nəyimiş, ürək yurtda eyi kötü varımış.
ürək yurdu erkək dişi bilməmiş, yaman olan iyi alqış almamş.
ürək yurtda erkək dişi tananmaz, yaman olan iyi alqış alanmaz. (tananmaz: seçilməz)
ərkək türlü qadın: irəmik. ərəmik. ərəkik. ərəkəksi

ƏRQƏQ : Turuz Dictionary


ərkək ol yaki dişi, kişilik varsa dəğişməzdir işi.
kişiçilik bir alan, ərkək dişi seçilməz. (kişiçilik
şəxsiyyətçilik. qayratçılıq)
nə sanmısan aldışı, ayırmış ərkək dişi. (aldışı: adәti). (adətlər çox evlər yıxmış)

ƏRQƏQ : Turuz Dictionary

erkək. ərkək. (< ərk: güc). ərk yiyəsi. güclü. güyclü. qocurlu. qayratlı. qeyrətli

ƏRQƏQ : Turuz Dictionary

ərkək.
acırqa. aşırqa. (üstünə aşan) (< aşmaq).
atac. ər. nər..¶-ərkək dişi: cütük. (ərarvad. qız oğlan).
cütüklə:: ərkək dişilər

ƏRQƏQ : Turuz Dictionary

-bir yaşında ərkək keçi: qılkəsik

ƏRQƏQ : Turuz Dictionary

-ilkəm ərkək oğlandı, ortam gülərüz qızımdır, gəncəmdə bu qırışmal qoduxdur. (sonbeşik: gəncə. qınca).
ərkək camış: kəl.
körpə qız, ərkək beşiyin birbirinə sürtərək adağlama işi: kərtmə. kirtmə

ƏRQƏQ : Turuz Dictionary

-ərkək dişi: ərkək maya. qablama. çalkeçit. salkeçit.
ərgin (buluğ) çağına yaxlaşan ərkək cocuq: oğlan.
oğlan ağrısı: doğum sancısı.
oğlan uşaq: oğul uşaq: çoluq cocuğ. ev tünlüyü.
oğlançı: > qulamçı. (> qulambarə). uşaqçı. uşaxbaz.
oğlançılıq: > q

ƏRQƏQ : Turuz Dictionary

ərkək. erkək.
ərlək.
ərlək dişi qoğuşdu.
örkək. öğkək. ərən. ər. kişi. iğit. yiğit. qəhrəman. çapar. çapaz. çabbaz > şabaz (> şahbaz). batur. bahadır. qızıq. qızıl. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopur. kötəl. kötəlli. canlı. qurt. gürt. sağlam. qapla. qaplu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. güjlü. gürəli. gürə. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. guralı. gura. guraq. gurac. guravin. guracin. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qolçomaq. sıx. quvvəli. (təvangər. nirumənd. zorlu. muqəvvi. tənavər)
ürək bilməz erkək dişi nəyimiş, ürək yurtda eyi kötü varımış.
ürək yurdu erkək dişi bilməmiş, yaman olan iyi alqış almamş.
ürək yurtda erkək dişi tananmaz, yaman olan iyi alqış alanmaz. (tananmaz: seçilməz)
ərkək türlü qadın: irəmik. ərəmik. ərəkik. ərəkəksi

ƏRQƏQ : Turuz Dictionary


ərkək ol yaki dişi, kişilik varsa dəğişməzdir işi.
kişiçilik bir alan, ərkək dişi seçilməz. (kişiçilik
şəxsiyyətçilik. qayratçılıq)
nə sanmısan aldışı, ayırmış ərkək dişi. (aldışı: adәti). (adətlər çox evlər yıxmış)

ƏRQƏQ : Turuz Dictionary

erkək. ərkək. (< ərk: güc). ərk yiyəsi. güclü. güyclü. qocurlu. qayratlı. qeyrətli

ƏRQƏQ : Turuz Dictionary

ərkək.
acırqa. aşırqa. (üstünə aşan) (< aşmaq).
atac. ər. nər..¶-ərkək dişi: cütük. (ərarvad. qız oğlan).
cütüklə:: ərkək dişilər

ƏRQƏQ : Turuz Dictionary

-bir yaşında ərkək keçi: qılkəsik

ƏRQƏQ : Turuz Dictionary

-ilkəm ərkək oğlandı, ortam gülərüz qızımdır, gəncəmdə bu qırışmal qoduxdur. (sonbeşik: gəncə. qınca).
ərkək camış: kəl.
körpə qız, ərkək beşiyin birbirinə sürtərək adağlama işi: kərtmə. kirtmə